Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 896.

Návrh

senátorů V. Donáta, J. Vraného, K. Sáblíka, dra V. Šrobára, Luksche, Stöhra, Kahlera a spol.

na vydání novely zákona ze dne 5. června 1930, čís. 73 Sb. z. a n., o dovozních listech.

Podepsaní navrhují:

Slavný senáte račiž se usnésti:

Zákon

ze dne......………….. 1932,

kterým se mění a doplňuje zákon o dovozních listech ze dne 5. června 1930,

č. 73 Sb. z. a n.

Národní shromáždění republiky Československé se usneslo na tomto zákoně:

§ 1.

Vydávání dovozních listů podle §u 1 zák. o dovozních listech ze dne 5. června 1950, čís. 73 Sb. z. a n., se omezuje tím způsobem, že celní hodnota všech dovozních listů, vydaných v hospodářském období od 1. srpna do 31. července následujícího roku nemá překročiti obnos 170 mil. Kč.

Ministr financi je zmocněn, aby v dohodě s min. zemědělství při dosažení léto hranice další se dávání dovozních lisu v dotyčném období zastavil a opatření to včas vyhlásil.

Pokud z důvodů technických při zastavení vydávání dovozních listů nastalo překročení této hranice započítává se příslušná částka v období následujícím.

Jako prvé hospodářské období se počítá doba od 1. srpna 1932 do 1. července 1933.

§ 2.

Pokud obnos, uvedený v §u 1, nebyl v určitém hospodářském období vyčerpán vydanými dovozními listy, odevzdá ministr financí zbývající částku do dvou měsíců po uplynutí hospodářského období zvláštnímu fondu určenému pro provádění úvěrové pomoci pro zemědělce z důvodů hospodářské tísně (dle vládní osnovy). Pokud by to provádění tohoto úkolu dovolovalo může býti použito této části v ministerstvem zemědělství ku podpoře odbytu domácích výrobků zemědělských.

§ 3.

Ministr zemědělství je zmocněn, aby po dohodě s ministrem financí, v určitém hospodářském období u některého zboží uvedeného v §u 1 zákona ze dne 5. června 1930, č. 73 Sb. z. a n. vydání dovozních listů dle hospodářské účelnosti bud' omezil na určitou dobu nebo vůbec zastavil a dále, aby sazby, uvedené v §u 2 tohoto zákona, vyžadují-li toho nutně hospodářské poměry bud' snížil nebo zvýšil, nejvýše však do výše právě platné celní přirážky.

Toto opatření jakož i podmínky při tom stanovené, lest třeba zavčas vyhlásiti.

§ 4.

Vláda se zmocňuje, aby dle potřeby učinila vhodná opatření, pro zabezpečení úplného využití a zhodnocení dovozních listů, zejména též rozšířením skupiny zboží. uvedeného v §u 3 zákona ze dne 5. června 1930, č. 73 Sb. z. a n.

§ 5.

Zákon tento nabýt a účinnosti třicátým dnem po vyhlášení. Provedou jej ministři financí, zemědělství a průmyslu, obchodu a živností.

Odůvodnění.

Zkušenosti, získané při používání dovozních listů, nabádají je tomu, aby jejich dosavadní systém byl částečně pozměněn a doplněn tak, aby účelněji sloužily důležitým hospodářským potřebám československého zemědělství.

Kromě toho se zřetelem na státní finance stanoví se určitý limit pro celkovou celní hodnotu vydávaných dovozních listů.

Pro případ, že by celkový obnos takto stanovený se nevyčerpal, má se zbytek odvésti zvláštnímu fondu pro úvěrovou pomoc zemědělství z důvodů hospodářské krise, a pokud by se nevyčerpal k tomuto účelu, má se použíti k podpoře odbytu zemědělských v výrobků.

Měnící se poměry v produkci a odbytu jednotlivých druhů výrobků vyvolávají potřebu větší elastičnosti při vydávání dovozních listů, aby účelněji sloužily právě se projevujícím hospodářským potřebám našeho zemědělství.

Mimořádná opatření při regulování dovozu činí nutným též zvláštní opatření pro zabezpečení plného využití dovozních listů.

V ohledu finančním nevzniká pro stát žádné nové vydání, právě naopak celková celní hodnota dovozních listů se omezuje a proto není třeba návrhu ohledně finanční úhrady.

V Praze, dne 20. října 1932.

Donát, Vraný, Sáblík, dr Šrobár, Luksch, Stöhr, Kahler,

Sehnal, Dresler, Kroiher, dr ing. Botto, Ušák, Olejník, Šelmec, Chlebounová, Stržil, Lichtneckert, Spies, Lippert, Ikert Sechtr, Danko, dr Bačinský, Ad. Scholz.