II. Zvěrolékařské osvědčení ke shora uvedenému osvědčení o původu při průvozu ovcí.

Doba platnosti 10 dnů.

Podepsaný úřední zvěrolékař potvrzuje, že ovce byla (y) jím prohlédnuta (y) při nakládání a shledána (y) nezávadnou (nými), dále, že v době odeslání nevyskytla se v místě původu nákaza na ovce přenosná a že ani v místě původu ani v obcích okolních nevyskytl se v době 1 roku mor skotu a že v okruhu................................ km od stanoviště zvířete (at) nevyskytla se v posledních 6 týdnech slintavka a kulhavka ani neštovice ovčí.

Zvíře (ata) přepravuje (í) se přes............................................................... do.. ................. **) V............................................................... dne....................................................................

……………………………

Podpis úředního zvěrolékaře.

(Úřední razítko.)

*) Nehodící se škrtnouti.

**) Jméno československé výstupní stanice a výstupní stanice země průvozní.

Vzor g.

I. Osvědčení o původu při průvozu vepřového bravu.

Úředně se potvrzuje, že v dalším blíže popsaný (í), *) k průvozu určený (í) vepř(i)

jest (jsou) československého původu a posledně byl(i) ustájen(i) v..............………….........

Popis zvířete (zvířat).

Druh.................................................................................................................................. Pohlaví............................................................................................……………………..

Stáří.............................................................................................................................................. Barva............................................................................................................................................Zvláštní znamení (vypálené znamení, ušní známky a………………………………………… .....................................…………………………………………..………………………… Místo určení................................................................................................................................

V...............................................................................dne............................................... Obecní úřad v.....................................................

(Úřední razítko.)

II. Zvěrolékařské osvědčení k shora uvedenému osvědčení o původu při průvozu vepřového bravu.

Doba platnosti 10 dnů.

Podepsaný úřední zvěrolékař potvrzuje, že prohlédl při nakládání a shledal bez příznaků nakažlivé nemoci................................ kusů vepřů určených k průvozu a blíže popsaných ve shora uvedeném osvědčení o původu.

Dále se úředně potvrzuje, že nevyskytly se

1. v Československu v posledních 6 měsících mor skotu, 2. v posledních 6 týdnech v místě původu a v okruhu

a)............................. km slintavka a kulhavka,

b) 10 km na vepřový brav přenosné nákazy, zvláště nákaza vepři a mor vepřů, s výjimkou tuberkulosy a jednotlivých případů sněti slezinné a červenky vepře. Zvíře (ata) přepravuje (í) se přes.............................................................. do..............................................................**). V................................................................................ dne.......................................................

………………………………

Podpis úředního zvěrolékaře.

(Úřední razítko.)

*) Nehodící se škrtnouti.

**) Jméno československé výstupní stanice a výstupní stanice země průvozní.

Vzor h.

Zvěrolékařské osvědčení pro průvoz zabitých přežvýkavců (masa přežvýkavců)*).

Podepsaný úřední zvěrolékař potvrzuje, že ve veřejných jatkách v..................................... poražení, k průvozu určení........................................................................ (počet neb kg) přežvýkavci (masa z přežvýkavců)

1. pocházejí z obcí, ve kterých není a ani v okruhu, 10 km se nevyskytují nákazy na přežvýkavce snadno přenosné,

2. že byli před i po porážce úředním zvěrolékařem prohlédnuti a shledáni zdravými. V............................................................... dne..................................................................

…………………………….

Podpis úředního zvěrolékaře.

(Úřední razítko.)

*) Nehodící se škrtnouti.

Vzor i.

Zvěrolékařské osvědčení pro průvoz zabitých vepřů.

Podepsaný úřední zvěrolékař potvrzuje, že ve veřejných jatkách v............................................. poražení, pro průvoz určení...................................................................(počet neb kg)*) vepři (vepřové maso)

1. pocházejí z obcí, ve kterých není a ani v okruhu 10 km se nevyskytují nákazy na vepře snadno přenosné,

2. že byli před i po porážce úředním zvěrolékařem prohlédnuti a shledáni zdravými. V............................................................................... dne.................................

……………………………..

Podpis úředního zvěrolékaře.

(Úřední razítko.)

*) Nehodící se škrtnouti.

Podpisový protokol.

