Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 950.

Zpráva

rozpočtového výboru

k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 941) o vládním návrhu zákona o dalším poskytování poplatkových úlev při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků.

Výjimečné hospodářské a poválečné poměry vyžadovaly vydání zákona ze dne 4. července 1923, č. 151 Sb. z. a n., který ve svém § 1 obsahuje ustanovení, že >zruší-li se zdejší akciová společnost tak, že převede veškerá svá aktiva i pasiva na jinou zdejší akciovou společnost již existující za akcie této akciové společnosti (fuse), jest případný převod nemovitosti osvobozen jak od poplatku immobilárního, tak i od poplatku vkladního<. Další paragrafy tohoto zákona pak obsahují bližší ustanovení o tom, na které podniky a v jaké míře se ustanovení § 1 vztahují.

Jelikož se výjimečné hospodářské poměry, pro něž byl vydán hořejší zákon, nezměnily, byl vydán zákon ze dne 9. června 1927, č. 88 Sb. z. a n., jímž byla platnost úlev rozšířena, jeho účinnost byla však omezena do konce roku 1929. Ukázalo se však, že ani do té doby nebyl proces slučování podniků v žádoucí míře ukončen, pročež byla platnost zákona toho zákonem ze dne 22. října 1930, č. 153 Sb. z. a n., prodloužena >do konce prosince 1932< a zároveň působnost jeho rozšířena na přeměny společností s ručením obmezeným, jejichž podíly patří společenstvům, s některým z těchto společenstev, a vláda byla zmocněna, aby také v jiných závažnými národohospodářskými ohledy odůvodněných případech přiznala k návrhu ministerstva financí v dohodě se zúčastněným ministerstvem poplatkové úlevy, pokud možno obdobné úlevám, jež poskytoval zákon č. 88/1927 Sb. z. a. n. v předpokladu, že to bude na prospěch celkově situace hospodářské a že bude tím usnadněna soutěživost s cizinou.

Jelikož však proces slučování podniků ani doposud není ukončen a platnost zákona tohoto koncem roku 1932 končí, navrhuje vláda prodloužení platnosti zákona tohoto do konce roku 1935 a sněmovna poslanecká tento návrh vlády svým usnesením ze dne 6. prosince 1932 také již schválila.

Rozpočtový výbor jednal o tomto návrhu zákona ve své dne 14. prosince 1932 konané schůzi a usnesl se doporučiti slavnému senátu, aby schválil osnovu zákona ve znění sen. tisku č. 941. - Dále doporučuje rozpočtový výbor ke schválení připojené dvě resoluce.

V Praze, dne 14. prosince 1932.

Dr J. Karas v. r.,
předseda.

Dr Rozkošný v. r.,
zpravodaj.

Resoluce:

1. Vláda se vyzývá, aby při fusích družstev, zejména obecně prospěšných, přiznávala zásadně tytéž poplatkové úlevy jako při fusích jiných společností.

2. Vláda se vyzývá, aby při poskytování poplatkových úlev při splynutí nebo při změně právního útvaru podniků učinila opatření prostřednictvím ministerstva financí, aby kolektivní smlouvy nebyly rušeny v neprospěch zaměstnanců.