Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 924.

Zpráva

I. zahraničního výboru

II. národohospodářského výboru

o vládním návrhu (tisk 869), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení II. dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Švýcarskem ze dne 16. února 1922, sjednaný dne 27. června 1932

a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. července 1932.

Schvalovací usnesení.

Národní shromáždění republiky Československé schvaluje II. dodatkový protokol k Obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Švýcarskem ze dne 16. února 1927, sjednaný dne 27. června 1932 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. července 1932.

I.

V důsledcích trvalé a stále se stupňující mezinárodní hospodářské krise stejně jako jiné státy také Švýcarsko, se kterým máme obchodní smlouvu ze dne 16. února 1927 založenou na zásadě nejvyšších výhod, rozhodlo se omezovati dovoz, aby snížilo svůj schodek obchodní bilance. Toto omezení švýcarského dovozu postihlo přirozeně i vývoz zboží ze státu našeho do Švýcarska vyváženého, a neměl-li stát náš ztratiti ve Švýcarsku dobrého odběratele svých výrobků, bylo nutno přistoupiti na změnu obchodní smlouvy naši se Švýcarskem - s jejímž případným vypověděním jinak nutno bylo počítati - a povoliti dodatkovou úmluvou Švýcarsku určité koncese oproti původním ujednáním. Sjednané změny provedeny byly II. dodatkovým protokolem k Obchodní smlouvě sjednané dne 16. února 1927 mezi republikou Československou a Švýcarskou, který podepsán byl v Bernu dne 27. června 1933 a uveden byl ve státě našem vládní vyhláškou ze dne 8. července 1932 v prozatímní platnost. Dodatkový protokol rozdělen jest na tři části:

První z nich (odst. A) upravuje zacházení se švýcarským zbožím v ohledu celním při jeho vstupu na celní území československé a svoluje v něm Švýcarsko k vyvázání našich celních sazeb u tenisových raket, pak u motorů spalovacích a výbušných, naproti čemuž stát náš poskytuje slevy v celních sazbách na exhaustory, na elektrické spouštěče pro motorová vozidla a letadla a na lakovaná, smaltovaná a chromovaná pouzdra k reflektorům pro motorová vozidla.

Druhu oddíl (B) upravuje zacházení s československým zbožím v ohledu celním při jeho vstupu na celní území švýcarské podle něhož československá vláda se zřetelem na mimořádné dnešní hospodářské poměr a po dobu jejich trvání souhlasí s tím, aby spolková rada aplikaci smluvních sazeb nyní platných v položkách číslo 237, 307 c), 378,482 b) a 1155 d) švýcarského celního sazebníku omezila na množství zboží původu československého, jež budou stanoven v obapolné dohodě obou vlád.

Třetí část (C) týká se změny výpovědní lhůty Obchodní smlouvy z roku 1927, která z původních tří měsíců zkracuje se na jeden měsíc, a to jak u smlouvu hlavní, tak i u dodatkových protokolů, které tvoří nerozlučnou součást hlavní Obchodní smlouvy.

Zahraniční výbor projednal vládní návrh dodatkového protokolu ve své schůzi dne 17. listopadu 1932, uznal vzhledem k mimořádným mezinárodním hospodářským poměrům nutnost opatření mezi republikou naší a republikou Švýcarskou sjednaných a usnesl se navrhnouti slavnému senátu toto usnesení:

Národní shromáždění republiky Československé schvaluje II. dodatkový protokol k Obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Švýcarskem ze dne 16. února 1927, sjednaný dne 27. června 1932 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. července 1932.

V Praze, dne 17. listopadu 1932.

V. Donát v. r.,
předseda.

Dr Klouda v. r.,
zpravodaj.

II.

Švýcarsko jest dobrým odběratelem československého zboží, náš obchod se Švýcarskem vykazoval za minulá léta aktivum 100-200 milionů Kč. Ačkoli světová krise způsobila značné snížení našeho vývozu v letošním roce, přece za prvých 9 měsíců končí naše obchodní bilance se Švýcarskem aktivní položkou 64 milionů Kč.

