Hlava V.

Zvláštní ustanovení pro podniky Československé státní dráhy a Československá pošta.

§ 36.

(1) Podniky Československé státní dráhy a Československá pošta nepodléhají ustanovením I. až IV. hlavy tohoto zákona s výjimkou § 2, odst. 1., písm. a), §§ 10, 18, 20, 22, 26 a 31. Kromě toho platí pro dopravu jimi provozovanou tato ustanovení:

1. Dříve než zahájí pravidelnou dopravu, zjistí tyto podniky u příslušných silničních úřadů, zda stav silnic a cest dovoluje, aby zamýšlená doprava byla na nich provozována.

2. Povinnosti uložené všeobecně v §§ 9 a 21, odst. 1. a 2., platí obdobně s odchylkou, že dopravní řád, sazebník a jízdní řád, jakož i jejich změny, nepodléhají schválení koncesních úřadů.

3. Při provozování dopravy podle tohoto zákona podléhají tyto podniky výhradně dozoru ministerstva železnic, případně ministerstva pošt a telegrafů.

4. Podnik Československé státní dráhy jest povinen dopravovati poštovní zásilky podle § 14; jestliže nedojde k dohodě tam zmíněné, rozhodne ministerstvo železnic v dohodě s ministerstvem pošt a telegrafů.

(2) Podniky Československé státní dráhy a Československá pošta nepodléhají při provozování dopravy podle tohoto zákona předpisům živnostenského řádu (zákona) a ostatním předpisům jej měnícím nebo doplňujícím.

Hlava VI.

Přechodná ustanovení.

§ 37.

(1) Předpisy tohoto zákona se vztahují také na dopravu podle § 1 zřízenou před jeho účinností podle dosud platných předpisů. Avšak koncese pravoplatně udělené pro periodickou dopravu osob a pro živnosti uvedené v § 15, bod 4, živnostenského řádu (§ 22, bod 4, živnostenského zákona) zůstávají v platnosti na dobu 15 let, počítajíc ode dne účinnosti tohoto zákona, pokud nezaniknou dříve z důvodů uvedených v koncesní listině.

(2) Majitelé živností obstarávajících takovou dopravu osob nebo nákladů, pro kterou se podle tohoto zákona vyžaduje koncese, které byly zřízeny před jeho účinností a které byly dosud jako živnosti svobodné provozovány na základě živnostenského listu, jsou povinni do osmi týdnů od účinnosti tohoto zákona podati žádost o udělení koncese (§ 24) a zároveň prokázati, že splnili povinnosti vyplývající z ustanovení § 8 a § 9 s výjimkou odst. 1., poslední věta. Jestliže tak v této lhůtě neučiní, jsou povinni zastaviti dopravu dosud jimi provozovanou; ustanovení § 33, odst. 1., platí zde obdobně. Také v době před rozhodnutím o této žádosti podléhá provozování takové dopravy předpisům §§ 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20, § 33, odst. 2., a předpisům hlavy VII. Majitelům živností v tomto odstavci uvedených může býti udělení koncese odepřeno pouze z důvodů uvedených v §§ 3, 4 a 6.

(3) Majitelé živností obstarávajících podle dosud platných předpisů periodickou dopravu osob nebo dopravu podle § 15, č. 4, živnostenského řádu (§ 22, č. 4, živnostenského zákona) jsou povinni do tří měsíců od účinnosti tohoto zákona prokázati příslušnému koncesnímu úřadu (§ 23, odst. 1.), že splnili všechny povinnosti vyplývající z tohoto zákona; pokud jde o povinnost stanovenou v § 8, musí tak učiniti do jednoho měsíce. Neučiní-li tak, jejich dosavadní koncese zaniká; ustanovení § 33, odst. 1., platí zde obdobně. Pokud jde o povinnost vyplývající z ustanovení § 13, počítá se uvedená tříměsíční lhůta ode dne, kdy koncesionáři bylo dodáno rozhodnutí koncesního úřadu, jímž se stanoví výše jistoty.

