Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 932.

Zpráva

výboru národohospodářského

o vládním návrhu zákona (tisk 920),

kterým se obnovuje účinnost zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 46 Sb. z. a n., o výrobě chleba.

Velká sklizeň žita v roce 1929 způsobila značnou nadprodukci a tím i veliký pokles cen tohoto obilí a proto zákonodárné sbory usnesly se na zákoně ze dne 10. dubna 1930, č. 46 Sb. z. a n., o výrobě chleba, kterým mimo jiné bylo stanoveno, že žito smí se vymílati nejvýše na 65 % a že do žitné mouky, určené k výrobě chleba, nesmí se přimíchávati více jak 10 % mouky pšeničné. Účelem tohoto opatření bylo zvýšiti spotřebu žita a tím zvýšiti poptávku po něm a tak zlepšiti jeho ceny, a je bezesporné, že zlepšila se tím i jakost chleba.

V roce 1931 byla úroda žita slabší a tak se stalo, že v jarních měsících museli jsme dokonce žito i dovážeti. Je samozřejmé, že v tomto období nebylo třeba žádných opatření, která by zvyšovala spotřebu žita, a proto byl zákon č. 46 z r. 1930 suspendován do konce letošního roku.

Sklizeň žita v roce 1932 byla abnormálně veliká, následkem toho máme veliké přebytky žita a jeho cena úžasně poklesla. Vláda proto provádí i dosti nákladné akce, aby cena žita se zvýšila. Je samozřejmé, že přichází s návrhem, aby zrušen byl zákon ze dne 18. prosince 1931, č. 220 Sb. z. a n., co vlastně znamená, aby opětně obnoven byl zákon ze dne 10. dubna 1930, č. 46 Sb. z. a n., o výrobě chleba, a to již co nejdříve. Dlužno připomenouti, že zákon tak jako tak vstoupil by v platnost od 1. ledna 1933, protože jeho platnost byla zákonem č. 220 z r. 1931 suspendována jen do konce tohoto roku.

Finanční zatížení z tohoto návrhu není žádné. Národohospodářský výbor projednal tento návrh ve schůzi dne 28. listopadu 1932 a doporučuje jeho schválení ve znění dole otištěném.

V Praze, dne 28. listopadu 1932.

J. Kotrba v. r.,
místopředseda.

J. Stržil v. r.,
zpravodaj.

Zákon

ze dne…………………………………….1932,

kterým se obnovuje účinnost zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 46 Sb. z. a n., o výrobě chleba.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Čl. I.

Zákon ze dne 18. prosince 1931, č. 220 Sb. z. a n., jímž se prohlašují dočasně neúčinnými ustanovení zákona o výrobě chleba, se zrušuje.

Čl. II.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr pověřený řízením ministerstva pro zásobování lidu v dohodě s ministry zemědělství, veřejného zdravotnictví a tělesny výchovy, průmyslu, obchodu a živností, vnitra, financí, spravedlnosti a národní obrany.