Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 934.

Zpráva

imunitního výboru

o oznámení krajského soudu v Užhorodě ze dne 22. listopadu 1932, č. j. Nt X 24/32-4, že byla uvalena na senátora Ivana Lokotu zatímní vazba (č. 7526/1932 předs.).

Dne 20. listopadu 1932 svolal senátor Ivan Lokota ve Stavném neohlášenou schůzi komunistické strany, nabádal přítomné, že se musí starat o to, aby tu bylo tak jako v Rusku, aby se lid sebral a kdyby byl napaden četníky, zbraně jim odebral. Za příklad uváděl Polomku, kde prý se lid vzbouřil a když přišlo vojsko, zaházelo z části pušky a z části samo zbraněmi ozbrojilo vesničany. Další vojsko, které prý neodhodilo zbraní, bylo demonstranty odzbrojeno, zbraně mu vyrvány a ničeny. Když četnická hlídka ve Stavném zvěděla o schůzi, vešla do světnice, v níž se schůze konala a vyzvala přítomné k rozchodu. Nato senátor Ivan Lokota se rozběhl proti vrchnímu četnickému strážmistrovi Antonínu Holasovi, mával mu rukama nad hlavou a vyzýval lid, aby se vrhl na četníky. Přítomní tak učinili a zastavili se teprve před napřaženými bodly. Senátor Ivan Lokota byl vyváděn ze světnice, tloukl však rukama četníky a křičel: »Tovaryši, nedejte mne, pojďte mi na pomoc.« Potom se s četníky rval a strážmistru Josefu Padalíkovi chtěl vyrvati karabinu.

Senátor Ivan Lokota byl nato zatčen a, ježto je obava, že by trestní čin opakoval a způsobil výtržnosti mezi neuvědomělým obyvatelstvem, a že by působil na svědky činu, uvalil krajský soud v Užhorodě k návrhu státního zastupitelství na senátora Ivana Lokotu zatímní zadržení pro spáchání shora uvedených trestních činů proti zákonu na ochranu republiky a násilí proti orgánu vrchnosti z důvodu s 11 č. 1, 3, 5 tr. ř., a učinil o tom, podle § 25 úst. listiny oznámení předsedovi senátu.

Imunitní výbor navrhuje, aby senát projevil souhlas s další vazbou senátora Ivana Lokoty, ježto jeho čin jest hrubým porušením zákona. Jeho jednání se nijak nesrovnává s funkcí zákonodárce a jest potřebí nejpřísnějšími opatřeními zabrániti tomu, aby podobné neblahé zjevy se neopakovaly. Proto jest potřebí, aby bylo použito proti senátoru Ivanu Lokotovi stejných zákroků, jichž se používá proti každému jinému občanu v podobných případech.

Imunitní výbor navrhuje však urychlené řízení, aby zadržení senátora Ivana Lokoty netrvalo déle, než je opodstatněno uvedenými důvody.

V Praze, dne 28. listopadu 1932.

Šelmec v. r.,
předseda.

Eduard Šimek v. r.,
zpravodaj.