Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

5. zasedání.

Tisk 707.

Zpráva

I. zahraničního výboru

II. národohospodářského výboru

o vládním návrhu (tisk 687), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná dne 1. prosince 1931 v Paříži a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. ledna 1932, čís. 6 Sb. z. a n.

Schvalovací usnesení:

Národní shromáždění republiky Československé souhlasí s dodatkovou dohodou k obchodní úmluvě mezí republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednanou dne 1. prosince 1931 v Paříži a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. ledna 1932, čís. 6 Sb. z. a n.

I.

Jde tu o dodatkovou dohodu, obdobnou oné o dovozu československé obuvi do Francie, o níž bylo jednáno v poslední schůzi zahraničního výboru a kteréž se již také dostalo schválení v plenu senátu. Tato dodatková dohoda týká se dovozu našeho porculánového zboží do Francie. Až dosud byly tam tomuto našemu zboží poskytovány minimální sazby, kolísající dle jakosti zboží mezi 100 až 300 franky za 100 kg. V posledních dvou letech však se zdála francouzské vládě tato ochrana nedostatečnou, ježto jiné státy, využívajíce celních výhod, poskytovaných Československu, ohrožují dumpingovými cenami nejen domácí produkci francouzskou, ale i dovoz kvalitního porculánového zboží, mezi tím i zboží československé. Následkem toho došlo k dohodě mezi zástupci porculánového průmyslu francouzského, československého a německého, kterouž by se čelilo dumpingu, a to k dohodě o cenách průmyslových výrobků. Tím bylo umožněno československé vládě, aby k přání francouzské vlády přistoupila na novou smluvní úpravu celních položek na porculán, při níž by po tu dobu, co trvá dohodu o cenách zboží, požívaly naše výrobky porculánové dosavadních celních sazeb, takže by jiné státy nemohly současně těžit z této nové úpravy, pokud by jejich průmysl nepřistoupil také na zmíněnou celní dohodu. Touho novou dohodou o vyclívání našeho porculánu ve Francii dostává se naší republice pro kvalitní výrobky porculánové určitého přednostního postavení před zbožím jiného původu a horší jakosti.

Zahraniční výbor doporučuje slavnému senátu schválení této dodatkové dohody.

V Praze, dne 23. února 1932.

Dr Klouda v. r.,
místopředseda.

F. V. Krejčí v. r.,
zpravodaj.

II.

Obchodní úmluvou ze dne 2. července 1928 mezi republikou Československou a Francií poskytla Francie Československu u porculánu minimální sazby, kolísající podle povahy a jakosti zboží mezi 100 až 300 franky za 100 kg. Během roků 1930 a 1931 ukázalo se však, že tato celní ochrana nestačí francouzskému porculánovému průmyslu, ježto třetí státy používajíce klausule nejvyšších výhod celních úlev, podbízením a dumpingovými cenami, jak francouzskou produkci, tak i dovoz jakostního zboží z ciziny na francouzský trh poškozovaly.

Aby se učinila přítrž tomuto stavu, dohodl se dne 13. listopadu 1931 porculánový průmysl francouzský s průmyslníky československými a německými z tohoto oboru, jak na společných cenách, tak na zásadě nepodbízení. Tato průmyslová dohoda umožnila pak československé vládě, aby současně s Německem přistoupila na žádost vlády francouzské na novou celní úmluvu pro zboží porculánové, dle níž po dobu platnosti dohody průmyslové, bude dovoz porculánu do Francie požívati dosavadních celních sazeb, aniž by třetí státy měly možnost těžiti současně z této nové úpravy do té doby, pokud by jejich průmysl porculánový nepřistoupil rovněž na uvedenou cenovou dohodu. Nový sazebník je připojen k dodatkové dohodě. Než Francie přistoupila na tuto dodatkovou dohodu, zabývala se úmyslem, buď zvýšit všeobecně cla na dovoz porculánu, nebo dovoz tohoto zboží z cizozemí kontingentovati dle zkušeností získaných v létech uplynulých. Oboje řešení bylo by pro československý vývoz do Francie daleko méně výhodné, než dojednání provedené o předložené dodatkové úmluvě.

Národohospodářský výbor senátu doporučuje proto, aby slavný senát schválil předloženou dodatkovou dohodu.

V Praze, dne 26. ledna 1932.

Jan Kotrba v. r.,
místopředseda.

Ing. Marušák v. r.,
zpravodaj.