Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

5. zasedání.

Tisk 702.

Odpovědi:

1. vlády na interpelaci sen. Pánka a spol. ve věci snížení platů státním zaměstnancům (tisk 452/3).

2. ministra vnitra na interpelaci sen. Šolce, dra Kloudy a druhů ve věci rozpuštění městského zastupitelstva v Kopidlně, nesprávného jmenování obecní správní komise a urychleného vypsání obecních voleb (tisk 637/3).

3. ministra financí na interpelaci sen. Riedla, Merty a spol. ve věci neobsazování systemisovaných míst v berní službě na Podkarpatské Rusi (tisk 664/2).

4. ministra pošt a telegrafů na interpelaci sen. Teschnera a soudr. stran libovůle při úřadování u poštovního úřadu v Schönfeldu u Lokte (tisk 621/4).

702/1.

Odpověď

vlády

na interpelaci senátora Rudolfa Pánka a spol.

ve věci snížení platů státním zaměstnancům (tisk 452/3).

Vláda odkazuje na zákon ze dne 28. listopadu 1931, č. 176 Sb. z. a n. o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě.

V Praze, dne 11. února 1932.

Předseda vlády:
Udržal v. r.

Ministr financí:
Dr Trapl v. r.

702/2.

Odpověď

ministra vnitra

na interpelaci senátorů Ant. Šolce, dra Ant. Kloudy a druhů

ve věci rozpuštění městského zastupitelstva v Kopidlně, nesprávného jmenování obecní správní komise a urychleného vypsání obecních voleb (tisk 637/3).

Z jednacích spisů okresního úřadu, jež jsem si vyžádal k nahlédnutí, nepodává se ničeho, z čeho bylo by lze souditi, že okresní úřad počínal si stranicky.

Není stranickým, povolal-li okresní úřad do 8členné správní komise obce Kopidlna po 1 zástupci všech 7 volebních skupin, jež posléze byly v zastupitelstvu obecním zastoupeny a jmenoval-li 8. člena předsedou komise ze strany, která v dřívějším zastupitelstvu měla největší počet členů. Okresní výbor, jenž podle výslovného předpisu zákona byl slyšen, neshledal ve zmíněném jmenování ničeho stranického a vzal je na vědomí. Rovněž nelze vytýkati okresnímu úřadu, že si předem nevyžádal návrhy volebních skupin a že nepřihlížel k poměrnému zastoupení, neboť platná zákonná ustanovení mu ničeho takového nenařizují. Ostatně bude míti zemský úřad, jemuž byla podána stížnost do složení obecní správní komise, příležitost opatření okresního úřadu v cestě instanční přezkoumati.

Při úpravě rozpočtu města Kopidlna na rok 1929 a 1930 vydal zemský výbor úřad povolující přirážky, aby podle tehdy platného znění § 3, odst. 6. zákona čís. 77/1927 Sb. z. a n. a při povolování přirážek uložil obci Kopidlnu, – bude-li opět žádati za příspěvek z vyrovnávacího fondu –, zvýšiti všecky dávky a poplatky, případně zavésti nové dávky a poplatky dosud nevybírané. Naléhal-li okresní úřad na obec, aby této výzvě vyhověla, plnil tím jen uloženou mu povinnost. Úřadující obecní správní komise nezavedla sice dávky z nájemného, ale usnesla se na jiných dávkách.

Volba bude okresním úřadem rozepsána ihned, jakmile správní komise vyřídí úkoly, jež nedělným zastupitelstvem obce za dobu téměř 3/4 roku nebyly projednány a tím zjednány budou předpoklady pro řádnou činnost nového zastupitelstva.

Praze dne 4. února 1932.

Ministr vnitra:
Dr Slávík v. r.

702/3.

Odpověď

ministra financí

na interpelaci senátorů Riedla, Merty a spol.

ve věci neobsazování systemisovaných míst v berní službě na Podkarpatské Rusi (tisk 664/2).

V osobním stavu berních úředníků pro obvod hlavního finančního ředitelství v Užhorodě jest ve 4. pl. stup. ze 6 systemisovaných míst obsazeno 1 místo, v 5. plat. stupnici ze systemisovaných 27 míst jsou obsazena 23 místa a v 6. pl. stupnici z 58 systemisovaných míst je obsazeno 45 míst.

Volná systemisovaná místa v 7. plat. stupnici jsou obsazována nově přijímanými čekateli.

Obsazení volných míst v 6. plat. stupnici nebylo dosud zplna provedeno proto, poněvadž je z důvodů personální politiky vhodné, aby úředníci nastoupivší službu v intervalu tří let, nebyli povýšeni do stejné plat. stupnice stejným termínem. Obsazení těchto míst bude postupně prováděno, pokud to budou vyžadovati služební zájmy a pokud to připustí úsporná opatření personální stanovená vládou dne 11. prosince 1931.