(4) Žádosti o udělení koncese podané před účinností tohoto zákona, o nichž nebylo do dne účinnosti tohoto zákona pravoplatně rozhodnuto, jest posuzovati podle ustanovení tohoto zákona.

(5) Podnikatelům, kteří alespoň jeden rok před účinností zákona provozovali pravidelnou dopravu svých zaměstnanců a dělníků k svým provozovnám a zpět, nesmí býti koncese odepřena, splní-li předepsané koncesní podmínky.

Hlava VII.

Finanční ustanovení.

Oddíl první.

Daň z jízdného za hromadnou dopravu osob motorovými vozidly.

Předmět a základ daně.

§ 38.

(1) Předmětem daně z jízdného jest hromadná doprava osob motorovými vozidly provozovaná za jízdné na území Československé republiky.

(2) Základem daně jest jízdné. Za jízdné se považuje každá jakýmkoli způsobem poskytnutá náhrada za hromadnou dopravu osob a s ní související služby.

(3) Obstarává-li se hromadná doprava osob společně s jinými službami, které nesouvisejí s dopravou jako takovou (na př. ubytování, stravování dopravovaných osob a pod.), jest základem daně jízdné připadající na dopravu osob; způsob zdaňování takové dopravy stanoví se v § 41, odst. 2.

(4) Při pravidelné hromadné dopravě osob z tuzemska do ciziny, z ciziny do tuzemska, dále z tuzemska přes cizinu do tuzemska a z ciziny přes tuzemsko do ciziny jest základem daně část z celkového jízdného, která podle kilometrických vzdáleností připadá na úsek projetý územím Československé republiky.

(5) Při nepravidelné hromadné dopravě osob z tuzemska do ciziny, z ciziny do tuzemska, dále z tuzemska přes cizinu do tuzemska a z ciziny přes tuzemsko do ciziny jest základem daně jízdné připadající na cestu projetou územím Československé republiky; způsob zdaňování takové dopravy stanoví se v § 41, odst. 2.

(6) Daň z jízdného, pokuty vybírané od cestujících a daň z obratu nejsou základem daně.

Osvobození od daně.

§ 39.

Od daně jest osvobozeno:

1. Jízdné za pravidelnou hromadnou dopravu osob provozovanou výhradně v obvodu katastrální obce,

2. jízdné za hromadnou dopravu osob, kterou obstarávají letecké podniky svými motorovými vozidly, je-li náhrada za takovou dopravu již obsažena v leteckém tarifu za dopravu osob letadlem.

Podmět daně.

§ 40.

(1) Daň postihuje osoby povinné k placení jízdného.

(2) Vlastníci motorových vozidel a při prodeji s výhradou vlastnictví držitelé jsou povinni sami nebo svými zmocněnci vybírati daň od osob povinných k placení jízdného zároveň s jízdným. Půjčí-li nebo pronajmou-li tito svá motorová vozidla třetím osobám, jsou povinny vybírati daň tyto osoby. Při pravidelné hromadné dopravě osob cizozemskými motorovými vozidly v tuzemsku jsou povinni vybírati daň koncesionáři nebo jejich zmocněnci.

(3) Při nepravidelné hromadné dopravě osob cizozemskými motorovými vozidly v tuzemsku postihuje daň podnikatele dopravy nebo jejich zmocněnce.

Sazba daně.

§ 41.

(1) Daň z jízdného za hromadnou dopravu osob s výjimkou dopravy uvedené v § 38, odst. 3. a 5., činí 30% z jízdného.

(2) Daň z jízdného při dopravě osob podle § 38, odst. 3., a při nepravidelné dopravě osob podle § 38, odst. 5., činí 10 haléřů za osobu a kilometr projetý územím Československé republiky.

(3) Jízdné v cizí měně přepočítá se na domácí měnu podle kursu "Peníze" pražské peněžní bursy k poslednímu dnu měsíce, za který se daň platí.

