Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 917.

Zpráva

imunitného výboru

o žiadosti krajského súdu v Komárne zo dňa 27. septembra 1932, č. j. Nt 325/32/3, o udělenie súhlasu k trestnému stihaniu senátora Kolomana Füssyho pre prečin rušenia obecného mieru dľa §u 14, bod 5 zák. č. 50/23 Sb. z. a n. (č. 7213/32 preds.).

Skutková podstata.

Dl’a relácie okresného úradu v Starej Ďale na volebnom shromaždení, konanom dňa 10. apríla 1932 v Radvani nad Dunajom, senátor Koloman Füssy ako rečník používal nasledujúcích výrokov: »Československá vláda sa snaží, aby v Čsl. repúblike usadených Maďarov odnárodnila a týmto Maďarov v terajšom štáte zničila.«

Návrh.

Imunitný výbor navrhuje, aby nebolo vyhovené žiadosti krajského súdu v Komárne zo dňa 23. septembra 1932, č. j. Nt. 352/32/3, aby teda slávny senát nedal súhlas k trestnému stíhaniu sen. Kolomana Füssyho pre prečin rušenia obecného mieru dľa §u 14, bod 5 zákona na ochranu republiky.

Dôvody:

V smysle bodu 5, §u 14 zák, č, 50/23 Sb. z. a n. pre prečin rušenia obecného mieru má byť, trestaný ten, kto verejne surovým alebo štvavým spôsobom hanobí republiku, národ, alebo nejakú národnostnú menšinu tak, že to môže uraziť dôstojnost republiky, alebo ohrozit obecný mier.

Sen. Koloman Füssy na verejnom shromaždení, kde tvrdil, že československá vláda sa snaží, aby v Čsl. republike usadených Maďarov odnárodnila a týmto Maďarov v terajšom štáte zničila, konal iba kritiku postupu čsl. vlády, k čomu je ako člen zákonodarného sboru oprávnený. Sen. Koloman Füsy svojím hore citovaným výrokom teda nehanobil republiku, národ, alebo nejakú národnostnú menšinu a ani neurazil dôstojnost republiky, tak tiež neohrozil obecný mier republiky spôsobom surovom alebo štvavým, lebo jeho inkriminovane výrazy môžu byt považované len za kritiku – možbyť neodôvodnenú a neopodstatnenú kritiku - vlády, za ktorú ale sen. Koloman Füssy, ako člen zákonodarného sboru nemôže byť prenasledovaný súdnou cestou.

Poneváč teda čin sen. Kolomana Füssyho nevyčerpáva skutkovú podstatu trestného činu dľa §u 14 zák. č. 50 z r. 1923 Sb. z. a n. a jeho činnost stojí v úzkej súvislosti s jeho zákonodarným povolaním, imunitný výbor nemôže súhlasiť s vydaním sen. Kolomana Füssyho k trestnému stihaniu pre uvedený trestný čin.

V Prahe, dňa 8. novembra 1932.

A. Šelmec v. r.,
predseda.

Dr Farkas v. r.,
zpravodaj.