Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 897.

Návrh

senátorů V. Donáta, J. Vraného, K. Sáblíka, dra V. Šrobára, Luksche, Stöhra, Kahlera

a společníků na zavedení skladních listů (varrantů) na obilí za účelem usnadnění úvěru pro zemědělce.

Podepsaní navrhují:

Slavný senáte račiž se usnésti:

Vláda se vyzývá, aby na základě stávajících právních předpisů, zejména podle zákona ze dne 28. dubna 1889, čís. 64. ř. z. a ustanovení §u 434 až 452 VI. kapitoly obchodního zákona pro Slovensko, učinila vhodná opatření pro zavedení skladních listů na obilí za účelem usnadnění úvěru pro zemědělce a zabezpečení výkupu obilí prostřednictvím Ústředních organisací družstevních. Pokud by toho bylo třeba pro tuto akci, budiž připravena novelisace uvedených právních předpisů.

Odůvodnění.

Českoslovenští zemědělci nacházejí se v těžké situaci, poněvadž zemědělská krise trvá již 4 roky a stále se přiostřuje na takový stupeň, kdy jest nebezpečně ohrožována a ničena existence širokých vrstev zemědělského lidu a kdy zemědělská výroba je neodvratně zatlačována do úpadku k nejvážnější škodě celého státu. V důsledku zničení rentabilit našeho zemědělství upadají zemědělci stále do těžšího a přímo nesnesitelného zadlužení, jejich kupní a platební síla jest zmařena a opatřování dalšího úvěru na plnění veřejných povinností a na udržování dalšího provozu podniku naráží na největší obtíže.

Tento kritický stav uznává zajisté též vláda a proto předložila Národnímu shromáždění ku projednání návrh zákona o úvěrové pomoci zemědělství z důvodů hospodářské krise, který má býti umožněno poskytování státního úrokového příspěvku a státní garancie zemědělcům, ohroženým na existenci. Poněvadž tento zákon nebyl dosud projednán, jest naléhavou potřebou, aby s urychlením a účinně byla vyřešena všechna vhodná opatření, pro všeobecné snížení úrokového břemene, pro usnadnění úvěru provozovacího a pro zlepšení úvěrové služby vůbec.

Při velkém zatížení našeho zemědělství dluhy hypotekárními, které jsou odhadovány v důvodové zprávě ke zmíněnému návrhu zákona na 22 až 23 miliard. Jest nutno obrátiti pozornost též k možnostem opatření levného úvěru na movitosti. V některých státech byla vyřešena otázka zástavního práva na movitosti (mobilní hypotéka), nebo aspoň na obilí (obilní hypotéka), kdežto v našem státě podobné právní úpravy není. A proto obrací se pozornost k otázce skladních listů (varrantů), které mohou býti vhodným podkladem pro získání levného úvěru na skladování obilí.

Právní, podklad pro tento systém poskytuje v českých zemích zákon ze dne 29. dubna 1889, čís. 64 ř. z., který dává v §u 48 rozsáhlé zmocnění vládě, aby tuto akci upravila účelným způsobem. Na Slovensku platí o veřejných skladištích a skladních listech ustanovení VI. kapitoly obchodního zákona v §u 434 až 452. Základním předpokladem při tom však jest, aby Národní banka poskytla k tomu účelu levný úvěr na dobu, odpovídající hospodářské potřebě. Nositelem této fikce mohou býti ústřední svazy zemědělských družstev skladištních, které poskytují záruky, že by ji provedly ku prospěchu domácího zemědělství a mohou získati k tomu účelu potřebné skladné prostory.

Vedle této funkce pro opatření úvěru může tato akce v současné době míti to důležité poslání, aby bylo zabezpečeno včasné zachycení sklizni obilní a usměrnění nabídky obilí. Při naprostém nedostatku finančních prostředků na straně jedné a naléhavé potřebě zemědělců na úhradu nutných vydání a veřejných platů na straně druhé, nutno počítati s tím, že zemědělci budou nuceni po skončení polních prací prodávati své obilí a tato mimořádná velká nabídka ohrožuje situaci tržní a vývoj cen. Opatření úvěru na skladované obilí pro družstva a zemědělce zmírňovalo by tento tlak na trh, umožňovalo by po určitou dobu obilí skladovati a jeho prodej uskutečniti teprve v době pozdější.

Z těchto důvodů podávají podepsaní uvedený návrh k urychlenému proJednání. Návrh ten neznamená pro stát žádné finanční zatížení.

V Praze, dne 20. října 1932.

Donát, Vraný, Sáblík, dr Šrobár, Luksch, Stöhr, Kahler,

Kroiher, Šelmec, Chlebounová, dr ing. Sotto, Sehnal, Dresler, Ikert, dr Rozkošný, Ušák, Olejník, Spies, Lippert, Ad. Scholz, Lichtneckert, Stržil, Sechtr, Danko, dr Bačinský.