Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 914.

Zpráva

imunitního výboru

o žádosti krajského soudu v Písku ze dne 5. září 1932, č. j. Tl 9/32-2, aby senát dal svolení k trestnímu stíhání senátora Františka Kroihera pro přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 488, 491 tr. z. a § 1 zák. č. 124/19,4 Sb. z. a n. (č. ZOZ3/32 předs.).

Skutková podstata.

Soukromý žalobce Viktor Hoppe, generál v. v. v Praze, podal u kraj. soudu v Písku návrh, aby proti senátoru Fr. Kroiherovi bylo zavedeno přípravné řízení pro uvedený přečin, který podle jeho tvrzení spáchal tím, že ve svém článku, uveřejněném pod nadpisem »Chceme jasno« v periodickém tiskopise »Pošumavský kraj« č. 29. ze dne 21. července 1932, dotknut se jeho cti těmito dvěma výroky:

I. »Ale i bývalý brigádní generál a bývalý obřadník musí si uvědomiti, že v občanském životě a ve střádalně zvláště jest povinen, svému titulu čestností a poctivostí jednání. «

II. »Čestnost si musí člověk vzíti i do pense, a to tím spíše, když je v letáku Kolektivy podepsán s bývalými svými hodnostmi«.

Návrh.

Imunitní výbor navrhuje, aby senát nedal svolení k trestnímu stíhání senátora Fr. Kroihera, a to z tohoto důvodu: Inkriminované výroky se nemohou posuzovati samy o sobě, jak je uvádí soukromý žalobce, nýbrž v souvislosti s ostatním obsahem článku, z něhož byly vyňaty. Přihlédneme-li k celému obsahu tohoto článku, vidíme, že se v něm nejprve kritisuje oběžník stavební a úvěrní střádalny Kolektiva, spol. s r. o., ve kterém společenstvo nabízí hospodářům bezúročnou a nevypověditelnou zápůjčku, a to až do 100 % hodnoty nemovitosti do 400.000 Kč. Při tom se žádá pouze, aby čekatel úvěru 10.000 Kč nastřádal 240 Kč měsíčními splátkami 20-50 Kč, které ukládá bezúročně, načež má nárok na uvedenou zápůjčku, kterou splácí po 50 Kč měsíčně, v kterýchžto splátkách je započítán pouze 13 % správní a propagační příspěvek. Za tohoto stavu věci vyslovuje senátor Kroiher ironickým projevem pochybnost o lidumilnosti společenstva a vyzývá soukromého žalobce, který je na oběžníku podepsán plnými svými tituly jako generál v. v. a obřadník presidenta republiky, aby podal veřejnosti podrobnější vysvětlení o tom, s jakým určením je členem představenstva Kolektivy dr G. von Platz z Berlína, kdo složil potřebné peníze na kanceláře a na propagaci, na tisk a agitační cesty, a kde se vezmou peníze na splnění slibů. Jako úvodu k této výzvě užil senátor Kroiher výroku citovaného shora pod I. a výrokem II. podepřel svoje tvrzení, že soukromý žalobce je povinen dáti veřejnosti toto vysvětlení, neboť je nejen předsedou Kolektivy, nýbrž i vysokým důstojníkem a vysokým funkcionářem presidenta republiky, třeba bývalým.

Z této souvislosti je jasně viděti, že senátoru Kroiherovi šlo jedině o to, aby v zájmu veřejném upozornil na pochybnosti, které skutečně leták Kolektivy vzbuzuje, a aby na ochranu těch, kdo by se dali sliby uvedenými v tomto letáku pohnouti k přijetí zápůjčky, žádal předsedu tohoto společenstva za náležité věcné vysvětlení. Také inkriminované výroky nutno posuzovati s tohoto hlediska jako objektivně odůvodněný projev, který nesměřuje proti cti soukromého žalobce, nýbrž jen ukazuje jeho povinnost k vysvětlení stavu věci se zřením na jeho postavení a z toho resultující čestnost a poctivost.

V Praze, dne 3. listopadu 1932.

A. Šelmec v. r.,
předseda.

Dr Milota v. r.,
zpravodaj.