Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 940.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu (tisk 2044) zákona,

kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (tisk 2070).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 224. schůzi dne 6. prosince 1932 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne...............................................................................1932,

kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Čl. I.

Platnost zákona ze dne 3. dubna 1925, č. 53 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 16. prosince 1926, č. 253 Sb. z. a n., o dávkách za úřední úkony ve věcech správních, končící se podle zákona ze dne 27. listopadu 1930, č. 192 Sb. z. a n., dnem 31. prosince 1932, prodlužuje se do konce roku 1935.

Čl. II.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1933; provedením jeho se pověřují všichni členové vlády.

F. Staněk v. r.,
předseda.

JUDr Říha v. r.,
sněm. tajemník.

J. Dubický v. r.,
zapisovatel.