K dovozu jest zapotřebí zvláštního dovozního povolení, jehož platnost zaniká v době 3 měsíců, když nebylo užito.

Pro dovoz československé surové vlny do Německa zůstává až nadále v platnosti úprava, která byla mezi smluvními stranami již dříve sjednána.

Zpracovaná nebo po továrensku praná vlna; takové chlupy z přežvýkavců a právě takové štětiny z vepřového bravu připouštějí se k dovozu bez povolení.

Kdyby se vyskytly neštovice ovčí, může býti požadováno předložení osvědčení o původu a zdravotním stavu.

Zásilky živých zvířat, jejich částí a zvířecích produktů, jež neodpovídají požadavkům shora uvedeným, budou ze vstupní stanice vráceny. O takovém vrácení jest zpraviti vládu příslušné země.

Osvědčení o původu a zdravotní osvědčení, pokud jsou touto úmluvou předepsána, buďtež sepsána v obou řečech, nebo opatřena úředně ověřeným překladem.

Dobytčí pasy, které jsou v Československu předepsány, mohou nahrazovati osvědčení o původu (vzor a, e, f, g) s výhradou, že budou obsahovati všechny požadované údaje; stane-li se tak, budiž zvěrolékařské potvrzení příslušného vzoru uvedeno na pasu nebo s tímto spojeno.

Anlage A

Zur Einfuhr werden zugelassen:

I. Lebende Tiere.

1. Einhufer.

Die Einhufer unterliegen bei der Einfuhr der grenztierärztlichen Untersuchung.

Über die zur Einfuhr gelangenden Einhufer sind Ursprungs- und Gesundheitszeugnisse mit dem Wortlaut des anliegenden Musters a) beizubringen. Die Zeugnisse sind unter Zurückbehaltung eines Kontrollabschnittes oder einer im Wege des Durchschreibverfahrens hergestellten Abschrift fortlaufend zu numerieren, um bei etwaigen Beanstandungen an der Grenze die Nämlichkeit der Tiere einwandfrei sicherstellen zu können.

2. Lebendes Geflügel (Gänse, Enten, Haushühner, Perlhühner, Truthühner und Tauben) zu Mast- und Schlachtzwecken.

Die Einfuhr von lebendem Hausgeflügel bedarf einer besonderen Genehmigung, die erlischt, soweit von- ihr nicht innerhalb von 3 Monaten Gebrauch gemacht worden ist.

Das Geflügel darf über alle dafür zugelassenen Grenzübergangsstellen eingeführt werden. Ein Verzeichnis dieser Stellen werden sich die vertragschließenden Teile vor Inkrafttreten des Vertrages gegenseitig mitteilen. Die Grenzübergangsstelle ist in dem Antrag auf Erteilung der Genehmigung zu bezeichnen.

Das Geflügel unterliegt bei der Einfuhr der grenztierärztlichen Untersuchung; es ist hierbei mit kurzgestutzten Schwanzfedern vorzuführen.

Der Abtransport von der Grenzübergangsstelle nach dem Bestimmungsort hat im plombierten Eisenbahnwagen und unter Bezettelung als Sperrgeflügel zu erfolgen.

Das zur Einfuhr nach Deutschland gelangende Geflügel darf nur in die besonders zugelassenen, der čechoslovakischen Regierung vor Inkrafttreten des Vertrages mitzuteilenden Geflügelmästereien und Schlächtereien eingeführt werden.

Den Geflügeltransporten sind tierärztliche Bescheinigungen nach anliegendem Muster b) beizufügen.

II. Tierische Teile und tierische Erzeugnisse.

1. Schinken sowie Rücken-, Kamm- und Bauchstücke vom Schwein, soweit diese Erzeugnisse infolge einer ihnen zuteilgewordenen Behandlung die Eigenschaft frischen Fleisches auch in den inneren Schichten verloren haben und durch eine entsprechende Behandlung nicht wiedergewinnen können.

Für die Einfuhr nach Deutschland gelten die Bestimmungen des Reichsfleischbeschaugesetzes vom 3. Juni 1900 (Reichsgesetzbl. S.547).

über das zur Einfuhr gelangende vorgenannte Schweinefleisch ist ein Gesundheitszeugnis des zuständigen beamteten Tierarztes nach dem Wortlaut des anliegenden Musters c) beizubringen.

