Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

5. zasedání.

Tisk 704.

Odpověď

ministra národní obrany

na interpelaci senátora Hakena a soudr.

o sebevraždách vojínů čsl. armády (tisk 683).

Otázkou vojenských sebevražd zabývá se vojenská správa s největší důkladností a všestranností. Každý jednotlivý případ vyšetřuje se cestou administrativní i soudní, aby byla naprosto objektivně zjištěna skutečná příčina sebevražd.

K tomu cíli se v každém případě sestaví vyšetřující komise z důstojníků a vojenského lékaře, která administrativní cestou zjišťuje všechny okolnosti pro čin významné. Vyslýchají se nejen vojíni, nýbrž i osoby civilní, o nichž se předpokládá, že by mohly k objasnění případu něčím přispěti.

V každém případě jsou spisy o administrativním šetření postupovány vojenskému prokurátorovi, který provede potřebná další vyšetřování a zavede dle potřeby příslušné trestní řízení.

Z vyšetřených případů sebevražd vychází najevo, že jejich příčiny třeba hledati i jinde, a že nelze svalovati vinu jen na život v kasárnech, nebo na nevlídné chování představených.

Vyšetřování sebevražd vojínů bude Vojenská správa věnovati největší pozornost i nadále a bude hledati způsob, jak by se tyto neblahé zjevy, pokud je to v lidských silách, předešly. Za tím účelem učinil jsem v poslední době některé pronikavé reformy týkající se jak vyšetřování sebevražd, tak styku mužstva s nadřízenými, jeho mravní výchovy, přednášení stížností a jiné.

O všech těchto opatřeních podal jsem zevrubnou zprávu v branném výboru poslanecké sněmovny dne 28. ledna 1932, kterážto zpráva byla uveřejněna i v denním tisku.

Uvedené reformy dokazují, že vojenská správa se skutečně vážně zabývá složitým problémem vojenských sebevražd a snaží se, seč jest to v lidských silách, jim čeliti.

V Praze, dne 8. února 1932.

Ministr národní obrany:
Dr Viškovský v. r.