Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

5. zasedání.

Tisk 709.

Zpráva

imunitního výboru

o žádosti krajského soudu v Komárně ze dne 4. června 1930, čj. Nt 263/30/3 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Štefana Mezöho pro zločin dvojnásobného manželství podle §u 251 u. tr. z. (čís. 1681/30 předs).

Skutková podstata.

Podle trestních spisů je senátor Štefan Mezö podezřelým, že uzavřel ve Kčevsku (Jugoslavie) dne 2. července 1905 se Staňou Fraškovičovou platné manželství, jak vysvítá z osvědčení parochie ve Kčevsku ze dne 3. února 1906, a že v tomto platném svazku manželském vstoupil dne 7. dubna 1912 v Komárně s Annou Laxyovou v manželství nové, jak vychází ze sobášského listu státní matriky v Komárně ze dne 23. září 1929, čímž se dopustil zločinu dvojnásobného manželství podle § 251 u. tr. z.

Návrh.

Imunitní výbor se usnesl navrhnouti slavnému senátu, aby dán byl v této věci souhlas k trestnímu stíhání senátora Štefana Mezöho pro zločin dvojnásobného manželství pode § 251 u. tr. z.

Důvody.

Ve skutečnostech nahoře ve skutkové povaze uvedených je nesporně obsažena objektivně skutková povaha zločinu, pro nějž se žádá za souhlas k trestnímu stihání a není příčiny, proč by nemohl býti dán volný průchod soudnímu řízení a proč by se odmítlo svolení k trestnímu stihání.

V Praze, dne 24. února 1932.

Ad. Šelmec v. r.,
předseda.

Dr Havelka Otakar v. r.,
zpravodaj.