Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 904.

Odpovědi:

1.

vlády na interpelaci sen. Donáta, Vraného, Sáblíka, dr Šrobára a spol. o těžké krisi našeho dobytkářství (tisk 646/1)

2.

ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na interpelaci sen. Slámy a druhů stran povolení, které obdržel polský příslušník MUDr Leib Birken k vykonávání lékařské prakse v Košťálové (tisk 859/2)

 

904/1.

Odpověd'

vlády

na interpelaci senátorů Donáta, Vraného, Sáblíka, dra Šrobára a společníků

o těžké krisi našeho dobytkářství (tisk 646/1).

Těžká krise odbytová a cenová, která již v době podání interpelace postihovala chovatele hospodářského zvířectva, stala se předmětem vážných úvah a zákroků všech úředních činitelů. Při odstraňování obtíží, vyvolaných zmíněnou krisí, nepřehlížela vláda způsoby navrhované v interpelaci, poukazuje však na obtíže, spojené s prováděním určitých zásahů, pokud tyto nebyly by v souladu s platnými obchodními smlouvami.

Za dnešního stavu jsou veškeré druhy dobytka a též význačné zvířecí výrobky v povolovacím řízení. V obchodních smlouvách bylo však nutno poskytnouti některým státům, měla-li býti s nimi smlouva vůbec uzavřena, určité kontingenty.

Je nutno uvážiti, že příčina těžké krise cenové nespočívá pouze v dovozu dobytka z ciziny; také zmenšení kupní síly širokých vrstev lidových v důsledku menšího nebo žádného výdělku, mělo nesporný vliv na tyto neblahé zjevy. Podobně i nedostatek píce, jmenovitě objemné v podzimní době roku minulého, způsobil větší odprodeje hospodářského zvířectva před zimním obdobím a větší tato nabídka působila na pokles cen.

S hlediska celně politického byla v zájmu živočišné produkce zvýšena celní ochrana zákonem č. 85/30 Sb. z. a n., která se mění podle vývoje tuzemských cen a má určitý vliv i na ztížení dovozu z ciziny. Toho důkazem je podstatné snížení dovozu hovězího dobytka i vepřů.

Vláda hodlá revidovati vládním nařízením ze dne 15. IX, 1931, č. 145 Sb. z. a n. a to v tom smyslu, aby příslušná smluvní celní sazba vztahovala se pouze na bagouny (plemeno prasat mangalice), vážící nad 150 kg ž. v., pokud toho bude potřeba pro úpravu obchodních styků s Maďarskem.

Veterinární úmluvy, uzavřené v poslední době, obsahují při dovozu dobytka z ciziny opatření mnohem přísnější, než úmluvy dřívější. Veterinární prohlídky na hranicích konají se přísně a jsou nadřízenými úřady kontrolovány.

Zlevnění železničních tarifů pro dopravu dobytka ze vzdálených míst na hlavní tuzemské trhy jest předmětem jednání. Sleva pro přepravu píce a steliva byla povolena a to pro jižní Čechy, Slovensko a Podkarpatskou Rus, ve výši 20 % slevy normálních sazeb na dobu do 31. května 1932.

Ministerstvo železnic povolilo také tarifní slevu pro přepravu cukrovky, určené pro krmení a sušení; platnost této slevy byla původně stanovena do konce roku 1931, byla však prodloužena do 31. května 1932 a s účinností od 25. dubna rozšířena i na zásilky krmné řepy.

Změnu ve vybírání daně z masa podle §§ 8 a 9 zákona o daní z masa nelze provésti, jelikož by to bylo v rozporu s ustanovením zákona o daní z masa. Okresním finančním ředitelstvím bylo však nařízeno, aby s největším urychlením vyřizovala žádostí o vrácení daně z masa.

Pokud se týče ochrany mléčné výroby, zavedeno bylo od 1. prosince 1931 povolovací řízení na dovoz mléka a sýrů a aktivováno bylo povolovací řízení na dovoz másla z ciziny a později dán dovoz všech těchto výrobků do devisového řízení. Za těchto okolností projednává se dovoz všech mléčných výrobků v Ústřední devisové komisi a je prováděn podle skutečné potřeby.

Dovoz kaseinu byl také zařazen do povolovacího řízení. Úplné zastavení dovozu mléčných výrobků není možné, poněvadž by tím byly porušeny dosud platné obchodní smlouvy.

V Praze, dne 21. října 1932.

Předseda vlády:

Udržal v. r.

904/2.

Odpověď

ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy

na interpelaci senátora Slámy a druhů

stran povolení, které obdržel polský příslušník MUdr Leib Birken k vykonávání lékařské prakse v Košťálově (tisk 859/2).

M U Dr Leib Birken, narozený dne 18. června 1895 v Přemyslu, tamtéž příslušný, vydává se za ukrajinského emigranta, zdržuje se v Československu od r. 1918, studoval v Praze lékařství na Karlově universitě a promoval dne 2. července 1928. Hospitoval pak v různých čsl. ústavech a nemocnicích, naposledy v nemocnicí na Bulovce v Praze a dostal od magistrátu hlav. města Prahy vzhledem k této své obětavé činností na infekčním oddělení, přislib domovského práva. V roce 1931 dne 20. února usadil se jmenovaný lékař v obci Košťálově, okres Semily v Čechách, jako praktický lékař a to k přání obce samotné a bylo mu proto tehdy zdejším ministerstvem uděleno povolení k vykonávání lékařské pralese v obci Košťálově a v nejbližším okolí do odvolání. Teprve na popud dr Kratochvíla, obvodního lékaře v Libštátě, jenž ve svém podání na ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy si stěžoval, že usídlením dr Birkena jest vážně ohrožen na své existencí, povolení toto, pokud se týkalo vykonávání pralese v obcí Košťálově, bylo odvoláno.

Jelikož však dr Birkenovi bylo mezitím ministerstvem vnitra čsl. státní občanství povoleno výnosem č. 80.900/1931 ze dne 9. dubna 1932 za určitých podmínek, kterýmž jest mu vyhověti do konce r. 1932, shledalo ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy za odůvodněné a spravedlivé přihlédnouti k zoufalým a špatným poměrům dr Birkena a vyhověti znovu jeho opětné žádosti o povolení prakse v Košťálově, kteréž povolení udělilo do konce r. 1932, aniž by byl zrušen zákaz prakse daný, zdejším výnosem ze dne 5. března 1932, č. 31099/31. Zákaz tento prozatím měl zůstati nesplněn a měl nabýti účinosti teprve dnem 1. ledna 1933, nesplnil-li by do té doby dr Birken podmínky ministerstvem vnitra s udělením státního občanství spojené.

Vzhledem k tomu, že dr Leib Birkenovi bylo již čsl. státní občanství uděleno dekretem zemského úřadu v Praze ze dne 19. VII. 1932, č. 403110, který mu byl podle sdělení ministerstva vnitra ze dne 22. IX. 1932, č. 65.320/11/32 doručen 29. VII. 1932, jest týž oprávněn k výkonu lékařské prakse na celém území ČSR, a tudíž i v Košťálově.

V Praze, dne 17. října 1932.

Ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy:

dr Spina v. r.