Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 900.

Návrh

senátorov Ing. Dr Jána Bottu, Jána Danku a spol.

na poskytutie okamžitej podpory pohorelým v obci Rejdová, okr. Rožňava.

V útorok dňa 4. októbra 1932 vypuknul v obci Rejdová, okr. Rožňava, zhubný požiar, ktorý sa rychle rozšíril na veľkú časť budov v tejto obci a v krátkej dobo zničil 50 obytných domov, 70 stajní a 68 stodol s celou úrodou a zásobami krmiva. 85 rodin bolo úplne ožobráčeno.

Škoda obnáša vyše 3 milionov Kč. Uhorelo značné množstvo dobytka a drúbeže. Požiar zničil aj celý hospodársky inventár strojový a nástrojový pohorelých.

Poškodení sú drobní zemedelci, ktorí octli sa týmto nešťastím v krutej biede, súc zbavení všetkých prostriedlcov k výžive. Poistených bolo velmi málo a na zcela nepatrné obnosy. To znamená, že z postihnutých stali sa v niekoľko hodinách úplní žobráci.

Poškodeným je treba okamžitej pomoci.

Podpísaní navrhujú:

Slávny senát, ráč sa usniest:

Vláde sa ukláda, aby dala vyšetrit ihned výšku škód požiarom poškodených občanov a aby dl'a výsledku šetrenia poskytla pohorelým rýchlu núdzovú podporu na výstavbu zničených budov a na zakúpenie nutného inventára a aby ím priznala rozsiahle odpisy na daniach, d'alej aby sa postarala o opatrenie krmiva a osiva, je-li už na jasenné osivo pozde, tak aspoň osiva jarného pre hospodárstvo pošhodených.

V Prahe, dňa 20. októbra 1932.

Dr ing. Botto, Danko,

Donát, Kroiher, Dresler, dr Rozkošný, Sáblík, Ušák, F. Novák, Stržil, Sechtr, dr Havelka, Sehnal, dr Bačinský, Foit, Vraný, Šelmec, Chlebounová.