Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 945.

Zpráva

I. ústavně-právního výboru

II. živnostensko-obchodního výboru

k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 938) o vládním návrhu zákona, kterým se mění a zrušují některé předpisy o ochraně vzorků a modelů.

I.

Československá republika přistoupila k Mezinárodní úmluvě o ochraně živnostenského vlastnictví, uzavřené dne 20. března 1883 v Paříži.

Přístup Československé republiky nabyl mezinárodní účinnosti dnem 5. října 1919. Poslední revise této úmluvy konala se dne 6. listopadu 1925 v Haagu a byla při této revisi provedena na ustanoveních Pařížské úmluvy řada změn.

Většina států přistoupila již ku Pařížské unijní úmluvě ve znění sjednaném v roce 1925 v Haagu a senát svým usnesením ze dne 28. listopadu 1932 projevil souhlas s úmluvou tou v Haagském znění.

Haagskými změnami byla dotčena i některá ustanovení našeho platného vzorkového práva, které jest upraveno v zemi České a Moravskoslezské cís. patentem ze dne 7. prosince 1858, č. 237 ř. z., a v zemi Slovenské a Podkarpatoruské nařízením čís. 107.709/1907 K. M. (uh. obch. z.).

A právě předpokladem přístupu Československa ke jmenované úmluvě v Haagské úpravě je souhlasná úprava příslušných právních předpisů. Obě uvedené právní normy upravují vzorkovou ochranu až na malé výjimky téměř stejně.

Taková souhlasná úprava ohledně ochrany vzorků a modelů je účelem usnesení poslanecké sněmovny, souhlasného s vládním návrhem.

Usnesení poslanecké sněmovny omezuje se pouze na taková ustanovení, která byla dotčena Haagskými dohodami, neboť ratifikace těchto dohod jest velmi naléhavá z důvodů mezinárodních, a jde tu proto jen o menší novelisaci platných předpisů o ochraně vzorků a modelů.

K jednotlivým ustanovením usnesení poslanecké sněmovny netřeba se stanoviska ústavně-právního nic připomenouti a proto ústavně-právní výbor projednav ve své schůzi dne 13. prosince 1932 usnesení poslanecké sněmovny, navrhuje slavnému senátu, aby schválil obnovu zákona beze změny tak, jak ji přijala poslanecká sněmovna a jak je obsažena v senátním tisku č. 930.

V Praze, dne 13. prosince 1932.

Dr Witt v. r.,
předseda.

Dr Havelka v. r.,
zpravodaj.

II.

Živnostensko-obchodní výbor projednav ve schůzi dne 13. prosince 1932 usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, kterým se mění a zrušují některé předpisy o ochraně vzorků a modelů, tisk sen. 930, připojuje se ke zprávě a návrhu ústavně-právního výboru.

V Praze, dne 13. prosince 1932.

J. Pastyřík v. r.,
předseda.

F. Foit v. r.,
zpravodaj.