Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 898.

Návrh

senátorů V. Donáta, J. Vraného, K. Sáblíka, dra V. Šrobára, Luksche, Stölara, Kahlera a společníků

na vybudování veřejné organisace pro zabezpečení našeho dobytkářství

Podepsaní navrhují:

Slavný senáte račiž se usnésti:

Vláda se vyzývá, aby uvedla v činnost zvláštní organisaci pro zabezpečení československého dobytkářství, která by byla pověřena zejména též regulováním domácího trhu za účelem ustálení přiměřených cen těchto výrobku.

Odůvodnění:

Naše vláda usnesla v měsíci červenci t. r. a také veřejně prohlásila, že do 1. září t. r. bude zřízen zvláštní syndikát dobytkářský spolu s mlékařským pro regulování dovozu dobytka a zvířecích výrobků z ciziny. Toto opatření však nebylo provedeno a nejsou též známy důvody, proč se tak nestalo.

Možno předpokládati, že snad tu působí špatné zkušenosti se syndikátem obilním. Tato okolnost však nemůže vésti k zmaření této akce, nýbrž naopak k tomu, aby zkušeností získaných u obilního syndikátu bylo využito ke zdokonalení projektované organisace dobytkářské. A tu především nutno uvážiti, že obilní syndikát byl utvořen toliko jako orgán administrativní na zprostředkování dovozních povolení, kterýmžto způsobem má možnost regulovati dovoz z ciziny, nemá však možnosti ani obchodně, ani organisačně zasahovati na domácím trhu.

Těchto odkladů a rozpaků na místech rozhodujících využívá agitace různých skupin dovozců, kteří nyní docilují velkých zisků na dovozu bagounů, sádla a másla a proto pracují všemi prostředky proti budování nějaké nové organisace pro zabezpečení našeho dobytkářství.

Kruhy zemědělské pokládají však za nutné, aby pro zabezpečení našeho dobytkářství do budoucnosti byla zřízena s největším urychlením zvláštní organisace, která musí býti tak vyzbrojena, aby mohla účinně čeliti poklesu cen, potlačovati jakoukoli spekulaci na domácím trhu, regulovati dovoz z ciziny a vykonávati silný vliv na regulování domácího trhu a ustálení přiměřených cen.

Organisace s těmito úkoly musí býti vybudována jak po stránce organisační, tak i ve své působnosti dokonaleji, než se stalo u obilního syndikátu. Nový systém budiž vytvořen na podkladě zvláštní správní komise a dále obchodní organisace.

Správní komisi, která by byla složena ze zástupců příslušných ministerstev a ze zástupců zemědělců a konsumentů, budiž svěřena veškerá činnost úřední a rozhodovati.

Obchodní organisace, která by se vybudovala na základě syndikátní dohody zájmových organisací, obstarávala by veškeré úkoly organisační a obchodní, zejména by regulovala dovoz, obstarávala podle potřeby určité akce zpeněžovací a zasahovala by podle potřeby intensivně na domácím trhu. Nová organisace musí se vztahovati na veškeré druhy dobytka, masa, tuků, mlékařských výrobků a na vejce.

Těžiště působnosti spočívalo by na správní komisi, která by měla zejména za úkol dozírati na činnost obchodní organisace syndikátní, rozhodovati o dovozním kontingentu, o dávkách vyrovnávacích, o preferenčním výkupu domácího zboží a případně též o vývozu a zejména o všech opatřeních pro regulování domácího trhu. Za tím účelem byla by oprávněna správní komise stanoviti směrné ceny pro hlavní trhy a určovati též kontingenty pro příhon dobytka na tyto trhy, aby se zabránilo přebytkům a stlačování cen.

Do navrhované organisace mají býti zahrnuty také všechny výrobky mlékařské. Čsl. mlékařství představuje svou hodnotou nejdůležitější odvětví naší živočišné výroby, a proto zasluhuje náležité ochrany a podpory. V oboru mlékařských výrobků byli jsme a budeme vždy úplně soběstační, avšak v poslední době nízká ztrátová cena částečně stlumila produkci mléka a možno s bezpečností prohlásiti, že usměrnění ceny mléka na cenu svéstojnou zvýší též dodávku mléka. Nová organisace bude míti též možnost, aby v zájmu jak zemědělců, tak i konsumentů působila k zabezpečení dobré kvality mléka a mlékařských výrobků a za tím účelem podporovala další budování mlékáren.

Dovoz mlékařských výrobků, zejména másla, jest úplně zbytečný a pokud zcela výjimečně se snad povolí, jest třeba vybírati přiměřenou dávku vyrovnávací, nebo dovoz ten podmíniti kompensačním vývozem našich přebytkových zemědělských výrobků.

Také v ostatních odvětvích produkce živočišné jsme úplně soběstační a proto odpovídá zájmům našeho zemědělství, obchodní bilance a potřebě ochrany valuty, aby veškeren dovoz dobytka, masa, tuků, mlékařských výrobků, kůží a j., byl v zásadě úplně zastaven. Nutno dovážeti toliko omezený počet bagounů a menší množství sádla, avšak tento dovoz budiž povolován buď pod podmínkou výkupu domácího dobytka, zejména vepřů (v náležité relaci) od zemědělských organisaci zpeněžovacích, anebo pod podmínkou kompensačního vývozu zemědělských výrobků přebytkových, zejména přebytkového obilí.

Současně s tím budiž řešena za podpory vlády myšlenka organisování pravidelných přímých dodávek vepřů pro uzenářský průmysl. Při provádění všech uvedených úkolů budiž také pečováno o to, aby byla vybudována řádná zemědělská organisace pro zpeněžování dobytka, kterou nutně potřebujeme pro ozdravění poměrů na domácím trhu.

Navrhovaná veřejná organisace pro zabezpečení našeho dobytkářství může býti uvedena v činnost bez prodlení cestou správní, jako byl aktivován syndikát obilní a pokud by bylo třeba uzákladnění této agendy zákonného podkladu náleží vládě, aby připravila příslušnou osnovu zákona.

V Praze, dne 20. října 1932.

Donát, Vraný, Sáblík, dr Srobár, Luksch, Stöhr, Kahler,

dr ing. Botto, Olejník, Stržil, dr Rozkošný, Kroiher, dr Bačinský, Ušák, Danko, Sehnal, Dresler, A. Scholz, Licbtneckert, Chleboranová, Lippert, Spies, Ikert, Sechtr, Selmec.