Při podpisu dodatkové úmluvy k hospodářské dohodě československo-německé ze dne 29. června 1920, podepsané dnešního dne, zjištěna shoda v tom, že:

1. československá a německá vláda zahájí ještě před 1. dubnem 1933 jednání, jež, přihlížejíc k výsledkům rozprav mezi zástupci pěstitelů chmele, mají vytvořiti podklad trvalé dohody o obchodu chmelem mezi oběma zeměmi;

2. přezkoušení obsahu nastavovadel dehtových barviv podle čl. 4 dodatkové úmluvy nebude při dovozu do Československa zpravidla prováděno, bude-li k zásilkám přiloženo výrobcovo prohlášení podle připojeného vzoru.

V Praze, dne 6. října 1932.

L. S. Dr. JUL. FRIEDMANN v. r.

L. S. WALTER KOCH v. r.

Vzor.

Prohlášení.

Podepsaná.................................................................... (jméno dodávající vyrábějící firmy) v...............................................................(místo)......................................................................... prohlašuje, že zásilka........................................................................ (počet a druh obalů), v ryzí váze................................... kilogramů................ (označení dehtového barviva), určená pro....................................................................,......... (jméno a bydliště příjemce), neobsahuje celkem více než 80 % kuchyňské soli, Glauberovy soli, dextrinu a sody nebo směsi těchto látek.

Vyrábějící firma ručí za správnost uvedeného údaje a jest si vědoma toho, že kdyby se zjistila nesprávnost tohoto údaje, byla by její dehtová barviva vyloučena z celního projednávání bez předchozího chemického rozboru. Mimo to mohlo by nastati i stíhání podle důchodkového trestního práva.

…………………………….

(Místo vyhotovení a datum).

.........................................................................................

(Firma a podpis).

Muster c.

Tierärztliche Bescheinigung für die Ausfuhr von zubereitetem Schweinefleisch.

Es wird hierdurch amtstierärztlich bescheinigt, daß das nachbezeichnete zubereitete Schweinefleisch.................................................................................................................................................................................................................. von čechoslovakischen Tieren stammt, die in dem öffentlichen, unter ständiger tierärztlicher Aufsicht stehenden Schlachthaus zu......................................................... geschlachtet, vor und nach der Schlachtung tierärztlich untersucht und nicht krank befunden worden sind.

Ort............................................................................. Datum.....................................................

.................................

Beamteter Tierarzt.

(Dienstsiegel.)

Muster d.

Tierärztliche Bescheinigung für die Ausfuhr von völlig durchgesalzenen Därmen, Häuten.*)

Es wird hierdurch für die nachstehend aufgeführte, zur Ausfuhr bestimmte Sendung von............................. kg Därmen, Häuten*) amtstierärztlich bescheinigt, daß die Därme, Häute*) von Tieren stammen, die in dem öffentlichen, unter ständiger tierärztlicher Aufsieht stehenden Schlachthaus zu............................................. vor und nach der Schlachtung tierärztlich untersucht und nicht krank befunden worden sind.

Ort............................................ Datum..............................................................................

.............................

Beamteter Tierarzt.

(Dienstsiegel.)

*) Nicht Zutreffendes ist zu streichen.

Muster e.

I. Ursprungszeugnis für die Durchfuhr von Rindern.

Es wird hierdurch amtlich bescheinigt, daß das nachstehend näher bezeichnete, zur Durchfuhr bestimmte Rind cechoslovakischer Herkunft ist und zuletzt im Ort............. Verwaltungsbezirk................................................................................................................... geständen hat.

Beschreibung des Tieres.

Art............................................................................................................................ Geschlecht................................................................................................................. Alter...........................................................................................................................

Farbe .........................................................................................................................

Besondere Kennzeichen (Brandzeichen, Ohrmarke, u. dergl.)...................................... Bestimmungsort..............................................................................................................

Ort............................................................................... Datum........................

Ortsbehörde in............................................

(Dienstsiegel.)

II. Tierärztliche Bescheinigung.

Gültigkeitsdauer 10 Tage.

Es wird hierdurch amtstierärztlich bescheinigt, daß im Herkunftsort dieses bei der tierärztlichen Untersuchung unbedenklich befundenen Rindes zur Zeit der Absendung eine anzeigepflichtige, auf Rinder übertragbare Krankheit nicht herrschte und daß auch weder im Herkunftsort noch in den Nachbargemeinden die Rinderpest und die Lungenseuche innerhalb Jahresfrist und weder im Herkunftsort noch in einem Umkreis von........................ km um den Standort die Maul- und Klauenseuche innerhalb der letzten sechs Wochen geherrscht haben, sowie daß das betreffende Tier unmittelbar vor der Ausfuhr sechs Wochen lang an einem seuchenfreien Orte gestanden hat.

