Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

5. zasedání.

Tisk 710.

Zpráva

imunitního výboru

o žádosti krajského soudu v Komárně ze dne 3. listopadu 1931, č. j. Nt 48/31/2 za souhlas k stíhání senátora Štefana Mezöho pro zločin pobuřování podle §u 15 č. 3 zák. č. 50/23 Sb. z. a n. vzhledem na § 159 vojen. trest. zák. a pro přečin nedovoleného rozšiřování letáku podle zák. čl. XIV/1914 (č. 5174/31 předs).

Dne 15. února 1931 přinesl senátor Štefan Mezö do Parkáně dva letáky ve slovenském a maďarském znění a odevzdal je Štefanovi Peštimu, aby tyto rozhodil ve vojenských kasárnách v Parkáni, což se stalo. Prvý leták zněl: »Rekruti ročníků 1908, 1909, 1910, za několik dní odejdete na 18 měsíců k vojsku. Měšťácký militarismus si Vás vyhlédl, abyste Vy, synové pracující třídy, sloužili měšťáctvu proti pracujícím! Nedejte se klamat, nedejte se zneužit! Buďte i ve vojenském kabátě věrni pracující třídě, sovětskému svazu a proletářské revoluci!«

Druhý leták byl tohoto znění: »Nezapomeňte, že i ve vojenském kabátě jste příslušníky pracujícího lidu. Buržoasie chce, abyste byli nemyslící třídou, aby Vás tím lehčeji mohli poslat na válečné jatky anebo proti »vnitřnímu nepříteli«. Nedejte se k tomu zneužít! Bojujte s komunisty za práva a požadavky vojáků! Za snížení služební doby na 6 měsíců, za zvýšení žoldu o 100%, za všecka politická práva a delší dovolené! Sbratřete se pro tyto požadavky s robotníky měst i venkova! Nechť žije revoluční bojovný svaz všech vykořisťovaných a utlačovaných.«

Oba tyto letáky byly státním zastupitelstvem zabaveny a na senátora Štefana Mezöho učiněno trestní oznámení.

Návrh.

Imunitní výbor navrhuje, aby slavný sonát nedal svolení k trestnímu stíhání senátora Štefana Mezöho pro ony dva letáky, jelikož nejsou ani podněcovacího, ani pobuřujícího rázu proti československému státu a jeho vojenskému zřízení, ani nevybízejí k použití nezákonných prostředků – spíše jejich obsah lze považovati za obvyklé komunistické fráse. Proto se souhlas k trestnímu stihání nenavrhuje.

V Praze, dne 24. února 1932.

A. Šelmec v. r.,
předseda.

F. Šabata v. r.,
zpravodaj.