(4) Vláda se zmocňuje, aby snížila daň z jízdného v poměru, v jakém by byla snížena daň z jízdních lístků podle zákona ze dne 30. června 1921, č. 242 Sb. z. a n., o dopravních daních, a dávka z jízdného za osobní dopravu na drahách podle zákona ze dne 22. prosince 1924, č. 287 Sb. z. a n., kterým se částečně mění některé předpisy o odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních státních a některých jiných veřejných zaměstnanců a pozůstalých po těchto zaměstnancích.

Jízdní lístky.

§ 42.

(1) Osoby uvedené v § 40, odst. 2., jsou povinny před zahájením jízdy vydávati dopravovaným osobám úředně označené jízdní lístky a před vydáním znehodnotiti je proštípnutím. Neznehodnocené jízdní lístky jsou neplatné.

(2) Dopravované osoby jsou povinny před zahájením jízdy opatřiti si jízdní lístky, ponechati si je po celou jízdu i při výstupu a prokázati se jimi finančním orgánům.

(3) Jízdní lístky musí býti dopravovaným osobám vydány pro celou jejich jízdu, musí cenou odpovídati zapravenému jízdnému a smí býti dopravovaným osobám odbírány pouze finačními orgány.

(4) Úpravu jízdních lístků stanoví vládní nařízení.

(5) Osoby uvedené v § 40, odst. 2., jsou povinny vyvěsiti ve vozidle na nápadném místě upozornění pro dopravované osoby o povinnostech obsažených v odst. 2. a 3., a to s poukazem na trestní ustanovení podle § 78, odst. 3.

(6) Ustanovení odst. 1. až 5. se nevztahují na nepravidelnou hromadnou dopravu osob cizozemskými motorovými vozidly v tuzemsku.

Povinnost odváděti daň a předkládati výpočty daně. Ručení.

§ 43.

(1) Daň z jízdného jsou povinni odváděti vlastníci motorových vozidel, při prodeji s výhradou vlastnictví držitelé, při půjčce nebo pronájmu motorových vozidel osoby, jimž byla motorová vozidla půjčena nebo pronajata. Vlastníci motorových vozidel a při prodeji s výhradou vlastnictví držitelé ručí s osobami, jimž byla motorová vozidla půjčena nebo pronajata, za správné odvedení daně.

(2) Při pravidelné hromadné dopravě osob cizozemskými motorovými vozidly v tuzemsku jsou povinni odváděti daň koncesionáři a při takové nepravidelné dopravě podnikatelé dopravy nebo jejich zmocněnci.

(3) Daň jest odvésti za každý kalendářní měsíc nebo jeho část nejpozději do 20. dne příštího měsíce a při nepravidelné hromadné dopravě osob cizozemskými motorovými vozidly v tuzemsku při celním záznamu vozidel. Byla-li v posléz uvedeném případě doprava nastoupena v tuzemsku, jest odvésti daň při výstupním celním řízení.

(4) Osoby uvedené v odst. 1., věta 1., a koncesionáři při pravidelné hromadné dopravě osob cizozemskými motorovými vozidly v tuzemsku jsou povinni ve lhůtě stanovené v odst. 3. předložiti příslušnému důchodkovému kontrolnímu úřadu měsíční výpočty daně z jízdného. Podniky Československé státní dráhy a Československá pošta jsou povinny předložiti tyto výpočty za všechnu dopravu provozovanou jimi na území Československé republiky ve stanovené lhůtě zemskému finačnímu ředitelství v Praze.

(5) Podrobnosti stanoví vládní nařízení.

Způsob odvádění daně.

§ 44.

(1) Daň se odvádí, pokud nebude vládním nařízením jinak stanoveno, zvláštními šekovými vplatními lístky poštovní spořitelny nebo převodem za použití šekových vplatních lístků na účet příslušného finačního úřadu I. stolice, u podniků Československé státní dráhy a Československá pošta a všechnu hromadnou dopravu provozovanou jimi na území Československé republiky na účet zemského finačního ředitelství v Praze.

