Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 920.

Vládní návrh.

Zákon

zo dne...................................................... 1932,

kterým se obnovuje účinnost zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 46 Sb. z. a n., o výrobě chleba.

Národní shromáždění republiky Československé uneslo se na tomto zákoně:

Čl. I.

Zákon ze dne 18. prosince 1931, č. 220 Sb. z. a n., jímž se prohlašují dočasně neúčinnými ustanovení zákona o výrobě chleba, se zrušuje.

Čl. II.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr pověřený řízením ministerstva pro zásobování lidu v dohodě s ministry zemědělství, veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, průmyslu, obchodu a živností, vnitra, financí, spravedlnosti a národní obrany.

Důvodová zpráva.

Účelem zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 46 Sb. z. a n., o výrobě chleba, bylo, aby zvýšen byl konsum žitné mouky a tím usnadněn odbyt domácího žita jednak vzhledem k očekávané značné sklizni žita v r. 1930, jednak pro klesající spotřebu žitné mouky, a ježto byly pohotové značné zásoby žita jak domácího původu tak i na světovém trhu.

Sklizeň žita v roce 1931 byla podprůměrná, odhadovalo se, že při normálním konsumu žitné mouky resp. chleba bude třeba z ciziny dovézti asi 50.004 vagonů žita, poněvadž z minulé sklizně nezůstalo přebytků.

Aby dovoz žita z ciziny omezen byl na míru co nejmenší, učiněna byla opatření, aby ustanovení zákona č. 46/1930 Sb. z. a n. o výrobě chleba byla do konce roku 1932 suspendována, což stalo se zákonem ze dne 18. prosince 1931, č. 220 Sb. z. a n., v předpokladu, že bude možno žito využívati na vyšší procento než dovoloval zákon č. 46/1930 Sb. z. a n. a že bude též možno používati většího množství pšeničné mouky chlebové při živnostenské výrobě chleba než podle právě cit. zákona bylo přípustno.

Jelikož letošní sklizeň žita dle dosavadních odhadů bude nesporně značně lepší než v roce 1931, není potřebí, aby neúčinnost ustanovení zákona č. 46/1930 Sb. z. a n. ponechána byla v platnosti až do konce r. 1932, nýbrž jest v zájmu konsumentů, aby vyráběn byl po živnostensku kvalitnější chléb z mouky žitné vymílané opět nejvýše do 65 % a s příměskem nejvýše 10 % mouky pšeničné a aby tedy doba suspense ustanovení zákona č. 46/1930 Sb. z. a n. byla zkrácena. Opatřením tím budou podpořeny i zájmy zemědělců, ježto zvýšen bude odbyt žita.

Po stránce cenové lze vzhledem k tomu, že ceny žita jsou oproti cenám přede žněmi značně nižší a že syndikát, pro dovoz obilí a mouky jest vázán cenovými hranicemi žita, míti za to, že ceny chleba tímto opatřením nebudou zvýšeny.

Vláda projevuje přání, aby tento její návrh zákona byl přikázán v senátě výboru národohospodářskému a v poslanecké sněmovně výborům zemědělskému a zásobovacímu k podání zprávy vždy ve lhůtě co nejkratší.

V Praze, dne 17. listopadu 1932.

Předseda vlády,

a zároveň ministr, pověřený řízením ministerstva pro zásobování lidu:

Malypetr v. r.

Ministr zemědělství:
Dr Hodža v. r.