Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 938.

Vládní návrh.

Zákon

ze dne................................... 1932,

o prodloužení účinnosti zákona ze dne 16. července 1931, č. 124 Sb. z. a n., kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926 a vydávají se některé zatímní předpisy o jízdě motorovými vozidly.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Účinnost zákona č. 124/1931 Sb. z. a n. prodlužuje se až do nové všeobecné zákonné úpravy jízdy motorovými vozidly, nejdéle však do konce roku 1933.

§ 2.

Přestupky zákona č. 124/1931 Sb. z. a n. a nařízení podle něho vydaných, které byly spáchány po 1. lednu 1933, trestají – pokud nejde o čin příměji trestný - okresní (státní policejní) úřady pokutou do 1000 Kč nebo vězením do 14 dnů. Za nedobytnou pokutu vyměří se trest vězení podle míry zavinění až do 14 dnů.

§ 3.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1933; jeho provedení ukládá se ministrům vnitra a veřejných prací.

Důvodová zpráva.

Osnova všeobecného zákona o jízdě motorovými vozidly byla již v meziministerských poradách vypracována a bude co nejdříve předložena Národnímu shromáždění k ústavnímu projednání, avšak její ústavní projednání vyžádá si jistě delší doby. Než tento nový zákon nabude účinnosti, je tudíž třeba prodloužiti účinnost zákona ze dne 16. července 1931, č. 124 Sb. z. a n., kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna, 1926 a vydávají se některé zatímní předpisy o jízdě motorovými vozidly. Účinnost tohoto zákona končí totiž dnem 31. prosince 1932, takže, kdyby zákon nebyl včas prodloužen, porušilo by Československo vlastně závazky převzaté v Mezinárodní úmluvě ze dne 24. dubna 1926 o jízdě motorovými vozidly. To mělo by přirozeně vliv na mezinárodní styky našeho státu, jakož i na cizinecký ruch automobilový.

Při příležitosti prodlužování účinnosti zákona č. 124/1931 Sb. z. a n. jest účelno odstraniti nesrovnalost v trestních sankcích vládního nařízení z 30. června, 1932, č. 107 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některé předpisy o jízdě motorovými vozidly. Tyto trestní sankce, jež bylo nutno opříti o subsidierní zákonné normy o trestání správních přestupků (min. nař. č. 198/1857 ř. z, a § 16 zák. čl. XL/1879), spočívají jednak na předválečné relaci trestu vězení k trestu na penězích, stavíce poměrně malou pokutu na roveň tíživému trestu vězení, jednak zachovává se v nich disparita mezi územní oblastí býv. práva rakouského a územní oblastí býv. práva uherského. Trestní sankce platné na Slovensku a Podkarpatské Rusi jsou totiž daleko přísnější, kumulujíce peněžitou pokutu s trestem vězení. V § 2 vládního návrhu zvolena byla tudíž jednotná sazba trestů, umožňující náležité odstupňování trestů podle míry zavinění.

Vláda projevuje přání, aby tento návrh zákona přikázán byl v obou sněmovnách Národního shromáždění výborům ústavně-právnímu a technicko-dopravnímu k podání zprávy ve lhůtě co nejkratší, aby zákon mohl býti vyhlášen před 1. lednem 1933.

V Praze, dne 2. prosince 1932.

Předseda vlády:
Malypetr
v. r.

Ministr vnitra:
Černý
v. r.

Ministr veřejných prací:
Ing. Dostálek v. r.