Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 908.

Zpráva

imunitního výboru

o žádosti krajského soudu trestního v Praze ze dne 1. února 1930, č. j. Tk XXVIII/6264/29-12, aby bylo dáno svolení k trestnímu stíhání senátora Josefa Hakena pro zločin podle § 2 zák. na ochranu republiky (č. 562/1930, 6423/32 předs.).

Skutková podstata.

Podle trestního oznámení spáchal uvedený senátor zločin přípravy úkladů o republiku tím, že jako člen ústředního výboru komunistické strany československé hlásal zásady a these, určené II. světovým kongresem III. Internacionály, že členy své strany k bezpodmínečnému jejich plnění vyzýval a krajským organisacím strany k tomu konci vydával pokyny, rozkazy a rady.

Zmíněné these jsou podle soudních spisů ve výtahu tyto:

1. Veškerá propaganda a agitace musí míti kom. ráz a odpovídati programu a usnesení III. Internacionály. Všechny tiskové orgány strany musí býti řízeny spolehlivými komunisty. O diktatuře proletariátu nesmí se mluviti jako o naučené formuli, ale musí býti propagována vždy a všude tak, aby byla dělníkovi, dělnici, vojsku srozumitelná z událostí běžného života.

2. Periodický i neperiodický tisk a všechna nakladatelství strany musí býti podřízena představenstvu strany, a to bez ohledu na to, zda strana je legální ve svém celku za dané chvíle či illegální.

3. Komunisté všech zemí jsou povinni vytvořiti paralelní illegální organisační aparát, který by v rozhodném okamžiku pomohl straně vykonati povinnost vůči revoluci (buňky).

4. Povinnost rozšiřovati komunistické idee obsahuje zvláště závazek důtklivé propagandy ve vojsku. Budiž to prováděno i illegálně. Upuštění od takové práce bylo by totožným se zradou na revoluční povinnosti a neslučitelnost s příslušností ke III. Internacionále.

5. Jest nutná plánovitá a systematická práce a agitace na venkově mezi zeměděl. dělníky a chudými sedláky. Upuštění od této práce neb její předání do nespolehlivých poloreformistických rukou rovná se upuštění od proletářské revoluce.

6. V otázce kolonií a potlačovaných národů musí komunistická strana odhalovati každé hnutí za svobodu, musí je činy podporovati a prováděti ve vojsku soustavnou agitaci proti každému potlačování národů.

7. Činnost strany musí proniknouti ku všech dělnických organisací, konsumních družstev a působiti uvnitř rozkladně.

8. Každá strana komun. jest povinna Sovětové republice v jejím boji proti kontrarevoluci bezvýhradnou pomocí. Kom. strany musí vésti neobojakou propagandu pro zabránění transportu válečné munice nepřátelům Sovětové republiky a musí legálně i illegálně prováděti propagandu ve vojenských oddílech, vyslaných k zardoušení dělnických republik.

9. Všecka usnesení světových kongresů III. Internacionály a exekutivního komitétu jsou pro všechny strany komunistické závazná.

10. Tiskové orgány kom. stran musí důležité oficielní dokumenty exekutivy Kominterny otisknouti.

11. Příslušníci strany, kteří zásadně odmítají podmínky a zásady vytčené Kominternou, buďtež ze strany vyloučeni.

Návrh.

Imunitní výbor navrhuje, aby senát dal svolení k trestnímu stíhání senátora Jos. Hakena pro uvedený delikt. Materiál, který byl zabaven u některých funkcionářů KSČ a který byl vydán ústředním výkonným výborem této strany, obsahuje skutečně různé pokyny a rozkazy obsahu shora uvedeného a je tu proto odůvodněná domněnka, že v něm může soud spatřovati skutkovou podstatu zločinu podle § 2 zák. na ochr. rep. Proti senátoru Halcenovi nemohly býti sice dosud zjištěny žádné okolnosti, které by ukazovaly na jeho přímou účast při vydávání těchto pokynů a rozkazů, avšak již to, že jako člen ústředního výkonného výboru se zúčastnil jeho činnosti, stačí pro důvodné podezření, že se dopustil aneb alespoň zúčastnil jmenovaného trestného činu.

V Praze, dne 3. listopadu 1932.

Šelmec v. r.,
předseda.

Dr. Milota v. r.,
zpravodaj.