Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

5. zasedání.

Tisk 715.

Odpověď

ministra železnic

na interpelaci senátora Jána Janíka a druhů

o provokativním chování přednosty stanice v Trebišově Rudolfa Volka, inspektora, vůči železničnímu personálu a cestujícímu obecenstvu (tisk 631).

Žádané vyšetření bylo provedeno a zejména byl také vyslechnut staniční personál.

Podle toho, co slyšené osoby vypověděly, možno sice usuzovati na jistou příkrost v jednání úředníka, o nějž jde, nicméně dlužno pokládati informace, které daly podnět k interpelaci, za značně zkreslené a pronesená obvinění za přehnaná.

Zejména nebyla šetřením potvrzena správnost tvrzení, že by si byl tento úředník počínal nepřístojným způsobem vůči cestujícímu obecenstvu. Příhoda, které se může dotaz týkati, byla vyvolána pohoršlivým chováním nestřízlivé osoby a sběhla se v době, kdy přednosta byl zastupován jiným úředníkem.

Ježto jest snahou státní správy železniční, aby byl v železniční službě zajištěn všestranný soulad, bude i v daném případě poměry u staničního úřadu v Trebišově pozorně sledovati a nebude váhati vyvoditi přiměřené důsledky, kdyby to okolnosti vyžadovaly.

V Praze, dne 25. února 1932.

Ministr železnic:
Mlčoch v. r.