Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 895.

Odpovědi:

1.

ministra školstva a národnej osvety na interpeláciu sen. dr Budaya a spol. vo veci nespravedlivého pokračovania referátu ministerstvá školstva a národnej osvety v Bratislave v záležitosti pretvorenia rím. kat. ľudovej školy v Trenčianskej Turnej na školu obecnú (tisk 735/1).

2.

ministra vnitra na interpelaci sen. Nedvěda a soudr. ohledně protizákonného vyhotovení úředních listin okresním hejtmanem dr Dworzakem ve Vsetíně (tisk 783/2).

3.

ministra školství a národní osvěty na interpelaci sen. Nedvěda a soudr. ohledně persekuce a trestání školních dítek pro účast na besídce “Včely” 13. března 1932 v Nové Vsi, okres Kralupy n./Vlt. (tisk 783/5).

4.

ministra školstva a národnej osvety na interpeláciu sen. dr Budaya, Hancku a spol. vo věci neobsadzovania riadnych stolíc na lekárskej fakulte univerzity Komenského v Bratislave (tisk 843/2).

 

895/1.

Odpoveď

mínistra školstva a národnej osvety na interpeláciu senátora dra Budaya a spoločníkov

vo veci nespravedlivého pokračovania referátu ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave v záležitosti pretvorenia rím. kat. ľudovej školy v Trenčianskej Turnej na školu obecnú (tisk 73511).

Referát ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave nemohol schváliť smluvu, sjednanú medzi obecným zastupiteľstvom obce Trenčianska Turná a medzi kongregáciou chudobných školských sestier de Notre Dame v Horažďoviciach o obstarávání výučby učiteľkamí-mníškami na obecnej ľudovej škole v Trenčianskej Turnej s priznaním štátnej, plat doplňujúcej podpory, lebo ujednaná úmluva nie je vo shode s platnými zákonnými predpisy.

V Prahe, dňa 4. októbra 1932.

Minister školstva a národnej osvety:

Dr Dérer v. r.

895/2.

Odpověď

ministra vnitra

na interpelací senátora Nedvěda a soudruhů ohledně protizákonného vyhotovení úředních listin okresním hejtmanem dr Dworzakem ve Vsetíně (tisk 783/2).

Okresní úřad ve Vsetíně nemohl vydati Antonínu Borákovi řádné vysvědčení zachovalosti, poněvadž nahlédnutím do trestního rejstříku, vyžádaného od státního zastupitelství, zjistil, že jmenovaný byl potrestán divisním soudem v Tridentě dne 30. dubna 1912 šesti týdny těž. žaláře pro trestný čin podle §§ 145, 146 a 155 voj. tr. zák. a dne 26. dubna 1913 dvěma měsíci těžkého žaláře pro trestný čin podle §§ 7, 797 téhož zákona.

Pokud jde o posléze zmíněný trestný čin, sama interpelace doznává, že Borák o jeho zahlazení dosud ani nezažádal a musil proto okresní úřad k němu přihlížeti. Rovněž i odsouzení z roku 1912 vylučovalo možnost vystavení řádného vysvědčení zachovalosti, neboť tvrzení, že toto odsouzení mělo býti v trestním rejstříku Antonína Boráka vymazáno následkem amnestie Národního výboru ze dne 5. prosince 1918, č. 28 Sb. z. a nař., jest nesprávné, poněvadž podle §u 2, odst. 2., této amnestie byly prominuty jen následky uvedeného trestného činu, což však není totožné se zahlazením odsouzení, jež jedině by tvořilo předpoklad pro výmaz téhož restu z trestního rejstříku.

Jestliže tedy okresní úřad ve Vsetíně vydal Antonínu Borákovi v interpelaci citované potvrzení, skutečnosti odpovídající, nedopustil se tím žádné nezákonnosti a nemám proto důvodu k nějakému opatřeni.

V Praze, dne 7. října 1932.

Ministr vnitra:

Dr Slávik v. r.

895/3,

Odpověď

ministra školství a národní osvěty

na interpelací senátora Nedvěda a soudruhů ohledně persekuce a trestání školních dítek pro účast na besídce »Včely« 13. března

1932 v Nové Vsi, okres Kralupy n. Vlt. (tisk 783/5).

