Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 916.

Zpráva

imunitného výboru

o žiadosti krajského súdu v Bratislave zo dňa 19. srpňa 1932, č. j. Nt. XV. 367/32, za súhlas k trestnému stíhaniu senátora Štefána Mezö pre prečin dľa §u 14. čís. 1 zákona na ochranu republiky a prečin pomluvy četnictva podľa §u 1, 3 odst. II. č. 1, 2, a § 8, č. 3 zák. čl. XLI : 1914 (č. 7008/32 preds.).

Skutková podstata.

Dľa relácie okresného úradu v Dunajskej Strede použil senátor Štefan Mezö na verejnom shromaždení, konanom dňa 29. mája 1932 v Trhovej Hradskej, ako rečník následujúcích výrazov: »Musíme sa spojít, aby sme tento kapitalistický systém zmenili na iný systém. Robotníctvo je zralé, aby na Slovensku utvorilo vládu robotníkov a sedliakov.« Ďalej na tejto schôdzke hovoril o četníkoch takto: »Keď volakde ukradnú sliepku, to nevie četnictvo vyšetrit, keď volakde vypukne požiar, tiež nevedia vypátrať pachatela, ale keď sa niekde síde pár ľudí, už vidia v tom komunistické hnutie a hned’ sú tam, «

Návrh.

Imunitný výbor navrhuje, aby nebolo vyhovené žiadosti krajského súdu v Bratislave, dôsledne, aby sl. senát nedal súhlas k trestnému stíhaniu senátora Štefana Mezö pre

prečin dl’a §u 14, bod 1 zákona na ochranu republiky, ako aj pre prečin pomluvy četnictva podl’a §u 1, 3 odst. II č. 1, 2, a §u 8, č. 3 zák. čl. XLI : 1914.

Dôvody:

Snaha, aby kapitalistický systém bol zmenený na iný, v danom prípade na systém robotnický, je snahou pracujúceho ľudu a tvorí najvážnejší a najdôležitejší bod programu socialistického hnutia.

Za tento program, totiž za víťazstvo socialistických zásad má bojovat každý činiteľ socialistíckých stran a k tomu môže sa i hlásiť verejne v smysle našich ústavných zákonov bez toho, aby sa mal obávať, že keď to urobí, bude za to trestne stíhaný.

Napadnutie kapitalistického režimu, keď sa to stane spôsobom, ktorý sa neprotiví zákonom, ako sa to stalo v danom prípade, verejne, ústne a bez výzvy na vzbúru, neznamená štvanie proti republike, ba znamená uskutočnenie demokracie v duchu socialistickom a upevnenie tejže takýmto spôsobom.

Preto hlásanie týchta už všade prijatých zásad nemôže byť v našej republike trestané a výzva k nasledovaniu týchto zásad nemôže byt trestne stíhaná, už i preto, lebo sa stala v súvislosti so zákonodarným povolaním sen, Štefána Mezö, ako člena zákonodarného sboru,

Čo sa týka pomluvy četnictva, vztahuje sa konštatovanie sen. Štefána Mezö-ho iba na to, že četnictvo venuje o mnoho viac času na kontrolu činnosti komunistického hnutia a že následkom toho nemá dostatočného času na vypátranie páchateľov obyčajných trestných činov. Toto tvrdenie môže byt považované za neopodstatnené, ale to samé ešte nevyčerpáva skutkovú podstatu trestného činu.

Četnictvo, ako i bársktorú štátnu institúciu môže bárskto kritizovat, a vlastne je oprávnený takú kritiku vykonávať člen zákonodarného sboru a nakoľko pri vykonávaní tejto opravnenej kritiky sen. Štefán Mezö neprestúpil hranicu zákonom povolenú, nemôže imunitný výbor s jeho vydaním súhlasit a preto navrhuje, aby sen. Štefan Mezö nebol vydaný k trestnému stíhaniu pre tento trestný čin.

V Prahe, dňa 8. novembra 1932.

A. Šelmec v. r.,
predseda.

Dr Farkas v. r.
zpravodaj.