Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1932.

III. volební období.

7. zasedání.

Tisk 954.

Zpráva

imunitního výboru

o žádosti krajského soudu v Užhorodě ze dne 9. července 1932 č. j. Nt 18/32-2 za souhlas k stíhání senátora Ivana Lokoty pro podezření ze zločinu podle § 15 č. 3 zákona na ochranu republiky (č. 6930/32 předs.).

Skutková podstata.

Podle četnické relace Zemského četnického velitelství v Užhorodě ze dne 2. května 1932 č. j. 81 dopustil se sen. Ivan Lokota toho, že dne 17. dubna 1932 veřejně mluvil před shromážděním asi 20 osob před obecním úřadem v Tiché, kde mezi jiným prohlásil toto:

>Tovaryši, bojujte proti vládě a četníkům, směle se jim postavte do očí a nebojte se jich. Budete-li smělí, dají četníci své pušky dětem, jakmile převezmeme vládu, zavřeme do arestu všechny četníky i celou vládu. Rusko nám pomůže, neboť je 160krát větší než Československá republika. Četníků se není třeba báti, budeme je řezati a zabíjeti a oni, když jdou spát, nevědí, zda do rána, než se probudí, jim nevezmeme pušky. Nemusíme se báti, vezmeme vládu, budeme panovati a všechno bude v našich rukou.<

Tím podněcoval ke zločinu úkladů o republiku podle § 1 zákona z 19. března 1923, čís. 50 Sb. z. a n., totiž k násilné změně ústavy republiky Československé, pokud jde o její demokraticko-republikánskou formu a dopustil se tím zločinu výzvy k trestným činům podle § 15 č. 3. zákona ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n.

A proto imunitní výbor senátu N. S. navrhuje, aby sen. Ivan Lokota byl pro uvedené výroky k trestnímu stíhání vydán.

V Praze, dne 13. prosince 1932.

Šelmec v. r.,
předseda.

Ant. Berkovec v. r.,
zpravodaj.