Dne 14. března 1932 bylo správě obecné školy ve Vepřku oznámeno, že konsum »Včela« v Nové Vsi pořádal dne 13. března 1932 besedu žen-družstevnic, jíž se účastnilo mnoho školních dětí buď v průvodu svých rodičů nebo i bez jejich průvodu.

Při vyšetřování, jež bylo provedeno třídními učiteli školy ve Vepřku, bylo zjištěno, že po přednášce »Žena družstevnice«, která byla na programu, přednášelo několik dětí na besedě básně a to částečně ze školních čítanek, částečně básně neznámé, z nichž některé byly závadného obsahu a pro školní mládež naprosto nevhodné.

Ani pořadatelé besedy, ani rodiče dítek nevyžádali si svolení k účasti na zmíněné besedě, děti samy pak rovněž o takové svolení nepožádaly. Také účinkování dětí při této besedě (přednášení básní) stalo se bez vědomí a bez svolení okresního školního výboru. Tím bylo porušeno ustanovení §§ 77-79 řádu školního a vyučovacího.

Učitelský sbor obecné školy ve Vepřku jednal proto o nedovolené účastí školních dětí při zmíněné besedě ve své poradě dne 5. dubna 1932 a usnesl se potrestati děti, jež se besedy zúčastnily, snížením známky z mravů.

Opatření toto bylo vzato na vědomí ve schůzi okresního školního výboru v Kralupech n. Vlt, dne 29. dubna 1932.

Stížnost rodičů proti udánlivému šikanování a persekvování školních dětí byla předsedou místní školní rady postoupena okresnímu školnímu výboru, který o ní jednal dne 24. června 1932 a usnesl se ji zamítnouti, poněvadž nebylo při účasti dětí na besedě šetřeno příslušných předpisů, platných o účinkování a účasti školních dětí pří produkcích pořádaných spolky a korporacemi.

Před konáním zmíněné učitelské porady ohlásil řídící učitel čtyřtřídní obecné školy ve Vepřku Husník, jehož interpelace mylně uvádí jako správce školy v Nové Vsi, na základě vyšetřených okolností ve třídách, že v důsledku nedovolené účastí na »besedě žen« budou školní děti pravděpodobně potrestány snížením známky z mravů. Podle zjištění neoznámil jmenovaný řídící učitel dětem, že dostanou trojky z mravů, rovněž nepotvrdil, že trojka z mravů bude dětem dána z nařízení okresního školního inspektora. Toto tvrzeni interpelace neodpovídá tedy skutečnosti a zakládá se na nesprávných informacích, právě tak jako údaj, že řídící učitel vyzval děti, aby šly hromadně na divadlo »Sokola« v Ledčicích, které bylo prý pořádáno téhož dne a v tutéž hodinu jako beseda žen družstevnic, neboť jak bylo zjištěno, tělocvičná jednota Sokol v Ledčících nepořádala dne 13. března 1932 žádný podnik.

Postup příslušných školních orgánů v dané věci odpovídal zákonným školním předpisům a není tudíž se strany státní školské správy třeba žádného opatření.

V Praze, dne 1. října 1932.

Ministr školství a národní osvěty:

Dr Dérer v. r.

895/4.

Odpoveď

ministra školstva a národnej osvety

na interpeláciu senátorovi dr Budaya, Hancku a spol.

vo veci neobsadzovania riadnych stolic na lekárskej fakulte univerzity Komenského v Bratislave (tisk 843/2).

Ministerstvo školstva a národnej osvety predložilo návrhy na obsadenie uprázdnených stolic na lekárskej fakulte univerzity Komenského v Bratislave podľa návrhov tejto fakulty. Návrhy ministerstva školstva a národnej osvety sú posiaľ predmeťom príslušného riadenia.

Vyučovanie je zaistené tým, že uprázdnené stolice sú s úspechom suplované tými docentmi, ktorí sú navrhnutí za profesorov.

Nakoľko ide o obsadzovanie miest asistentských, poznamenávam, že sú obsadzované v medziach rozpočtových možností podľa návrhov profesorského sboru.

V Prahe, dňa 1. októbra 1932.

Minister školstva a národnej osvety:

Dr Dérer v. r.