(2) Při nepravidelné hromadné dopravě osob cizozemskými motorovými vozidly v tuzemsku jest zapraviti daň v hotovosti u vstupního a, byla-li doprava nastoupena v tuzemsku, u výstupního celního úřadu.

Paušalování daně.

§ 45.

Ministerstvo financí může při pravidelné hromadné dopravě osob povoliti paušalování daně z jízdného za podmínek stanovených vládním nařízením.

Vrácení daně.

§ 46.

(1) Daň lze vrátiti jen tehdy, byla-li skutkovým omylem neb účetním nedopatřením zaplacena vyšší částka než jakou byla odvésti podle zákona, jakož i bylo-li jízdné dopravovaným osobám prokazatelně vráceno z důvodů, že doprava nebyla provedena, a u nepravidelné hromadné dopravy osob cizozemskými motorovými vozidly v tuzemsku, byla-li ohlášená cesta následkem nepředvídaných okolností prokazatelně zkrácena.

(2) V hotovosti vrátí se daň podnikatelům nepravidelné hromadné dopravy osob cizozemskými motorovými vozidly v tuzemsku a jinak jen při úplném zastavení dopravy.

(3) Vrácení daně může býti požadováno jen do tří měsíců ode dne, kdy daň měla býti odvedena (§ 43, odst. 3.).

Ohlašovací povinnost.

§ 47.

Osoby uvedené v § 40, odst. 2., jsou povinny ohlásiti napřed příslušnému důchodkovému kontrolnímu úřadu dopravu, jakož i každou její změnu podle předpisů, jež budou vydány vládním nařízením.

Záznamy.

§ 48.

Osoby uvedené v § 40, odst. 2., jsou povinny vésti záznamy o příjmu a vydání jízdních lístků a o přijatém jízdném; podrobnosti stanoví vládní nařízení.

Příslušnost finančních úřadů.

§ 49.

(1) Věcně příslušným finančním úřadem I. stolice pro daň z jízdného jest v zemi České a na území býv. Moravy okresní finanční ředitelství, na území býv. Slezska finanční inspektorát, v zemích Slovenské a Podkarpatoruské finanční ředitelství. Při nepravidelné hromadné dopravě osob cizozemskými motorovými vozidly v tuzemsku je věcně příslušným celní úřad.

(2) Místní příslušnost finančních úřadů řídí se u pravidelné hromadné dopravy v tuzemsku nebo z tuzemska do ciziny podle místa počáteční stanice této dopravy, u nepravidelné hromadné dopravy tuzemské nebo z tuzemska do ciziny podle stanoviště motorového vozidla, u pravidelné hromadné dopravy cizozemskými motorovými vozidly v tuzemsku podle místa, kdy jest pravidelná konečná stanice této dopravy, a u pravidelné hromadné dopravy cizozemskými motorovými vozidly z ciziny přes tuzemsko do ciziny podle místa, kde jest první vstupní stanice této dopravy v tuzemsku. U nepravidelné hromadné dopravy cizozemskými motorovými vozidly v tuzemsku jest místně příslušným vstupní, a byla-li doprava nastoupena v tuzemsku, výstupní celní úřad.

Oddíl druhý.

Daň z dopravy osob provozované osobními motorovými vozidly.

Předmět a základ daně.

§ 50.

(1) Předmětem dopravní daně jest doprava osob provozovaná po živnostensku osobními motorovými vozidly (§ 71, odst. 3.) na území Československé republiky.

(2) Základem daně jest motorové vozidlo.

(3) Doprava osob provozovaná cizozemskými osobními motorovými vozidly považuje se za živnostenskou, má-li motorové vozidlo zařízení sloužící k měření poplatku za jízdu (taxametr).

Podmět daně.

§ 51.

(1) Daň postihuje vlastníka motorového vozidla a při prodeji s výhradou vlastnictví držitele.

