Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 947.

Zpráva

technicko-dopravního výboru

k vládnímu návrhu (tisk 937) zákona,

kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné.

Vládní návrh prodlužuje lhůtu stanovenou §em 28 č. 4 zákona ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a n., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace o 1 rok, t. j. až do konce r. 1933.

Podle § 28 zmíněného zákona mělo ministerstvo veř. prací v dohodě s ministerstvy spravedlnosti, financí, obchodu a zemědělství do jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona označiti ty elektrické podniky, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné podle § 4 téhož zákona.

Předpokládalo se tehdy, že označení podniků podmínkám odpovídajících může býti během 1 roku provedeno. Různé nepředvídané okolnosti, jako komplikace pravomoci 4 ministerstev, snad i tu a tam přehnané nároky jednotlivých podniků jakož i potíže finanční znemožnily zachování stanovené lhůty. Nepříznivé finanční a hospodářské poměry bránily také tomu, aby soustavná elektrisace mohla býti prováděna současně ve všech částech státního území. Tyto okolnosti si vynutily prodloužení původně stanovené lhůty, což se stalo naposledy zákonem ze dne 19. prosince 1931, č. 213 Sb. z. a n., a to do konce roku 1932. Ale i tato nově stanovená lhůta nevystačí. V roce 1932 jednalo se s několika soukromými elektrickými podniky o jejich dobrovolnou přeměnu na všeužitečné na podkladě zákona ze dne 1. července 1932, č. 114 Sb. z. a n. Jednání nemohlo býti ukončeno vzhledem k stávajícím krajně nepříznivým finančním a hospodářským poměrům.

Označení v úvahu přicházejících podniků muselo by býti provedeno do konce běžícího roku. Tím by z uvedených důvodů byl zdárný výsledek jednání o dohodu vážně ohrožen. Některé podniky se přímo domáhají prodloužení dosavadní lhůty. Jest tedy prodloužení lhůty až do konce r. 1933 nejvhodnějším opatřením.

Nutno na konec podotknouti, že §em 28 nebudou dotčeny podniky, které náležejí korporacím územní samosprávy, t. j. obcím a okresům anebo na nichž korporace tyto jsou převážnou měrou zúčastněny. Rovněž nebudou tímto ustanovením dotčeny podniky, které ve lhůtě 30 let mají podle platných smluv přejíti do vlastnictví korporací územní samosprávy.

Konečně nepřicházejí v úvahu pro použití § 28 také drobné podniky soukromé místního významu.

Schválením vládního návrhu zákona usnadní se v úvahu přicházejícím činitelům opatření finančních prostředků potřebných k účasti na zmíněných podnicích.

Technicko-dopravní výbor projednav v dnešní své schůzi vládní návrh, doporučuje slavnému senátu, aby přijal osnovu zákona ve znění dole otištěném.

V Praze, dne 14. prosince 1932.

J. Havlena v. r.,
předseda.

Artur Pavelka v. r.,
zpravodaj.

Zákon

ze dne.............................................................1932,

kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Lhůta stanovená v § 28, č. 4, zákona ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a n., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace, a prodloužená posledně zákonem ze dne 19. prosince 1931, č. 213 Sb. z. a n., do konce roku 1932, prodlužuje se opět, a to do konce roku 1933.

§ 2.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1933; provede jej ministr veřejných prací v dohodě s ministry financí, průmyslu, obchodu a živností, spravedlnosti a zemědělství.