Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 926.

Zpráva

I. národohospodářského výboru

II. zahraničního výboru

o vládním návrhu (tisk 879), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda o prodloužení platností dodatkové úmluvy ze dne 12. listopadu 1931 k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 27. srpna 1932 a uvedená v prozatimní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. září 1932, č. 149 Sb. z. a n.

Schvalovací usnesení.

Národní shromáždění republiky Československé schvaluje dohodu o prodloužení platností dodatkové úmluvy ze dne 12. listopadu 1931 k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednanou dne 27. srpna 1932 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. září 1932, č. 149 Sb. z. a n.

I.

Národní shromáždění republiky Československé jest nuceno zabývati se často obchodními poměry Československa k Německu, jelikož se doposud nepodařilo uzavříti s Německem řádnou obchodní smlouvu, pročež se ukázalo býti nutným alespoň prozatímními úmluvami se snažiti zachrániti pro vývoz Československa do Německa alespoň to, co se zachrániti dá. V roce 1932 zabývá se senát dodatkem k obchodní dohodě s Německem již po druhé, neboť na počátku tohoto roku schválil dodatkovou úmluvu s Německem ze dne 12. listopadu 1931, v níž Německo přiznalo Československu snížení autonomní celní sazby na chmel z říšských marek 150,- na ř. m. 70,- za 100 kg a mimo to se německá vláda zavázala, že bude blahovolně vyřizovati žádosti svých pivovarů o používání československého chmele.

Obchodně-politické styky Československa s Německem jsou upraveny hospodářskou dohodou ze dne 29. června 1920, jež je vybudována na doložce o nejvyšších výhodách, ale nemá dosud příslušné celně tarifní přílohy. K sjednání celně tarifní smlouvy s Německem dosud nedošlo pro silně ochranářský kurs, jejž Německo sleduje jíž několik let, hlavně u položek zemědělských. Naše bilance zahraničního obchodu s Německem proto také se stále zhoršovala v náš neprospěch, takže významné naše aktivum se změnilo od roku 1928 ve velké passivum, které dosáhlo v roce 1929 částky 1 miliardy 53,819,000 Kč, v roce 1930 1,020,358,000 Kč a v prvých devíti měsících roku 1931 879 milionů 732,000 Kč.

Československo usiluje již po léta, aby upravilo v celně tarifním oboru své obchodní styky s Německem, leč k provedení tohoto úmyslu nemohlo dojíti pro zmíněné tendence německé obchodní politiky. V poslední době byl jimi nejvíce postižen náš tradiční vývoz, zejména chmele, ječmene a sladu, z nichž otázka chmele byla zatímně vyřešena dodatkovou úmluvou z 12. listopadu 1931 k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920.

Tato úmluva byla tedy oběma smluvními stranami považována za prozatímní, a to jen na krátkou dobu do 31.srpna 1932, do kteréž doby mělo býti pracováno na konečné úpravě obchodu chmele mezi republikou Československou a Německem, jakož i na úpravě vývozu československého ječmene, sladu a ještě jiných československých výrobků.

Vláda československá jednala proto v měsících březnu a květnu t. r. s německou vládou o novou dohodu, jež by i pro dobu dalšího roku zajistila odbyt československého chmele v Německu. Jednání toto však nevedlo k cíli, jelikož německá delegace nevyhověla pozvání československé vlády, aby jednání bylo včas, totiž do 31. srpna 1932 skončeno a svolila toliko k tomu, aby platnost této úmluvy byla prodloužena do 30. září 1932.

Národohospodářský výběr doporučuje slavnému senátu schválení této dohody o prodloužení platnosti dodatkové úmluvy z 12. listopadu 1931.

V Praze, dne 3. listopadu 1932.

Jan Kotrba v. r.,
místopředseda.

Dr Rozkošný v. r.,
zpravodaj.

II.

Z důvodů uvedených ve zprávě národohospodářského výboru doporučuje také zahraniční výbor podle svého usnesení ze dne 17. listopadu 1932 sl. senátu schválení předložené dohody ze dne 27. srpna 1932 o prodloužení platností dodatkové úmluvy k československo-německé hospodářské dohodě i s příslušným schvalovacím usnesením.

V Praze, dne 17. listopadu 1932.

Václav Donát v. r.,
předseda.

Dr Rozkošný v. r.,
zpravodaj.