Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 921.

Zpráva

imunitního výboru

o žádosti sedrie v Báňské Bystřici ze dne 18. ledna 1928, č. j. Td 17/28/2,

za souhlas k trestnímu stíhání senátora Gabriela Volko

pro přečin pomluvy podle §§ 1, 3/11. č. 1, 2 § 8 č. 3 zák. čl. XLI/1914

a přečin podle § 18 č. 1, 3 zák. na ochranu republiky

(č. 9806/29 předs.).

Skutková povaha.

Podľa oznámenia četnickej stanice v Málinci zo dňa 21. októbra 1927. č. j. 2036. bola dňa 2. októbra 1927 v Málinci usporiadaná verejná politická schôdza Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, na ktorej rečnil poslanec Anton Pázmán a senátor Gabriel Volko.

Podl’a svedectva niekolkich osób z Málinca upotrebil senátor Gabriel Volko tieto výroky:

»Četnictvu a vojakom bolo preto volebné právo odobrané, že četníci chodili po dedinách, kde agitovali a prikazovali ľudu, že by Hlinkovu ľudovú stranu nevolili. Znám jednu dedinu kam boly pred volbou do Národného shromaždenia poslané dve kompánie vojska, ktoré tam bolo k vôli terorizovaniu ľudu 6 týždňóv. Vojaci chodili po okolitých dedinách a prikazovali ľudu by ľudovú stranu nevolili a keď jú budou voliť, že mu brucho rozpárajú.

Česi prišli sem, ničili a lámali kríže a chceli nám brať vieru. Pokojný slovensky syn išiel do sveta a vrátil sa domou a chcel sa pomodliť, spatril, že kríže sú polámané a rozbité. «

Podle trestních spisov bylo trestní oznámení podáno toliko na základe udání jedné soukromé osoby nikoli tedy osoby úrední. Vzhledem k tomu byl senátor Gabriel Volko slyšen pred imunitním výborem, kde výroky mu za vinu kladené popřel.

Návrh.

Ježto tu jde o trestní oznámení podané toliko na základé udání, jediné soukromé osoby a mimo to senátor Gabriel Volko výroky mu za vinu kladené popřel, neshledává imunitní výbor dostatečného podkladu, aby člen zákonodárného sboru byl na základě tak vratkém zbaven práva imunity a navrhuje proto, aby slavný senát v této věci nedal souhlas k trestnímu stíhání sanátora Gabriela Volko pro přečin pomluvy podle §§ 1, 3/II. č.. l, 2, § 8 č. 3 zák. čl. XLI/1914 a přečin podle § 18 č. 1, 3 zák. na ochranu republiky.

V Praze, dne 16. listopadu 1932.

Dr Holitscher v. r.,
místopředseda.

Dr. Havelka v. r.,
zpravodaj.