Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 925.

Zpráva

I. zahraničního výboru

II. národohospodářského výboru

o vládním návrhu (tisk 876), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k schválení dodatková úprava k prozatímní úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Dánským ze dne 18. dubna 1925, sjednaná dne 4. července 1932 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 15. července 1932, č. 119 Sb. z. a n.

Schvalovací usnesení.

Národní shromáždění republiky Československé schvaluje dodatkovou úpravu k prozatímní úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Dánským ze dne 18. dubna 1925, sjednanou dne 4. července 1932 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 15. července 1932, č. 119 Sb. z. a n.

I.

Světová hospodářská tíseň vyvolala i v království Dánském řadu obchodně-politických opatření, jimiž jest stížen dovoz průmyslových výrobků z těch zemí, vůči kterým Dánsko v posledních letech vykazovalo pasivní obchodní bilancí. Tato opatření tlakem veřejnosti byla ještě vystupňována ve prospěch těch zemí, které jsou největšími odběrateli dánských produktů, a tím způsobem je silně ohrožen odbyt československých průmyslových výrobků na dánském trhu. Proto bylo potřebí, aby požadavky dánské, naší vládě předložené, byly posuzovány vlídně a blahovolně v zájmu zlepšení obchodních styků s Dánskem. Dánská vláda žádá, aby při dovozu z Československa byly vyclívány na příště rybí konservy vařeného platýse za smluvní sazbu položky ex 131 jako norské »kippered herrings«, totiž sazbou Kč 360,- za 100 kg. Této žádostí bylo vyhověno s podmínkou, že tyto rybí konservy budou dováženy v neprodyšně uzavřených krabicích a že zásilka bude doprovázena řádně vystaveným osvědčením o dánském původu zboží. Československou vládu vedly k tomuto opatření ty okolností, že naše obchodní bilance s Dánskem vykazuje za poslední léta značné aktivum se stoupající tendencí. Podle statistiky činil dánský dovoz za periodu 1928 až

1931 223,635.000,--Kč; kdežto náš vývoz do Dánska v téže době jest určen obnosem 1.237,621,000,- Kč, čili jeví se tu aktivum v náš prospěch 1.013,986.000,- Kč. Jest nutno připomenouti, že dovoz z Dánska k nám sestává s největší částí z potravin a surovin, kdežto náš vývoz do Dánska převážně z výrobků průmyslových. Tak např. v r. 1931 tvořily textilie a konfekce 50 %, obuv asi 15 %, zboží kovové 12 %, zboží skleněné a porculánové 10 % celého našeho vývozu do Dánska. Z krátkého uvedeného přehledu jest patrno, že máme nejživější zájem na udržení tohoto vývozu s ohledem na naši zahraniční bilancí obchodní i s ohledem na výrobu průmyslovou i živnostenskou a tím i na zaměstnanost dělnictva.

Doporučuje tudíž zahraniční výbor slavnému senátu, aby schválil předloženou dodatkovou úpravu k prozatímní úpravě obchodních styků s královstvím Dánským podle znění sen. tisku 876.

V Praze, dne 17. listopadu 1932.

V. Donát v. r.,
předseda.

Ing. Havlín v. r.,
zpravodaj.

II.

Touto dodatkovou dohodou vyhovuje se žádosti dánské vlády, aby při dovozu do Československa byly vyclívány napříště rybí konservy vařeného platýse za smluvní sazbu položky ex 131 jako norské "kippered herings", za sazbu Kč 360,- za 100kg. Této žádosti mohlo býti tím více vyhověno, když byla splněna podmínka, že tyto rybí konservy budou do Československa dováženy v neprodyšně uzavřených plechových krabicích, a že zásilka bude doprovázena osvědčením o dánském původu zboží.

Kromě toho působila zde také ta okolnost, že naše obchodní bilance s Dánskem vykazuje v posledních letech značné aktivum a co zvláště zaslouží pozornosti, že vývoz náš do Dánska týká se převážně výrobků průmyslových, jako textilních, obuvi, zboží kovového, skleněného, porculánového apod.

Z uvedených důvodů doporučuje národohospodářský výbor slavnému senátu schválení této dohody tak, jak uvedena jest v senátním tisku 876 i s příslušným schvalovacím usnesením.

V Praze, dne 3. listopadu 1932.

Jan Kotrba v.r.,
předseda.

Ing. Havlín v.r.,
zpravodaj.