Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 935.

Zpráva

imunitního výboru

o žádosti krajského soudu v Užhorodě ze dne 25. listopadu 1932, č. j. Nt X 24/32-11, aby byl dán souhlas k trestnímu stíhání senátora Ivana Lokoty

pro zločin podle § 15 č. 3, pro přečin podle § 18 č. 2, 3 zákona na ochranu republiky, pro přečin. podle § 69 č. 1 tr. zák. a § 4. odst. I. zák. čl. XL z r. 1914, v pro přečin podle § 4 odst. II. zák. čl. XL z r. 1914 a § 15 č. 2 zákona na ochranu republiky a pro přečin podle § 14 č. 5 zák. na ochranu republiky (č. 7550/1932 předs.).

Skutková podstata.

Dne 20. listopadu 1932 svolal senátor Ivan Lokota ve Stavném neohlášenou schůzi komunistické strany, na níž se vyslovil:

1. že se musí starat lid o to, aby tu bylo tak jako v Rusku,

2. aby se lid sebral, a kdyby byl napaden četníky, zbraně jim odebral,

3. uváděl za příklad Polomku, kde prý lid se vzbouřil, a když povolané vojsko přišlo, zaházelo z části pušky a z části samo zbraněmi ozbrojilo vesničany.

4. Senátor Ivan Lokota se rozběhl proti vrchnímu četnickému strážmistru Ant. Holasovi, mával mu rukama nad hlavou a volal: “Tovaryši, pojďte na ně!" Po těch slovech vrhli se přítomní proti četníkům a zastavili se teprve před napřaženými bodly.

5. Když v této kritické situaci byl senátor Ivan Lokota vyváděn ze světnice, tloukl rukama do četníků a křičel: “Tovaryši, nedejte mne, pojďte mi na pomoc!" Potom se s četníky rval a snažil se strážmistru vyrvati služební karabinu.

6. Když mu byl na četnické stanici nabídnut čaj, vyslovil se nepěkně o české kultuře.

Státní zastupitelství v Užhorodě kvalifikovalo trestné činy pod 1. -2. jako zločin dle § 15 č. 3 zák. z 19. III. 1923, č. 50 Sb. zák. a nař., označené pod 3. jak o přečin, § 18 č. 2, 3 cit. zákona, označ. pod 4. jako návod ku, přečinu podle § 69 č. 1 tr. z. a § 4 odst. I. zák. čl. XL/1914, označ. pod 5. jako přečin podle § 4 od. st. II. zák. čl. XL/1914 a § 15 č. 2 zákona na ochranu republiky a označ. pod 6. jako přečin podle § 14 č. 5 zákona na ochranu republiky.

Návrh.

Imunitní výbor navrhuje, aby senát v bodě 1. a 6. nevyhověl žádosti krajského soudu v Užhorodě z 25. listopadu 1932, č. j. Nt X 24/32-11.

Naproti tomu, aby senát dal souhlas k trestnímu stíhání senátora Ivana Lokoty v bodech 2. -5. pro zločin podle § 15 č. 3, pro přečin podle § 18 č. 2, 3 zákona na ochranu republiky, pro přečin podle § 69 č. 1 tr. zák. a § 4 odst. I._zák. čl. XL z roku 1914, pro přečin podle §4 odst. II. zák. čl. XL z r. 1914 a § 15 č. 2 zákona na ochranu republiky.

Odůvodnění.

Senátor Ivan Lokota nabádal lid k ozbrojenému násilí a sliboval mu, že tím se bědné poměry jeho zlepší. Když četnictvo konalo svou povinnost, nejen že sám se rozběhl proti němu, ale nabádal přítomné k jich přepadení. Když pak byl vyváděn ze světnice, tloukl četníky, rval se s nimi a snažil se vyrvati zbraň strážmistrovi. Tyto činy jsou sto způsobiti nepokoje a všeobecně ohrožují veřejný řád a pokoj, čehož zvláště v přítomné těžké době jest se zvláště varovati, člen zákonodárného sboru měl by býti právě strážcem pořádku a dobrým příkladem svým spolu občanům.

V Praze, dne 28. listopadu 1932.

Šelmec v. r.,
předseda.

Eduard Šimek v. r.,
zpravodaj.