Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 943.

Zpráva

národohospodárskeho výboru

o vládnom návrhu (tisk 919) zákona,

ktorým sa predlžuje účinnosť zákona zo dňa 27. marca 1930, č. 43 Sb. z. a n., o úprave užívania niektorých pastvín v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej v ročných pastevných obdobiach 1930-1932.

Zákon zo dňa 27. marca 1930, č. 43 Sb. z. a n., tratí platnosť dňa 31. decembra 1932. Táto okolnosť a zvlášte veliký význam potreby dalšieho predĺženia tohoto zákona bola pohnútkou, že zástupci Slovenska a Podkarpatskej Rusi v zákonodarných sboroch jednomyselne a dôrazne žadali, aby platnosť tohoto zákona bola predĺžená. Veď zákon tento je tak potrebný a dôležitý, že jeho nepredlženim by boli katastrofálne ohrožení premnohí drobní roľnici a chovatelia dobytka vo vrškovatých krajoch Slovenska a Podkarpatskej Rusi.

Potrebu predĺženia učinnosti zákona č. 43/1930 doznala i vláda, keď minister. zemedelstva predkladá citovaný vládny návrh, ktorým sa má tento zákon na ďalšie dva roky predĺžiť a jeho platnosť sa má vztahovať i na roky 1933 a 1934. - V dôvodovej zpráve tohoto vládneho návrhu je zdôraznené, že otázka uživania cudzich pastvin na Slovensku a Podkarpatskej Rusi je nie podradnou. Toto je podopreté i štatistikou, ktorá jasne hovorí, že za rok 1931 činila výmera pastvin použivaných podľa zákona zo dňa 27. marca 1930, č. 43 Sb. z. a n., na Slovensku okrúhle 96.000 kat. jut. a v Podkarpatskej Rusi 173.000 kat. jut. Počet uživateľov činil na Slovensku asi 21.000 a na Podkarpatskej Rusi asi 25.000.

Je veľmi potrebné, aby táto palčivá a dôležitá otázka bola v krátkej budúcnosti definitivne vyriešená, a to skorým a dôkladným prevedením osadnickeho zákona a prídelom potrebných pastvín. - Dokiaľ sa tak stane a menovite v dnešné ťažké hospodárske pomery na Slovensku a Podkarpatskej Rusi je nutné, aby dosavádne právo spoločného pasenia na cudzej, hlavne štátnej pôde, bolo zachované. Je to existenčným záujmom drobného a chudobného roľníckeho ľudu.

Národohospodársky výbor v svojej schôdzi dňa 13. decembra 1932 sa jednomyselne usniesol, že vládny návrh č. 919 prijíma pozmenene tak, že učinnosť zákona č. 43/1930 Sb. z. a n., sa predľžuje na roky 1933-1935 a doporučuje sl. senátu, aby takto pozmenený vládny návrh schválil.

V Prahe, 13. decembra 1932.

Jan Kotrba v. r.,
místopredseda.

J. Danko v. r.,
zpravodaj.

Zákon

zo dňa...................................................................................1932,

ktorým sa predlžuje účinnosť zákona zo dňa 27. marca 1930, č. 43 Sb. z. a n., o úprave užívania niektorých pastvín v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej v ročných pastevných obdobiach 1930-1932.

Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:

Čl. I.

Ustanovenia zákona č. 43/1930 Sb. z. a n. vzťahujú, sa tiež na užívanie pastvín v ročných pastevných obdobiach 1933-1935.

Čl. II.

(1) Zákon tento, ktorý platí pre zeme Slovenskú a Podkarpatoruskú, nadobúda účinnosti dňom 1. januára 1933 a ztratí ju dňom 31. decembra 1935.

(2) Zákon tento prevedie minister zemedelstva v dohode so súčastnenými ministrami.