Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 915.

Zpráva

imunitného výboru

o žiadosť okrasného súdu v Komárne zo dňa 17. srpňa 1932, č, j, Nt, 21-22132 o súhlas k trestnému stíhaniu senátora Kolomana Füssyho pra dvojnásobný prečin urážky na ctí dľa § 2 z. čl. XLI. z r. 1914 (č. 700411932 preds.).

Skutková podstata.

Proti sen. Kolomanovi Füssymu boly podané dňa 22. VII. 1932 pod č. Nt. 21-22 u okresného súdu v Komárna dva trestné oznámenie pre prečin urážky na cti podľa §u 2 zák. čl. XLI/ 1914 a to jednak dr Jánom Mohacsym, advokátom v Komárna, jednak inženierom Ľudovítom Andom v Komárne. Dľa obsahu týchto trestných oznámení dopustil sa senátor Koloman Füssy trestného činu tým, že dňa 15. júla 1932 v Komárně voči súkromným žalobcom pri dražbe, ktorá sa mala konať v jeho dome, použít nasledujúcích výrazov: »Úgy Anda, mínt Mohácsy píszok gazemberek« (tak Anda, ako Mohácsy sú špinaví zlodeji).

Návrh.

Imunitný výbor navrhuje, aby sl. senát vyhovel žiadosti okrasného súdu v Komárna zo dňa 17. srpňa 1932, č. j. Nt. 21-22132 a dal súhlas k trestnému stíhaniu senátora Kolomana Füssyho pra dvojnásobný prečin urážky na cti dľa § 2 zák. čl. XLI z r. 1914.

Dóvody:

Dľa trestných spisov čin sen. Kolomana Füssyho je správne kvalifikovaný dľa príslušných zákonov a sen. Koloman Füssy je podozrievaný, že spáchal dvojnásobný prečin urážky na cti vočí súkromným osobám.

Poneváč tento skutok sen. Kolomana Füssyho nestojí v žiadnej súvislosti s jeho zákonodarnou činnosťou a neide v tomto prípade ani o úkon politického prenasledovania, imunitný výbor navrhuje, aby senát dal súhlas k trestnému stíhaniu sen. Kolomana Füssyho.

V Prahe, dňa 8. novembra 1932.

A. Šelmec v. r.,
predseda.

Dr Farkas v. r.,
zpravodaj.