(2) U cizozemských osobních motorových vozidel postihuje daň podnikatele dopravy nebo jeho zmocněnce.

Sazba daně.

§ 52.

(1) U tuzemských motorových vozidel provozujících dopravu osob výhradně v obvodu katastrální obce činí daň za kalendářní rok:

a) u vozidel se spalovacím motorem podle obsahu válců do 1 litru 1.000 Kč,

více než 1 litr 1.500 Kč,

b) u vozidel s jiným pohonem (elektrickým, parním a pod.) 1.500 Kč.

(2) U tuzemských motorových vozidel provozujících dopravu osob také mimo obvod katastrální obce činí daň za kalendářní rok dvojnásobek sazeb uvedených v odst. 1.

(3) U cizozemských osobních motorových vozidel činí daň 8 Kč za kalendářní den pobytu nebo jeho část. Požádá-li o to podnikatel dopravy a předloží-li osvědčení o počtu válců a jich rozměrech (vrtání a zdvihu) v mm, může zaplatiti daň podle sazeb a na období platná pro vozidla tuzemská.

(4) Obsah válců vypočte se podle vzorce

při čemž N značí obsah válců (v litrech), V vrtání (v mm), Z zdvih (v mm), P počet válců. Osoby uvedené v § 51 jsou povinny prokázati tyto součinitele úředními doklady.

Splatnost daně.

§ 53.

(1) Osoby uvedené v § 51, odst. 1., jsou povinny platiti daň (§ 52) napřed ve stejných částkách na kalendářní čtvrtletí (platební období), a to nejpozději 31. března, 30. června, 30. září a 31. prosince. Za celé se považuje i čtvrtletí, v němž tyto osoby začaly používati vozidla k dopravě osob.

(2) Osoby uvedené v § 51, odst. 2., jsou povinny zaplatiti daň při celním záznamu vozidla. Zůstane-li cizozemské motorové vozidlo na území Československé republiky ještě po uplynutí období, na které byla daň původně zaplacena u celního úřadu, jest daň pro každý další pobyt zaplatiti nejpozději v den, kdy končí poslední zdaněné období.

Způsob placení.

§ 54.

(1) Daň se platí, pokud nebude vládním nařízením jinak stanoveno, zvláštními šekovými vplatními lístky poštovní spořitelny nebo převodem za použití šekových vplatních lístků na účet příslušného finančního úřadu I. stolice.

(2) U cizozemských motorových vozidel platí se daň v hotovosti u vstupního celního úřadu. Zůstane-li cizozemské motorové vozidlo na území Československé republiky ještě po uplynutí období, na které byla daň původně zaplacena u celního úřadu, platí se daň buď zvláštním šekovým vplatním lístkem poštovní spořitelny nebo převodem za použití šekového vplatního lístku na účet finančního úřadu I. stolice, v jehož obvodu se motorové vozidlo nalézá, aneb v hotovosti u kteréhokoli pohraničního celního úřadu. Na každou platbu vykonanou na daň u celního úřadu, jakož i v případech, kdy daň placená v tuzemsku šekovým vplatním lístkem není při výstupu motorového vozidla zcela vyčerpána, vydá celní úřad daňový list, který ztrácí svou platnost rok po vyhotovení.

(3) Daň za každé motorové vozidlo jest zaplatiti zvláště.

(4) Podrobnosti stanoví vládní nařízení.

Změny daňového základu v platebním období.

§ 55.

Změny daňového základu nastalé v platebním období nemají vliv na výši daňové sazby v tomto období; osoby uvedené v § 51, odst. 1., jsou však povinny oznámiti tyto změny do osmi dnů důchodkovému kontrolnímu úřadu příslušnému podle stanoviště motorového vozidla.

Nepoužívání motorového vozidla k dopravě osob.

§ 56.

