Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 922.

Zpráva

imunitního výboru

k žiadosti krajského súdu v Prahe zo dňa 7. januára 1930, č. j. Nt XIX 2/30, aby bol daný súhlas k trestné mu stíhaniu senátora H. Tichého pre prečin proti bezpečnosti cti spáchany tiskem (č. 314/1930 preds.).

Skutková podstata.

Súkromny žalobca Hans Wagner poslanec N. S. Lechovice u Znojma, podal u krajského trestného súdu v Prahe návrh, aby proti senátorovi H. Tichému bolo zavedené trestné riadenie pre uvedení prečin, ktorý podľa, jeho tvrdenia spáchal tým, že vo svojom článku pod nadpisom: »Wahllügen des ehemaligen Abg. Wagner v časopise Sudetendeutsche Gewerbe und Handelszeitung, Hauptorgan der deutschen Gewerbegartei. Wirtschaftspartei des sudetentdeutschenMittelstandes« č. 86 zo dňa 26. októbra 1929, dotknul sa jeho cti výroky, v tomto článku uvedenými:

Der frühere Abgeordenete Wagner des Bundes der Landwirte erzählt in seinen Wählerversammlungen, das der Bund der Landwirte das Wahlbündnis mit der Deutschen Gewerbepartei deshalb abgelehnt habe, weil die Gewerbepartei dem Bund der Landwirte die Kosten der letzten Wahl immer noch schulde.

Ich erkläre bei voller Verantwortung, das diese Behauptung des Abg. Wagner nichts anderes ist, als eine bewuste und schamlose Lüge und Verleumdung.

Es ist tief bedauerlich, das der Listenführer des Bundes der Landwirte und Arbeits- und Wirtschaftsgemeinschaft in Südmähren auf solch niedrige Art auf Wählerfang ausgeht.

Návrh.

Imunitný výbor uváživ všetky okolnosti prôvodné navrhuje, aby senát nedal svolenie k trestnému stíhaniu senátora H. Tichého, lebo obsahom článku nechcel senátor Tichi poslanca Wagnera uraziť. Bola to vylučne kritika volebnej agitácie pána poslanca Wagnera, ktorý nemal ujednánie mezi sväzom rolníkov a pracovného hospodáského spol. na južnej Morave s nemeckou stranou živnostenskou rozhlasovať na schôdzi voličov.

V Prahe, dňa 16. novembra 1932.

Dr Holitseher v. r.,
místopředseda.

B. Kianička v. r.,
zpravodaj.