2. Geschlachtetes Haus- und Wildgeflügel. Hausgeflügel darf nur in gerupftem Zustande eingeführt werden. Außerdem muß der Kropf entleert, bei magerem Geflügel auch der Darm ausgezogen sein. Wildgeflügel kann ungerupft und unausgenommen eingeführt werden.

3. Därme, Häute, von Weichteilen befreite Knochen, Hufe, Klauen und Hörner, sämtliche Teile in völlig lufttrockenem Zustande.

Für die Einfuhr von Knochen nach Deutschland gelten die für die Einfuhr von Knochen und Knochenmehl erlassenen Bestimmungen.

Es bleibt vorbehalten, Ursprungs- und Gesundheitszeugnisse zu fordern, falls sich aus der Einfuhr der genannten tierischen Teile veterinärpolizeiliche Unzuträglichkeiten ergeben.

Sind die vorgenannten Teile nicht völlig lufttrocken oder liegt begründeter Verdacht vor, daß sie von kranken Tieren stammen, so erfolgt Zurückweisung.

4. Völlig durchgesalzene Därme und Häute auf Grund besonderer Einfuhrgenehmigung, die erlischt, soweit von ihr nicht innerhalb von drei Monaten Gebrauch gemacht worden ist.

Bei der Einfuhr von Därmen nach Deutschland gelten die Bestimmungen des Reichsfleischbeschaugesetzes vom 3. Juni 1900 (Reichsgesetzbl. S. 547).

Über die zur Einfuhr gelangenden, durchgesalzenen Därme und Häute sind Gesundheitszeugnisse des zuständigen beamteten Tierarztes nach dem-, -anliegenden Muster d) beizubringen.

Für Därme, die über deutsche Häfen nach Deutschland eingeführt worden sind, wird das Gesundheitszeugnis [Muster d) ] ersetzt durch eine Bescheinigung des zuständigen beamteten Tierarztes, daß die von -den Herkunftsländern ausgestellten Gesundheitszeugnisse -ihm vorgelegen haben oder eine Vorlage solcher Gesundheitszeugnisse nach den für die Einfuhr nach Deutschland geltenden, Bestimmungen nicht erforderlich war.

5. Wolle, Haare, Borsten und Federn, in vollkommen trockenem Zustand, in Säcken fest verpackt, zur Einfuhr in die verarbeitenden Betriebe.

Die Einfuhr bedarf einer besonderen Einfuhrgenehmigung, die erlischt, soweit nicht von ihr innerhalb von drei Monaten Gebrauch gemacht worden ist.

Für die Einfuhr von čechoslovakischer Rohwolle nach Deutschland bleibt die zwischen den vertragschließenden Ländern bestehende Regelung auch weiterhin in Kraft.

Bearbeitete oder einer Fabrikwäsche unterworfen gewesene Wolle, ebensolche Haare von Wiederkäuern und ebensolche Borsten von Schweinen können ohne Genehmigung eingeführt werden.

Es bleibt vorbehalten, Ursprungs- und Gesundheitszeugnisse zu fordern, wenn die Schafpocken auftreten.

Sendungen von lebenden Tieren, tierischen Teilen und tierischen Erzeugnissen, die den vorstehenden Bestimmungen nicht entsprechen, werden an der Grenzeintrittsstelle zurückgewiesen. Von der Zurückweisung ist die Regierung des betreffenden Landes zu benachrichtigen.

Soweit nach vorstehendem Ursprungsund Gesundheitszeugnisse beizubringen sind, müssen sie in beiden Sprachen ausgestellt oder mit amtlich beglaubigter Übersetzung versehen sein.

Die in der Čechoslovakei vorgeschriebenen Viehpässe können, sofern sie die in dem Ursprungszeugnis [Muster, a), e), f), g)] geforderten Angaben enthalten, anstelle der Ursprungszeugnisse verwendet werden; in diesem Falle ist die tierärztliche Bescheinigung des betreffenden Musters auf dem Viehpaß anzubringen oder mit demselben zu verbinden.

 

Příloha B.

K průvozu připouští se, a sice v celně uzavřených železničních vozech nebo v kusových zásilkách:

I. Živá zvířata.

1. Jednokopytníci.

2. Paznehtnatá zvířata.

3. Drůbež všeho druhu.

K průvozu, mimo průvoz jednokopytníků, jest zapotřebí zvláštního povolení, jehož platnost zaniká v době 3 měsíců, když nebylo užito. Mimo to jest předložiti prohlášení státu určení, po případě dalšího státu průvozního, že zvířata budou převzata i v zamořeném stavu. Takové prohlášení jest též připojiti i při průvozu jednokopytníků.

