Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 901.

Zpráva

sociálně-politického výboru

k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 892) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče.

Když v červnu 1932 byl projednáván vládní návrh zákona na prodloužení zákonů týkajících se bytové péče (tisk 837), byly vyslovovány pochybnosti o tom, zdali ve lhůtě do 31. října t. r. bude možno sjednati definitivní zákony týkající se bytové péče.

Tyto pochybnosti, bohužel, byly skutečností až příliš potvrzeny.

Nyní po uplynutí čtyřměsíčního provisoria jsme ve stejné situaci, v jaké jsme byli v červnu t. r. Poněvadž není možno, aby do 31. října t. r. byl ústavně projednán definitivní zákon bytový, nezbývá nežli dosavadní zákony o bytové a stavební péčí v nezměněné podobě prodloužiti do konce měsíce března 1933.

Jest litovati, že není možno z definitivního zákona do tohoto provisoria anticipovati alespoň ona ustanovení, která umožňují obcím, aby získaly na stavbu nájemních domů podporu podle §u 30, odst. 2, č. 2, převzetím státní záruky a udělením státního příspěvku i pro byty o obytné kuchyni s podlahovou plochou aspoň 20 m2. Za dnešních stísněných poměrů hospodářských je velmi těžko vrstvám hospodářsky slabým platiti nájemné za byt o dvou místnostech.

Poněvadž však do 31. října t. r. nebylo by již možno tuto změnu provésti, navrhuje sociálně politický výbor padle svého usnesení ze dne 26. října 1932 slavnému senátu, aby schválil osnovu zákona ve znění přijatém poslaneckou sněmovnou (sen. tisk 892).

Dále doporučuje výbor k schválení resoluci dole otištěnou.

V Praze, dne 26. října 1932.

V. Johanis v. r.,
předseda.

Ing. Winter v. r.,
zpravodaj.

Resoluce.

Poněvadž stálé prodlužování zákonů týkajících se bytové péče ve formě krátkodobých provisorií zanáší nejistotu do právního stavu, působí velké škody hospodářské, sociální i morální, doporučuje senát, aby se vláda všemožně přičinila, aby do 31. března 1933 byl uzákoněn definitivní zákon.