Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 893.

Odpověď

vlády na interpelací senátora Pánka a spol.

o nutnosti mimořádné ochrany služebního poměru soukromých zaměstnanců (tisk 632).

Okolnosti uváděné v interpelaci o nutnosti mimořádné ochrany služebního poměru soukromých zaměstnanců byly předmětem zevrubného šetření příslušných úřadů. K jednotlivým bodům interpelace dlužno uvésti:

Výpovědní lhůty v podnicích v interpelaci výslovně jmenovaných jsou kvartální u zaměstnanců starších, s mladšími zaměstnanci sjednávány jsou výpovědní lhůty jednoměsíční. Chystaná osnova zákona o služebním poměru zaměstnanců ve vyšších soukromých službách zamýšlí otázku výpovědní lhůty nově upraviti. Mimo to ministerstvo spravedlnosti vzhledem k mimořádným poměrům na pracovním trhu připravilo samostatnou úpravu výpovědních lhůt služebního poměru soukromých zaměstnanců.

Podle výsledku šetření nebylo hromadné propouštění úřednictva prováděno a pokud došlo k propuštění úředníků, dělo se tak po uvědomení příslušných závodních výborů.

Bylo zjištěno, že podniky skutečně smluvně si zajišťují, že honorář za práci přes čas jest obsažen v měsíční gáži nebo v roční remuneraci. Pokud jde o případy, že úplata za práci přes čas byla obsažena v měsíčním platu, bude třeba při novelisaci zákona o 8 hodinové době pracovní pamatovati na zákonnou úpravu této otázky.

Pokud byla zjištěna u jednoho podniku (Mewa), protizákonná práce přes čas, bylo příslušnými úřady zakročeno a každá žádost o práci přes čas jest velmi přísně posuzována a stížnosti o přestupcích ustanovení o pracovní době úřednictva v kancelářích živnostenských podniků – pokud se o nich úřad doví – jsou pečlivě vyšetřovány.

Z podniků uvedených v interpelaci pouze jediný předložil žádost o povolní práce úřednictva přes čas a tato žádost byla úřadem zamítnuta.

Působnost závodních výborů při hromadném propouštění zaměstnanců jest do jisté míry omezena. Stává se ovšem, že správy některých závodů při hromadných propouštěních se zbavují také starších úředníků, což jest jistě považovati za sociálně nežádoucí, avšak pokud neodporuje to právním předpisům, nelze proti tomu zakročiti.

Žádosti podniků o povolení nebo prodloužení povolení k pobytu cizinců v Československu posuzují se přesně podle platných právních norem se zřetelem na existenční zájmy tuzemských pracovníků. Zaměstnávání pensionovaných státních zaměstnanců v podnicích v interpelaci uvedených jest podle vyšetření řídkým zjevem.

Pokud se týče požadavků interpelace byla učiněna se strany úřadů všechna opatření, aby byly dodržovány předpisy zákona o osmihodinné době pracovní, zejména aby nebyla povolována práce přes čas a aby zaměstnávání cizinců bylo omezeno na nejnutnější míru.

V Praze dne 13. října 1932.

Předseda vlády:

Udržal v. r.