(1) Osoby uvedené v § 51, odst. 1., které nezamýšlejí používati motorového vozidla v určitém platebním období k dopravě osob (§ 50, odst. 1.), jsou povinny ohlásiti to příslušnému důchodkovému kontrolnímu úřadu písemně nejpozději před počátkem tohoto období. V tomto případě není povinností platiti daň, nebude-li motorového vozidla v celém platebním období k dopravě osob vůbec použito. Neučiní-li uvedené osoby předepsané oznámení ve stanovené lhůtě, jsou povinny platiti daň i za toto období.

(2) Podrobnosti, zejména pokud jde o úřední zajištění motorového vozidla, stanoví vládní nařízení.

Vrácení a přenos daně.

§ 57.

(1) Daň lze vrátiti jen tehdy, byla-li skutkovým omylem nebo účetním nedopatřením zaplacena vyšší částka než jakou bylo odvésti podle zákona. V hotovosti vrátí se daň jen při úplném zastavení dopravy. Vrácení může býti požadováno jen do tří měsíců ode dne, kdy daň měla býti zaplacena (§ 53, odst. 1.).

(2) Nahradí-li osoba uvedená v § 51, odst. 1., v platebním období motorové vozidlo jiným, může žádati, aby daň zaplacená do konce tohoto období byla přepsána na nové vozidlo. Je-li daň z nového vozidla vyšší, jest povinna doplatiti rozdíl na vyšší sazbu.

(3) Podrobnosti stanoví vládní nařízení.

Ohlašovací povinnost.

§ 58.

Osoby uvedené v § 51, odst. 1., jsou povinny ohlásiti napřed důchodkovému kontrolnímu úřadu příslušnému podle stanoviště motorového vozidla dopravu, jakož i každou její změnu podle předpisů, jež budou vydány vládním nařízením.

Příslušnost finančních úřadů.

§ 59.

(1) Věcně příslušným finančním úřadem I. stolice pro daň z tuzemských motorových vozidel jest v zemi České a na území býv. Moravy okresní finanční ředitelství, na území býv. Slezska finanční inspektorát, v zemích Slovenské a Podkarpatoruské finanční ředitelství. Pro daň z cizozemských motorových vozidel je věcně příslušným celní úřad a, jde-li o zaplacení daně nad dobu, pro kterou byla původně zaplacena u celního úřadu, též finanční úřad I. stolice.

(2) Místní příslušnost finančních úřadů I. stolice se řídí podle stanoviště motorového vozidla. U cizozemských motorových vozidel jest místně příslušným vstupní celní úřad a, jde li o zaplacení daně nad dobu, pro kterou byla původně zaplacena u celního úřadu, finanční úřad I. stolice, v jehož obvodu se motorové vozidlo nalézá, po případě kterýkoli pohraniční celní úřad.

Oddíl třetí.

Daň z přepravy nákladů motorovými vozidly.

Předmět a základ daně.

§ 60.

(1) Předmětem přepravní daně jest přeprava nákladů provozovaná motorovými vozidly a jich vlečnými vozy na území Československé republiky.

(2) Základem daně jest motorové vozidlo a vlečný vůz.

(3) Této dani nepodléhá:

a) přeprava nákladů a zavazadel provozovaná osobními motorovými vozidly (§ 71, odst. 3.),

b) přeprava nákladů, provozovaná motorovými vozidly a jich vlečnými vozy, používá-li se jich výhradně uvnitř provozovny.

Osvobození od daně.

§ 61.

Od přepravní daně jest osvobozena:

a) přeprava nákladů motorovými vozidly a vlečnými vozy vlastní státní správy s výjimkou motorových vozidel a vlečných vozů, jichž se používá ve státních závodech, ústavech a zařízeních, spravovaných podle zákona ze dne 18. prosince 1922, č. 404 Sb. z. a n., o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní;

b) přeprava nákladů, kterou obstarávají železnice svými motorovými vozidly a vlečnými vozy, je-li náhrada za takovou přepravu již obsažena v dovozném za přepravu po železnici;

c) přeprava poštovních zásilek, kterou obstarává nebo dává obstarávati poštovní správa motorovými vozidly a vlečnými vozy;