Švýcarsko však vykazuje značné pasivum svého zahraničního obchodu, jež bývalo dříve vyváženo cizineckým ruchem, čemuž nyní ovšem, hlavně devisovými opatřeními, tak není. Snaží se proto zlepšiti svoji situaci změnou obchodních smluv s dovozními státy. Pokud se obchodního poměru Švýcarska k Československu týče, byla vzájemná obchodní smlouva ze dne 16. února 1927 částečně pozměněna již v r. 1931 tak zvaným prvním dodatkovým protokolem. Švýcarsku dostalo se tímto protokolen ústupků vyvázáním cel na obuv, zatím co Švýcarsko poskytlo Československu celních výhod pro gramofonové desky, výšivky a celuloidové výrobky.

K žádosti Švýcarska došlo letos dne 27. června k novému obchodnímu jednání s Československem, jehož výsledkem jest Druhý dodatkový protokol, který prozatím vstoupil v účinnost dne 12. července 1932. Zásada této dohody jest stanovení dovozního a celního kontingentu pro některé druhy zboží. Československu dostává se tu jisté výhody tím, že Švýcarsko vzdává se smluvních celních sazeb pro tennisové rakety a pro motory spalovací a výbušné.

Na místo smluvních celních sazeb nastupují pro tyto předměty celní sazby autonomní, které jsou značně vyšší. Tak u spalovacích motorů pod č. 538° jest tarif smluvní 260 Kč za 100 kg, autonomní 650 Kč, u č. 528d sml. 220 Kč, aut. 550 Kč, u č. 528e sml. 200 Kč, aut. 500 Kč. Toto dojednání má pro nás hlavně tu výhodu, že chrání naše výrobky proti konkurenci německé, neboť tyto změněné tarify nastupují v platnost také proti Německu.

Naproti tomu Československo projevilo souhlas, aby celní sazebník československý pro ventilátory byl rozšířen i na exhaustory. Kromě toho byl dojednán mírnější celní sazebník na spouštěče pro motorová vozidla a letadla a pro pouzdra k reflektorům, a to lakovaná, smaltovaná a chromovaná. Zde mohlo Československo povolit menší ústupky, ježto zboží tohoto druhu naše továrny samy objednávají z ciziny.

Pokud se týče dovozu československého zboží do Švýcarska byl zaveden celní kontingent pro měkké řezivo pol. 237, pergamenový papír pol. 337c, ložní pokrývky pol. 378, podlahové koberce pol.482b a tužky pol. 1155.

Pro množství zboží kontingentovaného platí zvláštní nižší tarif. Pro zboží nad kontingent nastupují tarify značně vyšší. Hranice kontingentu byla stanovena ve výši kontingentu posledních let.

Podle statistiky nebyl tamto kontingent nikdy vyčerpán, takže náš vývoz tímto opatřením nemusí býti poškozen, zejména když vývoz automaticky klesá.

Kvanta kontingentů, jak byla dojednána, nejsou obsažena ve smlouvě, nýbrž ve vzájemné notě. Proti dřívějšímu stavu je ta výhoda, že je možno dovážet od nás do Švýcarska i nad kontingent, čemuž dříve tak nebylo. Konečně budiž podotknuto, že 27. října t. r. byl se Švýcarskem dojednán Třetí dodatkový protokol, jímž se Druhý protokol pouze nepatrně doplňuje. Dřívější výpovědní lhůta obchodní smlouvy se dodatkovým protokolem snižuje ze 3 měsíců na 1 měsíc, což odpovídá duchu dnešní nejisté doby.

Národohospodářský výbor doporučuje slavnému senátu, aby schválil předložený II. dodatkový protokol.

V Praze, dne 3. listopadu 1932.

Kotrba v. r.,
místopředseda.

Ing. Karel Marušák v. r.,
zpravodaj.