Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 892.

Usnesenie poslaneckej snemovni

o vládním návrhu zákona (tisk 2000),

kterým se prolužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (tisk 2001).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 210. schůzi dne 25. října 1932 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne.....................1932,

kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Čl. I.

§ 1.

(1) Účinnost zákona ze dne 28. března1928, č. 44 Sb. z. a n., o ochraně nájemníků ve znění zákona ze dne 27. března 1930, č. 30 Sb. z. a n., čl. I. zákona ze dne 26. listopadu 1930, č. 166 Sb. z. a n., a čl. I. § 2 zákona ze dne 19. prosince 1931, č. 210 Sb. z. a n., která byla prodloužena vládním nařízením ze dne 22. července 1932, č. 139 Sb. z. a n. do 31. října 1932, prodlužuje se do 31. března 1933.

(2) Ustanovením odst. 1. zůstávají nedotčena ustanovení § 4 zákona č. 210/1931 Sb. z. a n.

§ 2.

(1) V ustanovení čl. I. § 5, odst. 1., písm. e), zákona č. 166/1930 Sb. z. a n. nahrazují se slova “na rok 1931” slovy “na roky 1931 a 1932”.

(2) Ustanovení § 10, odst. 2., zákona č. 44/1928 Sb. z. a n., platí také pro_vyměřování dávek vybíraných na podkladě nájemného (nájemní hodnoty) za rok 1932.

§ 3.

Ustanovení čl. I., § 6, zákona č. 166/1930 Sb. z. a n. platí také pro rok 1933.

§ 4.

V ustanovení § 2 zákona č. 44/1928 Sb. z. a n. nahrazují se slova “22. března 1922, č. 123 Sb. z. a n.” slovy “9. září 1931, č. 151 Sb. z. a n.”

Čl. II.

Účinnost zákona ze dne 28. března 1928, č. 45 Sb. z. a n., o odkladu exekučního vyklizení místností, která byla prodloužena vládním nařízením č. 139/1932 Sb. z. a n. do 31. října 1932, prodlužuje se do 31. března 1933.

Čl. III.

Účinnost ustanovení §§ 1 až 16 zákona ze dne 11. července 1928, č. 118 Sb. z. a n., o mimořádných opatřeních bytové péče, která byla prodloužena vládním nařízením č. 139/ 1932 Sb. z. a n. do 31. října 1932, prodlužuje se do 31. března 1933.

Čl. IV.

§ 1.

Podle ustanovení hlavy prvé zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 45 Sb. z. a n., o. stavebním ruchu, lze vyvlastňovati pozemky až do 31. března 1933.

§ 2.

Podporu podle ustanovení hlavy páté zákona č. 45/1930 Sb. z. a n. lze uděliti na stavby začaté do 31. prosince 1933.

§ 3.

(1) V ustanoveních §§ 52 a 57 zákona č. 45/1930 Sb. z. a n. nahrazují se slova “do konce roku 1932” slovy “do konce roku 1934”.

(2) V ustanovení § 06, odst. 3., zákona č. 45/1930 Sb. z. a n., nahrazují se slova “do 31. prosince 1931” slovy “do 31. prosince 1933”.

§ 4.

Účinnost ustanovení hlavy druhé a sedmé zákona č. 45/1930 Sb. z. a n. prodlužuje se do 31. prosince 1934.

Čl. V.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1932.

Čl. VI.

Provésti tento zákon náleží ministru sociální péče spolu s ministry spravedlnosti, financí, vnitra a veřejných prací.

J. Stivín v. r.,
místopředseda.

Dr Říha v. r.,
sněm. tajemník.

J. Dubický v. r.,
zapisovatel.