Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 941.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 2045)

o dalším poskytování poplatkových úlev při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků (tisk 2073).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 224. schůzi dne 6. prosince 1932 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne.............1932

o dalším poskytování poplatkových úlev při splynuti (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Čl. I.

V ustanoveních § 1 a § 3, odst. 3., zákona ze dne 22. října 1930, č. 153 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 9. června 1927, č. 88 Sb. z. a n., o poplatkových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru některých podniků, a doplňují jeho ustanovení, nahrazují se slova >do konce prosince 1932< slovy >do konce prosince 1935<.

Čl. II.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1933; provésti jej náleží ministru financí v dohodě se zúčastněnými ministry.

F. Staněk v. r.,
předseda.

Dr Říha v. r.,
sněm. tajemník.

J. Dubický v. r.,
zapisovatel.