Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 923.

Vládní návrh,

kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení

III. dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Švýcarskem ze dne 16. února 1927, sjednaný dne 27. října 1932 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. listopadu 1932, č. 168 Sb. z. a n.

Návrh schvalovacího usnesení.

Národní shromáždění republiky Československé schvaluje III. dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Švýcarskem ze dne 16. února 1927, sjednaný dne 27. října 1932 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. listopadu 1932, č. 168 Sb. z. a n.

Důvodová zpráva.

Tak jako jiné státy přikročilo letošního roku i Švýcarsko k omezování dovozu některých i pro československý vývoz důležitých druhů zboží. V jednání, jehož výsledkem jest předkládaný Třetí dodatkový protokol, poskytlo Československo celní slevu na kloboukové úplety pol. 260 československého celního sazebníku, načež se mu dostalo slibu blahovolného postupu pro dovoz některých našich standardních vývozních artiklů.

Dovoz kloboukových úpletů ze Švýcarska obnáší přibližně polovinu celkového našeho dovozu. V roce 1931 byla hodnota úpletů dovezených ze Švýcarska 1,200.000,- Kč. Náš zahraniční obchod se Švýcarskem se vyvíjel za 9 měsíců letošního roku takto:

Vývoz

Dovoz

221,7 mil. Kč

157,5 mil. Kč

Je tedy náš obchod se Švýcarskem aktivní částkou 64.2 mil. Kč.

Třetí dodatkový protokol je nerozlučnou součástí obchodní smlouvy z r. 1927 a jest tedy vázán na 1-měsíční výpověď.

Vláda předkládajíc tento návrh oběma sněmovnám Národního shromáždění projevuje po stránce formální přání, aby tato předloha byla projednána v poslanecké sněmovně výborem zahraničním a výborem živnostensko-obchodním, v senátě pak výborem zahraničním a národohospodářským.

Text Třetího dodatkového protokolu předkládá se v originálním znění francouzském s českým překladem.

V Praze, dne 16. listopadu 1932.

Předseda vlády:

Malypetr v. r.

Troisième protocole additionnel

au Traité de Commerce conclu le 16 février 1927 entre la République Tchécoslovaque et la Suisse.

Le Président de la République Tchécoslovaque et le Conseil fédéral de la Confédération suisse sont convenus de compléter le Traité de Commerce conclu le 16 février 1927 entre la République Tchécoslovaque et la Suisse comme il suit:

A la suite des pourparlers qui ont eu lieu au sujet des facilités à accorder à l’échange réciproque des marchandises et qui ont abouti en date de ce jour, la République Tchécoslovaque appliquera aux tresses pour chapeaux du no 260 du tarif douanier tchécoslovaque le droit de 2500,- Kc par 100 kg.

Le Le présent Protocole additionnel qui restera exécutoire jusqu’à l’échéance du Traité de Commerce conclu le 16 février 1927 entre la République Tchécoslovaque et la Suisse, auquel il se rapporte, sera ratifié et les instruments de ratification seront. échangěs à Prague aussitôt que possible.

Le Protocole entrera toutefois en vigueur à titre provisoire le 15 novembre 1932.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole additionnel.

Fait en double exemplaire, à Berne le 27 octobre 1932.

KÜNZL-JIZERSKÝ, m. p.

STUCKI m. p.

(Překlad.)

Třetí dodatkový protokol

k obchodní smlouvě sjednané dne 16. února 1927 mezi republikou Československou a Švýcarskem.

President republiky Československé a Spolková rada švýcarská shodli se, že doplní obchodní smlouvu sjednanou dne 16. února 1927 mezi republikou Československou a Švýcarskem takto:

V důsledku jednání, která byla konána o úlevách, jež by bylo poskytnouti při vzájemné výměně zboží, a která dnes byla skončena, republika Československá bude používati na úplety na klobouky ex saz. č. 260 československého celního sazebníku sazby 2500 Kč za 100 kg.

Tento dodatkový protokol, který zůstane v účinnosti po dobu platnosti obchodní smlouvy sjednané dne 16. února 1927 mezi republikou Československou a Švýcarskem, k níž se vztahuje, bude ratifikován a ratifikační listiny budou co nejdříve vyměněny v Praze.

Nicméně vstoupí prozatímně v účinnost dnem 15. listopadu 1932, jemuž na svědomí podepsaní, náležitě k tomu zmocněni, podepsali tento dodatkový protokol.

Dáno ve dvojím vyhotovení v Bernu, dne 27. října 1932.

KÜNZL-JIZERSKÝ v. r.

STUCKI v. r.