Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 928.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu (tisk 2060) zákona

o zastavení účinnosti zákona o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě (tisk 2062).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 221. schůzi dne 25. listopadu 1932 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne listopadu 1932

o zastavení účinnosti zákona o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Účinnost zákona ze dne 14. října 1930, č. 144 Sb. z. a n., o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě, se až na další zastavuje.

§ 2.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1932 a provedou jej všichni členové vlády.

F. Staněk v. r.,
předseda.

Dr Říha v. r.,
sněm. tajemník.

J. Dubický v. r.,
zapisovatel.