Průvoz výše uvedených zvířat bude jen tenkráte připuštěn, když z průvodních listin jest zřejmo, že zvířata byla podrobena při naložení prohlídce úředním zvěrolékařem a při tom shledána bez nakažlivých chorob.

Živá paznehtnatá zvířata mohou býti dopravována jen ve vagonech, které jsou tak zařízeny, aby bylo zamezeno vypadávání a vyhazování zvířecích výmětů, nečistoty a předmětů, které by mohly býti nositeli nakažliviny.

Také při průvozu drůbeže musí býti dbáno toho, aby podlahy použitých vagonů byly neporušeny a znemožněno vypadávání zvířecích výmětů, části krmiva, steliva a pod.

Při průvozu živých jednokopytníků a živé domácí drůbeže buďtež připojena osvědčení podle vzoru a) a b), při průvozu živého skotu, ovcí a vepřů osvědčení podle vzoru e), f) a g).

II. Zvířecí části a zvířecí výrobky.

1. Čerstvé maso z přežvýkavců a čerstvé maso z vepřů.

Podlahy železničních vozů, v nichž děje se přeprava, musí býti tak utěsněny, aby prosakování masné šťávy bylo znemožněno.

Prováží-li se Německem těla zvířat, u nichž byly ponechány v přirozeném spojení ony orgány, jejichž přítomnost jest předepsána § 12 říš. zák. o prohlídce masa ze dne 3. června 1900 (Reichsgesetzblatt str. 547), budiž při československé prohlídce maso toto zvláště označeno, aby zamezen byl jeho zpětný dovoz do Německa. O způsobu označování se obě vlády dohodnou.

Při průvozu masa budiž připojeno zdravotní osvědčení příslušného úředního zvěrolékaře podle přiloženého vzoru h) a i).

2. Připravované vepřové maso a připravované maso z paznehtnatých zvířat včetně masných výrobků, jakož i masných konserv.

3. Zabitá domácí drůbež a pernatá zvěř každého druhu.

4. Ostatní části zvířat a zvířecích produktů, o nichž byla řeč v části II. čís. 3, 4 a 5 přílohy A.

Anlage B.

Zur Durchfuhr werden zugelassen, und zwar in zollamtlich verschlossenen Eisenbahnwagen oder Packstücken:

I. Lebende Tiere.

1. Einhufer.

2. Klauentiere.

3. Geflügel jeder Art.

Die Durchfuhr, abgesehen von der Durchfuhr von Einhufern, bedarf einer besonderen Genehmigung, die erlischt, sobald von ihr nicht innerhalb von 3 Monaten Gebrauch gemacht worden ist: Außerdem ist eine Erklärung des Bestimmungs-, gegebenenfalls auch eines weiteren Durchfuhrlandes beizubringen, daß die Tiere bei Eintreffen auch in verseuchtem Zustand übernommen werden. Eine solche Erklärung ist auch für Einhufer, die zur Durchfuhr gelangen, beizubringen.

Die Durchfuhr der vorbezeichneten Tiere wird nur dann zugelassen, wenn aus den Begleitpapieren ersichtlich ist; daß eine amtstierärztliche Untersuchung der Tiere bei der Verladung stattgefunden hat und die Tiere dabei frei von übertragbaren Krankheiten befunden worden sind.

Lebende Klauentiere dürfen nur in Wagen befördert werden, die so eingerichtet sind, daß das Herausfallen und Herauswerfen von tierischen Ausscheidungen, von Schmutz und von Gegenständen, die als Träger der Ansteckung dienen können, unmöglich ist.

Auch bei den für die Durchfuhr von Geflügel benutzten Wagen muß Vorsorge getroffen werden, daß die Wagenböden unversehrt sind und tierische Ausscheidungen, Teile des Futters, Einstreu oder dergleichen nicht herausfallen können.

Für die Durchfuhr von lebenden Einhufern und lebendem Hausgeflügel sind Zeugnisse nach den Mustern a) und b) beizubringen, für die Durchfuhr von lebenden Rindern, Schafen und Schweinen Zeugnisse nach anliegenden Mustern e), f) und g).

II. Tierische Teile und tierische Erzeugnisse.

1. Frisches Wiederkäuerfleisch und frisches Schweinefleisch.

Die Fußböden der Eisenbahnwagen, in denen die Beförderung erfolgt, müssen so gedichtet sein, daß ein Heraussickern von Fleischsaft verhindert wird.