d) přeprava nákladu motorovými vozidly a vlečnými vozy svazků územní samosprávy (zemí, okresů a obcí), jichž se používá výhradně ke stavbě, správě a udržování nebo čištění veřejných cest a míst;

e) přeprava nákladů motorovými vozidly zvláště zařízenými pro službu požární, záchrannou a zdravotní;

f ) přeprava nákladů, kterou obstarávají letecké podniky svými motorovými vozidly a vlečnými vozy, je-li náhrada za takovou přepravu již obsažena v leteckém tarifu za dopravu zboží a zavazadel letadlem;

g) přeprava nákladů traktory, používanými v polním hospodářství, pokud jezdí jen mezi hospodářskými budovami a poli, na nichž osoby uvedené v § 51, odst. 1., samy hospodaří; téhož osvobození požívá přeprava nákladů traktory družstev, pokud se děje za týchž podmínek pro jejich členy.

Podmět daně.

§ 62.

(1) Daň postihuje vlastníka motorového vozidla a vlečného vozu a při prodeji s výhradou vlastnictví držitele.

(2) U cizozemských motorových vozidel a jich vlečných vozů postihuje daň podnikatele dopravy nebo jeho zmocněnce.

Sazba daně.

§ 63.

(1) U tuzemských motorových vozidel činí daň za kalendářní rok:

a) u motocyklů s vozíkem a u motorových tříkolek 900 Kč,

b) u traktorů s vlečnými vozy za každou jednotlivou k. s. traktoru a za každých i začatých 100 kg únosnosti vlečného vozu po 50 Kč,

c) u traktorů bez vlečných vozů za každou jednotlivou k. s. 100 Kč,

d) u jiných motorových vozidel pro dopravu nákladů hnaných motory spalovacími, elektrickými nebo parními za každých i začatých 100 kg únosnosti 100 Kč,

e) u vlečných vozů motorových vozidel za každých i začatých 100 kg únosnosti 50 Kč.

(2) U přepravy nákladů provozované po živnostensku činí daň trojnásobek sazeb uvedených v odst. 1.

(3) U hromadné dopravy motorovými vozidly, jimiž lze podle koncesní listiny dopravovati předměty denní potřeby do úhrnné váhy 100 kg (§ 16), činí daň za kalendářní rok 900 Kč.

(4) U cizozemských motorových vozidel a vlečných vozů činí daň:

a) v případech odst. 1., písm. a), a odst. 3. za každý kalendářní den pobytu nebo jeho část a za vozidlo 3 Kč,

b) v případech odst. 1., písm, b) až e), za každý kalendářní den pobytu nebo jeho část a za vozidlo, po případě za každý vlečný vůz 8 Kč.

(5) Požádá-li podnikatel dopravy u cizozemských motorových vozidel a vlečných vozů o to, může zaplatiti daň podle sazeb a na období platná pro motorová vozidla a vlečné vozy tuzemské.

(6) Osoby uvedené v § 62 jsou povinny prokázati daňové součinitele motorových vozidel (počet k. s., únosnost) úředními doklady.

Splatnost daně.

§ 64.

(1) Osoby uvedené v § 62, odst. 1., jsou povinny platiti daň (§ 63) napřed ve stejných částkách na kalendářní čtvrtletí (platební období), a to nejpozději 31. března, 30. června, 30. září a 31. prosince. Za celé se považuje i čtvrtletí, v němž tyto osoby začaly používati vozidla a vlečného vozu k dopravě nákladů.

(2) Osoby uvedené v § 62, odst. 2., jsou povinny zaplatiti daň při celním záznamu vozidla a vlečného vozu. Zůstane-li cizozemské motorové vozidlo a vlečný vůz na území Československé republiky ještě po uplynutí období, na které byla daň původně zaplacena u celního úřadu, jest daň pro každý další pobyt zaplatiti nejpozději v den, kdy končí poslední zdaněné období.