Ort.....................................................................Datum.......................................................

....................................

Beamteter Tierarzt.

(Dienstsiegel.)

III. Tierärztlicher Befund unmittelbar vor der Verladung in die Eisenbahnviehwagen.

Vorstehend bezeichnetes Tier habe ich heute vor der Verlagung in....... untersucht und gesund befunden.

Das Tier wird über...........................................................nach.......................................................... geleitet. *) Ort................................................................................ Datum............................

..........................................

Beamteter Tierarzt.

(Dienstsiegel.)

*) Angabe der čechoslovakischen. Grenzaustrittsstelle und der Grenzaustrittsstelle des Durchfuhrlandes.

Muster f.

I. Ursprungszeugnis für die Durchfuhr von Schafen.

Es wird hierdurch amtlich bescheinigt, daß das (die) *) nachstehend näher bezeichnete (n), zur Durchfuhr bestimmte (n) Schaf (Schafe) cechoslovakischer Herkunft gestanden ist (sind und zuletzt in....................................................................gestanden hat (haben).

Beschreibung des (der) Tieres (Tiere).

Art....................................................................................................................................

Geschlecht.......................................................................................................................... Alter............................................................................................................................. Farbe............................................................................................................................. Besondere Kennzeichen (Brandzeichen, Ohrmarke u. dergl.).........................................

............................................................................................................................................ Bestimmungsort........................................................................................................................... Ort.................................................... Datum........................................................................

Ortsbehörde in..............................

(Dienstsiegel.)

II. Tierärztliche Bescheinigung für die Durchfuhr von Schafen zu dem vorstehenden Ursprungszeugnis.

Gültigkeitsdauer 10 Tage.

Es wird hierdurch amtstierärztlich bescheinigt, daß das (die) Schaf (e) bei der Verladung amtstierärztlich untersucht und unbedenklich befunden worden ist (sind), ferner daß im Herkunftsort zur. Zeit der Absendung eine anzeigepflichtige, auf Schafe übertragbare Krankheit nicht herrschte, und daß auch weder im Herkunftsort noch in den Nachbargemeinden die Rinderpest innerhalb Jahresfrist und weder im Herkunftsort noch in einem Umkreis von................................ km um den Standort die Maul- und Klauenseuche und die Schafpocken innerhalb der letzten sechs Wochen geherrscht haben.

Die Tiere werden über.......................................nach............................................. geleitet. **) Ort................................................................................ Datum.......................

..............................................

Beamteter Tierarzt.

(Dienstsiegel.)

*) Nicht Zutreffendes ist zu streichen.

**) Angabe der čechoslovakischen Grenzaustrittsstelle und der Grenzaustrittsstelle des Durchfuhrlandes.

Muster g.

I. Ursprungszeugnis für die Durchfuhr von Schweinen.

Es wird hierdurch amtlich bescheinigt, daß das (die) *) nachstehend näher bezeichnete (n), zur Durchfuhr bestimmte (n) Schwein (e) čechoslovakischer Herkunft ist (sind) und zuletzt in....................................................................... gestanden hat (haben).

Beschreibung des (der) Tieres (Tiere).

Art............................................................................................................................................... Geschlecht.................................................................................................................................... Alter.............................................................................................................................................. Farbe............................................................................................................................................. Besondere Kennzeichen (Brandzeichen, Ohrmarke u. dergl.).....................................................

...................................................................................................................................................... Bestimmungsort...........................................................................................................................

Ort............................................................................... Datum..........................

Ortsbehörde in................................................................

(Dienstsiegel.)

II. Tierärztliche Bescheinigung für die Durchfuhr von Schweinen zu dem vorstehenden Ursprungszeugnis.

Gültigkeitsdauer 10 Tage.

Es wird hierdurch amtstierärztlich bescheinigt, daß die zur Durchfuhr bestimmten, in dem vorstehenden Ursprungszeugnis beschriebenen................................ (Zahl) Schweine bei der Verladung amtstierärztlich untersucht und frei von Erscheinungen übertragbarer Krankheiten befunden worden sind.

Es wird weiter amtstierärztlich bescheinigt, daß

1. in den letzten sechs Monaten in der Čechoslovakei die Rinderpest,

2. in den letzten sechs Wochen im Herkunftsort und in einem Umkreis von

a)........................ km die Maul- und Klauenseuche,

b) 10 km, abgesehen von Tuberkulose, auf Schweine übertragbare andere Krankheiten, insbesondere Schweineseuche, Schweinepest, mit Ausnahme von vereinzelten Fällen von Milzbrand und Schweinerotlauf nicht geherrscht haben.