Werden bei der Durchfuhr durch Deutschland in natürlichem Zusammenhang mit den Tierkörpern auch diejenigen Organe durchgeführt, deren Vorhandensein durch § 12 des Reichsfleischbeschaugesetzes vom 3. Juni 1900 (Reichsgesetzbl. S. 547) bei der Einfuhr vorgeschrieben ist, so muß das Fleisch, um seine Wiedereinfuhr nach Deutschland zu verhindern, durch die cechoslovakische Fleischbeschau besonders gekennzeichnet werden. Die Art der Kennzeichnung wird zwischen den beiden Regierungen vereinbart werden.

Über das zur Durchfuhr gelangende Fleisch ist ein Gesundheitszeugnis des zuständigen beamteten Tierarztes nach anliegenden Mustern h) und i) beizubringen.

2. Zubereitetes Schweinefleisch und zubereitetes Wiederkäuerfleisch einschließlich Wurstwaren sowie Fleischkonserven.

3. Geschlachtetes Haus- und Wildgeflügel jeder Art.

4. Die übrigen unter Il. Nr. 3, 4 und 5 der Anlage A aufgeführten tierischen Teile und tierischen Erzeugnisse.

Vzor a.

I. Osvědčení původu pro jednokopytníky.

Čís.........................

Úředně se potvrzuje, že v dalším blíže popsaný a k dovozu určený jednokopytník pochází z.

obce......................................................................................................................

Okresní úřad v....................................................................................

Popis zvířete:

Druh.........................................................................................................................………… Pohlaví....................................................................................................................………….

Stáří......................................................................................................................................... Výška........................................................................................................................................ Barva............................................................................................................................................ Zvláštní znamení.............................................................................................................……… V............................................................... dne...................................................

Obecní úřad v..................................................................................

(Úřední razítko.)

II. Zvěrolékařské osvědčení.

Doba platnosti 10 dnů.

Podepsaný úřední zvěrolékař potvrzuje, že k dovozu určený a v osvědčení o původu popsaný jednokopytník

1. pochází z místa, v němž se nevyskytují a ani v posledních 40 dnech se nevyskytly nakažlivé choroby na jednokopytníky přenosné;

2. že byl jím prohlédnut při naložení a shledán bez příznaků nakažlivých chorob. V................................................................................dne.............................................................

……………………………..

Podpis úředního zvěrolékaře.

(úřední razítko.)

 

Muster a.

I. Ursprungszeugnis für Einher.

Nr.................................

Es wird hierdurch amtlich bescheinigt, daß der nachstehend näher bezeichnete, zur Einfuhr bestimmte Einhufer aus dem

Ort............................................................

Verwaltungsbezirk..........................................................................

stammt.

Beschreibung des Tieres:

Art........................................................................................................................................ Geschlecht............................................................................................................................ Alter...................................................................................................................................... Größe....................................................................................................................................

Farbe..................................................................................................................................... Besondere Kennzeichen....................................................................................................... Ort.............................................................. Datum...............................................................

Ortsbehörde in....................................................................................

(Dienstsiegel.)

II. Tierärztliche Beseheinigung.

Gültigkeitsdauer 10 Tage.

Es wird hierdurch amtstierärztlich bescheinigt, daß der zur Einfuhr bestimmte, in dem vorstehenden Ursprungszeugnis beschriebene Einhufer

1. aus einem Orte stammt, in dem auf Einhufer übertragbare Krankheiten nicht herrschen und in den letzten 40 Tagen nicht geherrscht haben;

2. bei der Verladung amtstierärztlich untersucht und frei von Erscheinungen übertragbarer Krankheiten befunden worden ist.

Ort............................................................ Datum.......................................................................

..........................................

Beamteter Tierarzt.

(Dienstsiegel.)

Vzor b.

Zvěrolékařské osvědčení pro vývoz drůbeže.

Doba platnosti 10 dnů.

Podepsaný úřední zvěrolékař potvrzuje, že prohlédl při naložení....................................... kusů drůbeže [................................ hus,................................ kachen,............................... domácího kuru,............................... perliček,................................ krůt,................................ holubů*) ], shledal je nepodezřelými a že v místě původu v době odeslání nevyskytla se na drůbež přenosná nákaza.

V.......................................................................... dne..................................................

…………………………….

Podpis úředního zvěrolékaře.

(Úřední razítko.)

Muster b.

Tierärztliehe Bescheinigung für die Ausfuhr von Geflügel.

