Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 944.

Zpráva

I. ústavně-právního výboru

II. živnostensko-obchodního výboru

k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 929) o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně známek.

I.

Československá republika přistoupila k Mezinárodní úmluvě o ochraně živnostenského vlastnictví uzavřené dne 20. března 1883 v Paříži a k Madridské dohodě ze dne 14. dubna 1891 o mezinárodním zápise továrních aneb obchodních známek.

Přístup Československé republiky nabyl mezinárodní působnosti dnem 5. října 1919.

Poslední revise těchto smluv konala se dne 6. listopadu 1925 v Haagu a byla při této revisi provedena na ustanoveních Pařížské úmluvy řada změn.

Většina států přistoupila již ku Pařížské unijní úmluvě a k Madridské dohodě ve znění sjednaném v roce 1925 v Haagu a senát svým usnesením ze dne 28. listopadu 1932 projevil souhlas jak s úmluvou tak i dohodou v Haagském znění.

Haagskými změnami byla dotčena i některá ustanovení našeho platného známkového práva a předpokladem přístupu Československa ke jmenovaným smlouvám v Haagské úpravě je souhlasná úprava příslušných zákonů československých.

Taková souhlasná úprava ohledně ochrany známek je účelem usnesení poslanecké sněmovny souhlasného s vládním návrhem.

Usnesení poslanecké sněmovny omezuje se pouze na taková ustanovení, která byla dotčena Haagskými dohodami, neboť ratifikace těchto dohod jest velmi naléhavá z důvodů mezinárodních, jde tu proto jen o menší novelisaci platného známkového zákona.

K jednotlivým ustanovením usnesení poslanecké sněmovny netřeba se stanoviska ústavně-právního nic připomenouti a proto ústavně-právní výbor projednav ve své schůzi dne 13. prosince 1932 usnesení poslanecké sněmovny, navrhuje slavnému senátu, aby schválil osnovu zákona beze změny tak, jak ji přijala poslanecká sněmovna a jak je obsažena v senátním tisku č. 929.

V Praze, dne 13. prosince 1932.

Dr Witt v. r.,
předseda.

Dr Havelka v. r.,
zpravodaj.

II.

Živnostensko-obchodní výbor projednal ve své schůzi konané dne 13. prosince 1932 usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhy zákona, kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně známek, tisk sen. 929, a usnesl se připojiti se ke zprávě a návrhu ústavně-právního výboru.

V Praze, dne 13. prosince 1932.

J. Pastyřík v. r.,
předseda.

F. Foit v. r.,
zpravodaj.