Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

5. zasedání.

Tisk 712.

Návrh

senátorů Ant. Berkovce, Jos. Hubky a druhů

na rychlé poskytnutí podpory obyvatelům postiženým požárem v obcí Lité u Manětína.

V neděli dne 21./II. t. r. o 21. hodině večerní překvapeno bylo obyvatelstvo chudé obce Litá u Manětína požárem, který vznikl v domku rolníka Frant. Krejčího a který vinou velkého větru a nedostatku vody rozšířil se tak, že zničil 13 obytných stavení i s bytovým zařízením a hospodářské budovy s obilím, dobytkem a drůbeží. Požár připravil tak na sto nešťastníků úplně o jejich skrovný majetek a přístřeší a úplně je ožebračil. Přes největší obětavost občanstva a povolaných úředních orgánů nepodařilo se zachrániti téměř nic a veškeří postižení stojí zde dnes úplně bez prostředků.

Apelem na obětavost občanstva, snaží se různé korporace (Červený Kříž atd.) postiženým a nešťastným pomoci. To však nemůže zdaleka nahraditi dravým živlem způsobené škody a proto podepsaní navrhují:

Aby vláda uložila ministerstvu zemědělství a ministerstvu soc. péče, aby ihned učinila všechna opatření, která by nešťastným lidem postiženým v obci Lité co nejrychleji nahradila ztracené přístřeší a hospodářská zařízení pro další chudobný život těchto nešťastníků.

V Praze, dne 24. února 1932.

Berkovec, Hubka,

dr Klouda, Pánek, Štastný, Černý, Vaněček, Klofáč, dr Veselý, Merta, Pichl, Šolc, ing. Marušák.