Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 891.

Usnesenie poslaneckej snemovni

o návrhu poslancov Bečku, Brožíka, Husnaja a súdruhov (tisk 1479), ktorým sa rozširuje pôsobnost zákona zo dňa 25. února 1920, č. 144 Sb. z. a n., o závodných a revírných radách pri baníctve na územie Podkarpatskej Rusi (tisk 1891).

Poslanecká snemovňa Národného shromaždenia republiky Československej schválila vo 208. schôdzi dňa 20. októbra 1932 tuto osnovu zákona:

Zákon

zo dňa..............,

ktorým sa rozširuje pôsobnosť zákona o závodných a revirných radách pri banictve na územie Podkarpatskej Rusi.

Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:

Článok I.

Zákon zo dňa 25. února 1920, č. 144 Sb. z. a n., o závodných a revírných radách pri baníctve platí aj pre územie Podkarpatskej Rusi.

Článok II.

Posledný odstavec § 16 sa škrtá a nahradzuje znením ako následuje:

Závodné rady na území Slovenska a na dobu prechodnú aj Podkarpatskej Rusi volia jednu spoločnú revírnu radu so sídlom v Bratislave.

Článok III.

Zákon nadobúdza platnosti pre územie Podkarpatskej Rusi dňom vyhlásenia. Ministrovi verejných prác sa ukladá, aby tento zákon previedol v dohode so súčastnenými ministy.

J. Malypetr v. r.,
predseda.

Dr Říha v. r.,
snem. tajomnik.

J. Dubický v. r.,
zapisovatel.