Stejně je tomu i pokud jde o volná místa v 5. plat. stupnici. Za stejných podmínek nejsem neochoten navrhnouti vládě jich postupné obsazení, pokud jednotliví kandidáti osvědčí plnou schopnost a způsobilost na místech a ve funkcích, které jsou systemisačně hodnoceny 5. plat. stupnicí. Musím však upozorniti, že jde o kandidáty jak fysicky, tak i služebně poměrně mladé (se služební dobou do konce roku 1920 a mladší), takže zkušební doba kandidátů na mnohdy nových služebních místech je příkazem služebního zájmu a nutné rigorosnosti při výběru kandidátů.

Tento nedlouhý odklad v propůjčení služebního místa 5. plat. stupnice nemohou oprávněně považovati za újmu ani sami berní úředníci, poněvadž stejně se jim dostane tohoto místa po sotva 11leté berní službě, ač platový zákon ve své důvodové zprávě při srovnávání požitků starých s novými předpokládal druhé povýšení (t. j. u úředníků II. služební třídy do 5. plat. stupnice) po 21 letech.

Ti, kteří zaujímali nejdůležitější služební místa systemisačně hodnocená 5. plat. stupnicí, byli již povýšeni do 5. plat. stupnice, takže měli v době povýšení kratší služební dobu než 10 let. To jest podle mého názoru zatím dostatečná odměna za odpovědnou službu na Podkarpatské Rusi, zvláště uvážíme-li, že berní úředníci v Čechách a na Moravě jsou povyšováni do 5. plat. stupnice až po 30 i víceleté službě.

Pokud pak jde o služební místa ve 4. plat. stupnici, je odklad s jejich obsazením se stanoviska personální politiky ještě více odůvodněn, poněvadž aspiranti na tato místa jsou jak fysicky, tak i služebně příliš mladí (narozeni v létech 1892 až 1896, slouží od r. 1920 a 1921), než aby jim již nyní mohlo býti propůjčeno služební místo v nejvyšší pro ně na Podkarpatské Rusi dosažitelné platové stupnici, i když zastávají funkce systemisačně hodnocené 4. platovou stupnicí.

Jestliže tito úředníci setrvají ve své dosavadní služební ambici a delší služební dobou svoji odbornou kvalifikaci zdokonalí, nemůže je povýšení do 4. plat. stupnice minouti a dojde k němu jistě tak záhy, že by na př. v Čechách neměli ještě ani naděje na propůjčení služebního místa v 5. platové stupnici.

V Praze, dne 12. února 1932.

Ministr financí:
Dr Trapl v. r.

702/4 (původní znění).

Odpověď

ministra pošt a telegrafů

na interpelaci senátora Teschnera a soudruhů

stran libovůle při úřadování u poštovního úřadu v Schönfeldu u Lokte (tisk 621/4).

Po vyšetření příslušným ředitelstvím sděluji:

O nějaké libovůli při úřadování u poštovního úřadu v Schönfeldu nelze mluviti.

Ani obecní úřad ani místní průmyslové závody nemají stížností na poštovní úřad, zejména pokud jde o závady v interpelaci vytýkané.

Informace, na nichž interpelace asi spočívá, pramení patrně z osobní zaujatosti jednotlivcovy a paušalisují vědomě některé případy, které buď neodpovídají pravdě anebo byly vysvětleny, jen proto, aby úřední činnost přednostky úřadu byla postavena do světla zcela nepříznivého.

Praze dne 1. února 1932.

Ministr pošt a telegrafů:
Dr Franke v. r.

Překlad ad 702/4.

Antwort

des Ministers für Post- und Telegraphenwesen

auf die Interpellation des Senators Teschner und Genossen

in Angelegenheit der willkürlichen Amtsführung beim Postamte in Schönfeld bei Elbogen (Druck 621/4).

Auf Grund der durch die zuständige Direktion gepflogenen Erhebungen teile ich Folgendes mit:

Von einer willkürlichen Amtsführung beim Postamte in Schönfeld kann keine Rede sein.

Weder das Gemeindeamt noch die dortigen Industrieunternehmungen haben gegen das Postamt, namentlich sofern es sich um die in der Interpellation hervorgehobenen Anstände handelt, irgendwelche Beschwerden.

Die Informationen, auf welchen die Interpellation wahrscheinlich beruht, haben offenbar ihren Ursprung in der persönlichen. Voreingenommenheit einzelner Personen und pauschalieren wissentlich einzelne Fälle, welche entweder der Wahrheit nicht entsprechen oder aufgeklärt wurden, nur aus dem Grunde, um die Amtstätigkeit der Amtsvorständin in ein zur Gänze ungünstiges Licht zu stellen.

Prag, am 1. Feber 1932.

Der Minister für Post- und Telegraphenwesen:
Dr. Franke m. p.