Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 911.

Zpráva

I. zahraničního výboru

II. národohospodářského výboru

o vládním návrhu (tisk 878), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Řeckou, sjednaná dne 30. července 1932 v Athénách a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. srpna 1932, č. 135 Sb. z. a n.

Schvalovací usnesení.

Národní shromáždění republiky Československé schvaluje prozatímní obchodní dohodu mezi republikou Československou a republikou Řeckou, sjednanou dne 30. července 1932 v Athénách a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. srpna 1932, č. 135 Sb. z. a n.

I.

Světová hospodářská krise způsobila důležité přesuny v našich obchodních stycích s Řeckem, které bylo krisí postiženo. Tím se změnily naše obchodní poměry k Řecku, pročež bylo jednáno s vládou řeckou již od roku 1931 o revisi naší prozatímní obchodní dohody ze dne 8. dubna 1925 za účelem ujednání obchodní smlouvy definitivní. Toto jednání nevedlo však k cíli zejména proto, že nemohlo býti Řecku vyhověno v požadovaném kontingentu tabáku, v důsledku toho vypověděla řecká vláda v dubnu tohoto roku prozatímní obchodní dohodu k 11. srpnu 1932.

V jednání o revisi dosavadní dohody bylo zatím pokračováno, nemohlo však býti ukončeno do jejího uplynutí, pročež byla sjednána dohoda zatímní na dobu šesti měsíců,aby byl získán čas k dojednání definitivní obchodní smlouvy.

Touto dohodou, která má býti mlčky prodlužována o další 3 měsíce, pokud nebude s dvouměsíční lhůtou vypovězena, zachovává se pro obchodní styky doložka o nejvyšších výhodách a pro povolovací řízení loyální zacházení se zbožím druhého státu. Placení zboží je upraveno zvláštní dohodou clearingovou, aby bylo zabezpečeno placení československého zboží v Řecku. Československo poskytlo Řecku výhodu při dovozu vina a Řecko naproti tomu poskytlo výhody Československu při dovozu cukru.

Československý vývoz do Řecka činil v posledních šesti letech průměrně ročně 194 milionů Kč a řecký dovoz do Československa průměrně ročně 134 milionů Kč.

Zahraniční výbor doporučuje slavnému senátu prozatímní obchodní dohodu ke schválení.

V Praze, dne 3. listopadu 1932.

Václav Donát v, r.,
předseda.

Dr Rozkošný v, r.,
zpravodaj.

II.

Národohospodářský výbor jednal o vládním návrhu tisk č. 878 ve své dne 3. listopadu 1932 konané schůzi a z důvodů uvedených ve zprávě zahraničního výboru o tomto návrhu doporučuje slavnému sen. schválení prozatímní obchodní dohody podané dne 30. července 1932.

V Praze, dne 3. listopadu 1932.

Jan Kotrba v. r.,
místopředseda.

Dr Rozkošný v. r.,
zpravodaj.