Die Tiere werden über.......................................................nach..................................................... geleitet. **) Ort............................................. Datum.............................................................................

(Dienstsiegel.)

..........................................

Beamteter Tierarzt.

(Dienstsiegel.)

*) Nicht Zutreffendes ist zu streichen.

**) Angabe der čechoslovakischen Grenzaustrittsstelle und der Grenzaustrittsstelle des Durchfuhrlandes.

Muster h.

Tierärztliche Bescheinigung für die Durchfuhr

von geschlachteten Wiederkäuern (Wiederkäuerfleisch) *).

Es wird hierdurch amtstierärztlich bescheinigt, daß die in dem öffentlichen Schlachthaus zu...................................................................................................... geschlachteten zur Durchfuhr bestimmten................................................................ (Zahl oder kg) Wiederkäuer (Wiederkäuerfleisch)

1. aus Orten stammen, in denen und in deren Umkreis von 10 km auf Wiederkäuer leicht übertragbare Krankheiten nicht herrschen;

2. vor und nach der Schlachtung durch staatlich damit beauftragte Tierärzte untersucht und nicht krank befunden worden sind.

Ort......................................................... Datum.....................................................................

.................................

Beamteter Tierarzt.

(Dienstsiegel.)

*) Nicht Zutreffendes ist zu streichen.

Muster i.

Tierärztliche Bescheinigung für die Durchfuhr von geschlachteten Schweinen.

Es wird hierdurch amtstierärztlich bescheinigt, daß die in dem öffentlichen Schlachthaus zu........................................................................................... geschlachteten, zur Durchfuhr bestimmten................................................................................... (Zahl oder kg) *) Schweine (Schweinefleisch)

1. aus Orten stammen, in denen und in deren Umkreis von 10 km auf Schweine leicht übertragbare Krankheiten nicht herrschen;

2. vor und nach der Schlachtung durch staatlich damit beauftragte Tierärzte untersucht und nicht krank befunden worden sind.

Ort....................................................... Datum......................................................................

...............................

Beamteter Tierarzt.

(Dienstsiegel.)

*) Nicht Zutreffendes ist zu streichen.

Zeichnungsprotokoll.

Bei der heute erfolgten Unterzeichnung der Zusatzvereinbarung zum deutschčechoslövakischen Wirtschaftsabkommen vom 29. Juni 1920 wurde -Einverständnis über folgendes festgestellt:

1. Die Deutsche und die čechoslovakische Regierung werden noch vor dem 1. April 1933 Verhandlungen aufnehmen, die die Grundlage für eine dauernde Verständigung hinsichtlich des Hopfenverkehrs zwischen beiden Ländern schaffen sollen.

2. Eine Nachprüfung des Gehaltes an den in Artikel 4 des Zusatzabkommens genannten Streckungsmitteln. von Teerfarben wird bei der Einfuhr in die čechoslovakei in der Regel nicht erfolgen, wenn den Sendungen eine Erklärung der Erzeugerfirma nach dem anliegenden Muster beigefügt wird.

Prag, den 6. Oktober 1932.

I:. S. WALTER KOCH m. p.

L. S. Dr. JUL. FRIEDMANN m. p.

Muster.

Erklärung.

Die (Der) unterfertigte...................................................(Name der liefernden Erzeugerfirma) in.............................................. (Ort)............................................ erklärt, daß die für............................................... (Name und Wohnort des Bestellers) bestimmte Sendung von............................................ (Anzahl und Gattung der Behältnisse) im Reingewichte von.....................................Kilogramm................................... (Bezeichnung des Teerfarbstoffes) zusammen nicht mehr als 80% an Kochsalz, Glaubersalz, Dextrin und Soda oder an Gemenge dieser Streckungsmittel enthält.

Die Erzeugerfirma haftet für die Richtigkeit dieser Angabe und ist sich dessen bewußt, daß, falls die Unrichtigkeit der Angabe festgestellt wird, ihre Teerfarbstoffe von der Zollbehandlung ohne vorherige chemische Analyse ausgeschlossen werden. Außerdem kann eine Strafverfolgung nach dem Gefällsstrafrecht eintreten.

.................................................

(Ort und Tag der Ausstellung.)

......................................................

(Firma und Unterschrift.)