Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 913.

Zpráva

imunitního výboru

o žádosti krajského soudu v Komárně ze dne 28. června 1932, č. j. Nt 323/32-3, aby byl udělen souhlas k trestnímu stíhání senátora Kolomana Füssyho pro přečin rušení obecného míru podle § 14 č. 5 zák. č. 50/1923 Sb. z. a n.

(č. 6280/32 předs.).

Skutková podstata.

Podle trestního oznámení pronesl senátor K. Füssy na veřejném shromážděná maďarské národní strany v Madaru dne 20. března 1932 tato slova (v českém překladu): »Maďarská menšina nepožívá stejných práv v této republice jako občané jiné národnosti, jmenovitě v historických zemích, je utlačována hospodářsky a kulturně, a to systematicky a se zřejmým úmyslem, aby byla ožebračena. « Za příklad uvedl určení volebních krajů na úkor maďarské menšiny, že totiž »v historických zemích k dosažení mandátu stačí 8-9 tisíc hlasů, u nás, zvlášť ve volebním kraji novozámeckém 19-20 tisíc. Provádění pozemkové reformy bylo prováděno protizákonně a nesprávně na odměňování služeb politických agentů.« Řeč zakončil tím, že nynější vláda systematicky pracuje na utlačování maďarské menšiny, aby tato po rozpadnutí byla přinucena se připojit k státotvorným stranám.

Po celou schůzi se posluchačstvo chovalo klidně a pořádek nebyl ničím porušen.

Návrh.

Imunitní výbor navrhuje, aby senát nedal svolení k trestnímu stíhání senátora Kolomana Füssyho pro tyto výroky, neboť jeho řeč měla za účel agitaci pro jeho politickou stranu a třeba byla obsahově nesprávná, nepřekročila meze, které nutno po. voliti k takové politické agitaci.

V Praze, dne 3. listopadu 1932.

A. Šelmec v. r.,
předseda.

Dr Milota v. r.,
zpravodaj.