Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 952.

Vládní návrh.

Zákon

ze dne..........1932,

kterým se pozměňuje zákon ze dne 28. dubna 1932, č. 56 Sb. z. a n., o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Zákon č. 56/1932 Sb. z. a n. pozměňuje se takto:

§ 1, odst. 2., bude zníti: "Ustanovení odst. 1. se nevztahuje na 1%ní daň z obratu podle § 10, odst. 1., zák. č. 268/1923 Sb. z. a n. ve znění zák. č. 246/1926 a 188/1930 Sb. z. a n. a na paušalovanou nebo sníženou daň, nahrazující výhradně nebo převážně 1%ní pravidelnou daň z obratu."

V § 3, odst. 1. a 2., nahradí se slova "podle §§ 1 a 2" slovy "podle § 2, odst. 4.,".

§ 2.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1933; provedení jeho se ukládá ministru financí ve shodě s ministry spravedlnosti, průmyslu, obchodu a živností, vnitra, zemědělství a pro zásobování lidu.

Důvodová zpráva.

Při zvýšení daně z obratu a daně přepychové, které bylo ve formě přirážek k těmto daním provedeno od 1. května 1932 zákonem č. 56/1932 Sb. z. a n., byla od přirážky osvobozena 2%ní daň z obratu (a snížená daň, která jí nahrazuje) u těch podnikatelů, jichž celkový obrat nepřesahoval 150.000 Kč (§ 1, odst. 2., č. 2, cit. zák.).

V rámci úhradových osnov, které mají nabýti účinnosti od 1. ledna 1933, navrhuje se tuto výjimku zrušiti.

Vláda projevuje přání, aby tento návrh zákona byl přikázán v obou sněmovnách rozpočtovému výboru ku podání zprávy v době co nejkratší tak, aby nový zákon mohl býti vyhlášen před 1. lednem 1933.

V Praze, dne 14. prosince 1932.

Předseda vlády:
Malypetr v. r.

Ministr financí:
Dr Trapl v. r.