Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 946.

Zpráva

I. ústavně-právního výboru

II. živnostensko-obchodního výboru

k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 931) o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně vynálezů.

I.

Československá republika přistoupila k Mezinárodní úmluvě o ochraně živnostenského vlastnictví, uzavřené dne 20. března 1883 v Paříži.

Přístup Československé republiky nabyl mezinárodní účinnosti dnem 5. října 1919.

Poslední revise této úmluvy konala se dne 6. listopadu 1925 v Haagu a byla při této revisi provedena na ustanoveních Pařížské úmluvy řada změn.

Většina států přistoupila již ku Pařížské unijní úmluvě ve znění, sjednaném v roce 1925 v Haagu a senát svým usnesením ze dne 28. listopadu 1932 projevil souhlas s úmluvou tou v Haagském znění.

Haagskými změnami byla dotčena i některá ustanovení našeho platného práva patentního, které jest upraveno zákonem ze dne 11. ledna 1897, č. 30 ř. z., ve znění zákona ze dne 27. května 1919, č. 305 Sb. z. a n., zákona ze dne 29. října 1919, č. 604 Sb. z. a n., a zákona ze dne 30. června 1922, č. 252 Sb. z. a n.

A právě předpokladem přístupu Československa je souhlasná úprava příslušných právních předpisů s Haagskou dohodou.

Taková souhlasná úprava ohledně ochrany vynálezů je účelem vládního návrhu a projednávaného usnesení poslanecké sněmovny o něm.

Usnesení poslanecké sněmovny omezuje se pouze na taková ustanovení, která byla dotčena Haagskými dohodami, neboť ratifikace jejich jest velmi naléhavá z důvodů mezinárodních a k ratifikaci nelze přikročiti, pokud ujednání, obsažená v Haagské dohodě, nebudou u nás naším zákonodárstvím provedena.

K jednotlivým ustanovením usnesení poslanecké sněmovny netřeba se stanoviska ústavně-právního nic připomenouti a proto ústavně-právní výbor, projednav ve své schůzi dne 13. prosince 1932 usnesení poslanecké sněmovny, navrhuje slavnému senátu, aby schválil osnovu zákona beze změny tak, jak ji přijala poslanecká sněmovna a jak je obsažena v senátním tisku č. 931.

V Praze, dne 13. prosince 1932.

Dr Witt v. r.,
předseda.

Dr Havelka Otakar v. r.,
zpravodaj.

II.

Živnostensko-obchodní výbor projednal ve své schůzi, konané dnešního dne, usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňují předpisu o ochraně vynálezů, tisk sen. 931, a připojuje se ke zprávě a návrhu ústavně-právního výboru.

V Praze, dne 13. prosince 1932.

J. Pastyřík v. r.,
předseda.

F. Foit v. r.,
zpravodaj.