Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 927.

Zpráva

I. národohospodářského výboru

II. zahraničního výboru

o vládním návrhu (tisk 906), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 6. října 1932 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. října 1932, č. 159 Sb. z. a n.

 Schvalovací usnesení.

Národní shromáždění republiky Československé schvaluje dodatkovou úmluvu k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednanou dne 6. října 1932 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. října 1932, č, 159 Sb. z. a n.

I.

Již při jednání o dodatkové úmluvě z 12. listopadu 1931, č. 193 Sb. z. a n. z r. 1931, kterou byla zatímně vyřešena otázka vývozu československého chmele do Německa, a při jednání o prodloužení této dohody provedeném uveřejněním dodatkové úmluvy ze dne 27. srpna 1932, č. 149 Sb. z. a n. z r. 1932, poukázal národohospodářský výbor na stálé zhoršování naší obchodní bilance ve styku s Německem, která za rok 1931 vykazuje pasívum 1260 milionů Kč.

Snahy Československa po upravení obchodních styků s Německem nevedly doposud k žádoucímu cíli pro ochranářské tendence německé obchodní politiky, jimiž postižen byl zvláště náš vývoz zemědělských výrobků, zejména chmele, ječmene, sladu a dříví.

Aby zabránila vytlačení československého chmele z německého trhu, sjednala československá vláda s Německem dodatkovou úmluvu z 12. listopadu 1931, jejíž platnost však vypršela koncem měsíce srpna 1932 a dohodou, kterou nyní vláda ke schválení Národnímu shromáždění předkládá, byla toliko platnost tehdejší úmluvy na dobu do konce měs. srpna 1933 prodloužena. Nová jsou pouze ustanovení čl. 5., jimiž si obě smluvní strany zaručují bezcelnost pro dovoz umělých hnojiv v pohraničním styku a ustanovení čl. 6., jimiž se Československu dostává jednostranně úlev veterinárních pro dovoz a průvoz živých zvířat, částí zvířat a zvířecích výrobků. Československo bylo pří sjednávání této dohody nuceno také povoliti, aby dehtové barvy s obsahem nastavovadel až do 80 % byly odbavovány v položce 625 československého celního sazebníku, a aby povolování dovozu hašeného vápna z Německa bylo blahovolně vyřizováno.

Národohospodářský výbor doporučuje sl. senátu schválení uvedené dodatkové úmluvy.

V Praze, dne 16. listopadu 1932.

Jan Kotrba v. r.,
místopředseda.

Dr Rozkošný v. r.,
zpravodaj.

II.

Z důvodů uvedených ve zprávě národohospodářského výboru doporučuje také zahraniční výbor podle svého usnesení z dnešního dne slavnému senátu ke schválení dodatkovou úmluvu ze dne 6. října 1932 k československo- německé hospodářské dohodě.

V Praze, dne 17. listopadu 1932.

Václav Donát v. r.,
předseda.

Dr Rozkošný v. r.,
zpravodaj.