Gültigkeitsdauer 10 Tage.

Es wird hierdurch amtstierärztlich bescheinigt, daß...................................... Stück Geflügel (............................. Gänse,............................... Enten,....................

Haushühner,............................... Perlhühner,........................... Truthühner,............................ Tauben,) ] bei der Verladung amtstierärztlich untersucht und unbedenklich befunden worden sind und daß zur Zeit der Absendung im Herkunftsort eine anzeigepflichtige, auf Geflügel übertragbare Krankheit nicht herrschte.

Ort............................................................................... Datum.............................................

.................................

Beamteter Tierarzt.

(Dienstsiegel.)

Vzor c.

Zvěrolékařské osvědčení pro vývoz připravovaného vepřového masa.

Podepsaný úřední zvěrolékař potvrzuje, že v dalším uvedené připravované maso vepřové,......................................................................................................................................................................................................…………………………………………................ pochází ze zvířat československého původu, která byla poražena ve veřejných jatkách se stálým zvěrolékařským dohledem v...............................…................... tam prohlédnuta za živa i po porážce zvěrolékařem a shledána zdravá.

V.................................dne…………………………….

………………………………………………

Podpis úředního zvěrolékaře.

(Úřední razítko.)

Vzor d.

Zvěrolékařské osvědčení pro vývoz úplně prosolených střev, kůží.)

Podepsaný úřední zvěrolékař potvrzuje, že v dalším uvedené, k vývozu určené zásilky............................... kg střev, kůží*) pocházejí ze zvířat, která byla poražena ve veřejných jatkách se stálým zvěrolékařským dohledem v................................................................., tam prohlédnuta za živa, i po porážce, zvěrolékařem a shledána zdravá.

V............................ ............................................ dne.............................................................

……………………………..

Podpis úředního zvěrolékaře.

(Úřední razítko.)

Vzor e.

I. Osvědčení o původu při průvozu skotu.

Úředně se potvrzuje, že v dalším blíže popsaný a k průvozu určený skot jest československého původu a posledně byl ustájen v..........................................................

Okresní úřad................................................................................................

Popis zvířete.

Druh.............................................................................................................................................. Pohlaví.......................................................................................................................................... Stáří............................................................................................................................................. Barva..................................................,.................................................………………………… Zvláštní znamení (vypálená znamení, ušní známky apod.)…………………………………… …………………………………………………………………………………………………..Místo určení...........................................................................…………………………………...

V......................................................................... dne.................................................................

Obecní úřad v..........................:..............................................................

(Úřední razítko.)

II. Zvěrolékařské osvědčení.

Doba platnosti 10 dnů.

Podepsaný úřední zvěrolékař potvrzuje, že zdravotní stav zvířete jest nezávadný, že v místě původu nebyla v době odeslání nákaza na skot přenosná, že ani v místě původu dni v obcích sousedních v době 1 roku nevyskytl se mor skotu a plicní nákaza skotu a že v místě původu, jakož i v okruhu........................................................ km od stanoviště zvířete nevyskytla se slintavka a kulhavka v posledních 6 týdnech, jakož i že bezprostředně před vývozem bylo zvíře po 6 týdnů ustájeno v nákazy prostém místě.

V.................................................................. dne...................................................................

………………………………………..

Podpis úředního zvěrolékaře

(Úřední razítko)

III. Zvěrolékařský nález bezprostředně před naložením do železničního vozu.

Shora popsané zvíře jsem dnes před naložením v....................................................................... prohlédl a shledal zdravé.

Zvíře přepravuje se přes.......................................................,........................ do..... ……......................................................... *)

V........................................................, dne..................................................................

…………………………………..

Podpis úředního zvěrolékaře

(Úřední razítko.)

*) jméno československé výstupní stanice a výstupní stanice země průvozní.

Vzor f.

I. Osvědčení o původu pro průvoz ovcí.

úředně se potvrzuje, že v dalším blíže popsaná (é), *) k průvozu určená (é) ovce jest (jsou) československého původu a posledně byla (y) ustájena (y)v.....................................................

Popis zvířete (zvířat).

Druh...................................................................................................................................... Pohlaví.......................................................................................................................................... Stáří........................………………………………………………………………………........ Barva............................................................................................................................................ Zvláštní znamení (vypálená znamení, ušní známkyapod.)..................................……………….

Místo určení..................................................................................................................

V............................................................................... dne..........................................

Obecní úřad v.........................................................................................

(Úřední razítko.)